Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K 30. výročí Vítězného února

[Články]

(pdf)

-

Vítězný únor v r. 1948, jehož třicáté výročí si letos připomínáme, umožnil v naší zemi rozvinout všechny tvůrčí síly pro rozvoj marxisticky orientované vědy. Také českoslovenští lingvisté v těsné spolupráci s odborníky ze Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí, v návaznosti na výsledky předchozího vývoje marxistické jazykovědy přistoupili k soustavnému promýšlení materialistických základů jazykovědy a k dialektickému pojímání jazykového vývoje. Tato východiska pak promítali do svých prací. Z těchto pozic také posuzovali novější rozvoj světové jazykovědy, který zaznamenal značný rozkvět právě v poválečných letech a přinesl různorodý přístup ke zkoumání jazykové reality. Je však třeba říci, že některé lingvistické směry a školy, které také našly ohlas mezi čs. jazykovědci, jsou poznamenány ve svých filozofických a metodologických základech idealistickým východiskem, které se rozchází s naším vědeckometodologickým základem, dialektickým a historickým materialismem. Při jejich posuzování a dalším rozvíjení marxistické metodologie v jazykovědě se vědomě opíráme o filozofické pojetí jazyka a jeho vývoje, jak bylo formulováno v díle klasiků marxismu-leninismu, a to se snažíme dále prohloubeným způsobem rozvíjet. Souhrn jejich hlavních myšlenek o jazyce přináší následující stať, která vychází právě ve dnech, kdy si náš pracující lid připomíná události, které s konečnou platností rozhodly o jeho dalším vývoji, o budování a vybudování socialismu v ČSSR a těsném spojenectví se Sovětským svazem. Únorové události v r. 1948 také ukázaly, že vedoucí silou v našem státě je a bude dělnická třída a její revoluční předvoj, Komunistická strana Československa.

Slovo a slovesnost, ročník 39 (1978), číslo 1, s. 1

Předchozí Poznámka

Následující Jan Petr: Teze klasiků marxismu-leninismu o jazyce