Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Složené propozice a jejich syntaktické realizace v ruštině

Přemysl Adamec

[Články]

(pdf)

Сложные пропозиции и их синтаксические реализации в русском языке / Les propositions complexes et leurs réalisations syntaxiques en russe

Pojem propozice a otázky spojené s formováním vět z propozic stojí v poslední době ve středu zájmu naší lingvistiky, zvláště v souvislosti s připravovanou velkou mluvnicí češtiny. Pojem propozice je jedním z centrálních pojmů projektu její syntaktické části[1] a byl rozsáhle diskutován jak v literatuře,[2] tak i na různých vědeckých shromážděních.[3] K zájmu o tuto problematiku přispěly nepochybně i některé novější sovětské práce.[4]

Velmi důležitým aspektem této otázky je jistě problém složených propozic a jejich syntaktických realizací. Většina vět, vyskytujících se v textu, totiž není produktem syntaktické realizace jedné propozice, nýbrž určitého svazku usouvztažněných propozic, který zde nazýváme propozicí složenou.

Vytvoření složené propozice ze svazku jednoduchých propozic spočívá v podstatě v tom, že jedna z jednoduchých propozic se kvalifikuje jako hlavní (rámcová) a ostatní jako vedlejší. Vedlejší propozice (lze je také nazvat subpropozice) se pak začleňují do hlavní propozice jako její komponenty. Můžeme přitom rozlišovat tři základní typy vzniku složených propozic:

(1) Hlavní propozice je neúplná, obsahuje prázdnou (neobsazenou) pozici jednoho svého argumentu, vedlejší propozice (subpropozice) se dosazuje právě na toto prázdné místo. Tento druh vytváření složené propozice můžeme nazvat např. kompletizace. Srov.:

HP: […/A1 + обрадовать/Р + дети/A2]

VP: [дядя/А' + приехать/Р']

SP: {[дядя/A} приехать/P']/A1 + обрадовать/Р + дети/А2}[5]

Příklady realizací:

Приезд дяди обрадовал детей; То, что приехал дядя, обрадовало детей; Дети обрадовались приезду дяди; Дети обрадованы тем, что приехал дядя.

(2) Hlavní propozice je omezena na pouhý predikát a obsahuje dvě prázdné pozice argumentů. Predikát má charakter vymezení logického nebo časového vztahu. Tento druh vytváření složené propozice můžeme nazvat např. interrelatizace.

[279]Interrelatizace se rozpadá na dva podtypy:

a) Případy, kde predikát má již na úrovni propozice charakter konkrétního lexému slovesného nebo adjektivního charakteru. Např.:

HP: […/A1 + помешать/Р + …/A2]

VP1: [дядя/А' + приехать/Р']

VP2: [мы/А'' + уехать/Р'']

SP: {[дядя/А' + приехать/P']/A1 + помешать/Р + [мы/А'' + уехать/Р'']/А2}

Příklady realizací:

Приезд дяди помешал нашему отъезду; Приезд дяди помешал нам уехать; Тому, чтобы мы уехали, помешал приезд дяди; То, что приехал дядя, помешало нам уехать.

b) Případy, kde predikát na úrovni propozice ještě není spojen s konkrétním lexémem, nýbrž má charakter čistě sémantického logického nebo časově usouvztažňovacího relátoru,[6] který se k povrchové struktuře později reflektuje jako předložka nebo spojka (anebo v některých případech nemá explicitní vyjádření). Např.:

HP: […/A1 + „být příčinou„/P + …/A2]

VP1: [дядя/А' + приехать/Р']

VP2: [мы/А'' + остаться дома/P'']

SP: {[дядя/А' + приехать/Р']/A1 + „být příčinou„/P + [мы/А'' + остаться дома/Р'']/А2}

Příklady realizací:

Мы остались дома из-за приезда дяди; Так как приехал дядя, мы остались дома; Вследствие приезда дяди мы остались дома; Мы остались дома, потому что приехал дядя; Приехал дядя, и поэтому мы остались дома; Мы остались дома, приехал дядя.

(3) Hlavní propozice je úplná (tj. neobsahuje žádnