Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Některé přednosti tzv. unilaterálního pojetí (jazykového) znaku

Pavel Novák

[Články]

(pdf)

Некоторые преимущества т. наз. унилатерального понимания (языкового) знака / Quelques avantages de la soi-disant conception unilatérale du signe (linguistique)

1. Integrační tendence ve vědě vyžadují řešení konfliktů mezi různou významovou platností týchž výrazů v různých vědních oborech. Bylo by dobré, kdyby se vytváření obecněvědné terminologie[1] dělo podle racionálních zásad. Proces vytváření této terminologie se přirozeně neobejde bez ústupků a kompromisů. Především jazykovědci — kdo jiný? — by při nich měli zaujímat příkladné, nikoli retardující, idiosynkratické postoje, např. odvoláváním se na „tradici“ — ovšem lingvistickou (avšak co je pro jednoho „v souladu s tradicí“, může být pro druhého „nepřekonaným přežitkem“).

2. Je zřejmé, že rozkolísané „pojetí znaku“ v lingvistice, tu „bilaterální“ (znak jako uspořádaná dvojice označujícího a označovaného), tu „unilaterální“ (znak :: význam), je výjimkou; mimo lingvistiku se zpravidla setkáme jen s pojetím unilaterálním. To nepochybně souvisí s tím, že unilaterální pojetí je bližší běžnému způsobu užívání výrazů: znak, sign, Zeichen atd.

Jsou nějaké závažné argumenty pro to, aby se v lingvistice zachovávalo pojetí bilaterální, popř. podnikaly pokusy šířit toto pojetí za hranicemi lingvistiky?

Avšak i bez přihlédnutí k potřebám integračních tendencí ve vědě má pro lingvistiku zjišťování a hodnocení poměru obou pojetí znaku samostatnou hodnotu.

3. K dalšímu výkladu budeme potřebovat jisté zpřesnění: Častý výraz pojetí znaku, jehož jsme zatím užívali, nemá totiž (podobně jako výrazy koncepce, chápání znaku) dost jasný význam. Má jít o výběr jednoho z možných významů výrazu znak nebo o pojetí oblasti reality vymezené pomocí jistého pojmu (pojmu znak)? Ne že by výrazy typu pojetí + genitiv v jisté souvislosti dost jasný význam mít nemohly. Např. (takové a takové) pojetí morfologie: pokud je výrazem morfologie extenzionálně fixována jistá nesporná oblast jevů (např. poukazem na to, co je pod heslem morfologie probíráno v reprezentativní školní nebo „akademické“ gramatice), pak se výrazem pojetí může rozumět celkový ráz konceptuálního aparátu pro analýzu oné oblasti, způsob zapojení oblasti do širších souvislostí apod. Těžko však uvést něco, co by svědčilo, že může jít o podobnou situaci u výrazu pojetí znaku: rozdíl mezi „bilaterálním“ a „unilaterálním pojetím“ znaku spočívá prostě v rozdílných vymezeních významu výrazu znak; budeme proto dále místo výrazu bilaterální a unilaterální pojetí užívat výrazů bilaterální a unilaterální terminologie (i když ani tento způsob vyjadřování neuspokojuje plně).

Při tom nelze předem vyloučit, že příklon k unilaterální nebo bilaterální terminologii může mít nějaké obecné výhody a / nebo nevýhody, např. rázu ontického, gnoseologického, metodologického nebo i prostě manipulačního.[2]

4. Avšak i zásadním příklonem k jedné z terminologií není vše vyřešeno. V rámci unilaterální terminologie je možno (a třeba) lišit např. znak aspoň jako

(1) konkrétní zvukovou (grafickou) matérii, konkrétní výtvor řečové činnosti registrovatelný akustickými (optickými) přístroji,

(2) charakteristiky matérie z (1) relevantní vzhledem k významu,

[216](3) zvukový obraz (image acoustique) charakteristiky z (2) uložený v paměti uživatele jazyka,

(4) „aktivovaný“ zvukový obraz mluvčího, nutná podmínka vzniku matérie z (1),

(5) výsledek percepce matérie z (1) u recipienta,

(6) identifikované relevantní charakteristiky z (2) u recipienta.[3]

5. Některé přednosti unilaterální terminologie

5.1. Ve formulacích v bilaterální terminologii se často vyskytují výrazy jako stránka, strana, složka, součást (ostatně i lat. latus = strana): znak má dvě stránky, složky apod. Už tento způsob vyjadřování umožňuje, abychom si jím sugerovali jakousi kategoriální ontickou shodnost obou „stránek“ znaku. To nemůže být na škodu, má-li jít o „akustický obraz“ a příslušný „koncept“, z nichž oba i jejich vzájemné přiřazení musí být v paměti každého uživatele jazyka nějak materializováno. Pokud nám však nejde o odrazy obojího v paměti, nýbrž o konkrétní zvukovou nebo grafickou matérii, resp. její relevantní charakteristiky, pak je třeba zdůraznit, že tyto entity mohou být popsány čistě fyzikálně, kdežto jejich významy, podmínky jejich normálního užívání se mohou týkat velmi rozmanitých rysů situací, v nichž dochází ke komunikaci (pragmatika!), a čistě fyzikální popis tu obecně nestačí.

5.2. Jedním ze závažných problémů v jazykovědě je, jak se vyvarovat samozřejmého přijímání nesamozřejmých předpokladů. Příležitost k takovému přijímání nesamozřejmých předpokladů vytvářejí kromě jiného formulace, kdy „jazyk básní sám“.

5.2.1. Uvažme zásadní otázku „stavebnicového“ rázu výtvorů (aktivní) řečové činnosti, s níž se musí vyrovnat jakákoli lingvistická koncepce. V unilaterální terminologii lze jasně položit tyto vzájemně související, avšak různé otázky:

(1) Jak jsou komplexní znaky konstituovány ze znaků elementárnějších?

(2) Jak jsou významy komplexních znaků konstituovány z významů znaků elementárnějších?

(3) Jak je konstituování komplexnějších znaků využito ke konstituování jejich významu?

Podstatné je, že lze tyto tři otázky formulovat, aniž mlčky, už při jejich formulaci, přijímáme nějaké hypotézy jako část řešení.

Tyto otázky by ovšem bylo možno formulovat i v terminologii bilaterální (místo znak: označující, místo význam: označované). Avšak v této terminologii se jako zcela přirozená nabízí především otázka (4) — jak jsou konstituovány komplexní znaky ze znaků elementárnějších, která již umožňuje pominout rozdíly mezi konstituováním označujících a konstituováním označovaných, a tím mlčky přijmout hypotézu o úplném paralelismu konstituování obého. (V této chvíli nám nejde o meritorní diskusi takové hypotézy.)

5.2.2. Podobně se zdá, že přijetí bilaterální terminologie umožňuje mlčky přijmout koncepci celistvého (obecného) významu členů gramatických protikladů. Řekneme-li, pohybujíce se v této terminologii, např. že morfologický znak je jako celek výrazem (výraz v protikladu k obsahu) znaku syntaktického („znakového vztahu syntaktického“),[4] může se slovy jako celek jen připomínat, že je tato formulace v bilaterální terminologii, nebo naznačovat představu a jisté koncepce jazykových rovin, avšak mohou tato slova nakonec navozovat nezbytnost koncepce celistvého významu — který má právě držet jednotu, celek (elementárního) znaku.[5]

[217]5.3. Daly by se uvádět i další případy. Zdá se prostě, že pouhým přijetím bilaterální terminologie jsme náchylni k samozřejmému přijímání nesamozřejmých předpokladů. K příčinám tohoto jevu nedovedu zatím říci nic.

6. Argumenty pro jednu z obou terminologií jsou zároveň argumenty proti druhé. Objeví-li se přesvědčivé argumenty i pro bilaterální terminologii, je možný i tento výsledek: v jistých situacích (problémových, výkladových apod.) je vhodnější unilaterální terminologie, v jiných terminologie bilaterální.

 

R É S U M É

Некоторые преимущества т. н. унилатерального понимания (языкового) знака

Языковеды, приняв «билатеральную» терминологию (знак как упорядоченная двойка означающего и означаемого) вместо «унилатеральной» (знак :: значение), как будто склонны вне всяких сомнений принимать некоторые несамособоюразумеющиеся предпосылки или гипотезы, напр. о категориальном онтологическом сходстве между обеими «сторонами» (билат.) знака, о полном параллелизме между способом, как конституируются комплексные (унил.) знаки из более элементарных, и способом, как конституируются значения более комплексных знаков из значений более элементарных знаков, и о существовании т. н. общего значения членов морфологических оппозиций.


[1] O obecněvědné terminologii viz např. A. D. Ursul, Filozofie a obecně vědecká povaha pojmu informace, Filozofický časopis 24, 1976, s. 199.

[2] Souvislost mezi filozofickou pozicí a příklonem k jedné z obou terminologií vidí V. I. Koduchov, Obščeje jazykoznanije, Moskva 1974, s. 128—130; jeho konkrétní vývody však nejsou dost přesvědčivé. Případ relevantní filozofické souvislosti viz V. M. Solncev, Jazykovoj znak i jego svojstva, VJaz 1977, č. 2, s. 26.

[3] Ad (1)—(3) viz de Saussurův Cours, srov. také L. O. Reznikov, Gnozeologičeskije vopr. semiotiki, Leningrad 1964, s. 10—18. Ad (4) N. P. Bechtereva, Nejrofiziologičeskije aspekty psichičeskoj dejateľnosti čeloveka, Leningrad 19742, s. 119—120.

[4] Teoretické základy synchronní mluvnice spisovné češtiny, SaS 36, 1975, § 8.0.

[5] Srov. P. Novák, K otázce obecného významu gramatických jednotek, SaS 20, 1959, s. 84, posl. odstavec.

Slovo a slovesnost, ročník 39 (1978), číslo 3-4, s. 215-217

Předchozí Simeon Romportl: Kategorie vztahu v jazyce a jazykovědě

Následující Bohumil Palek: Statuty vyjadřování v teorii znaku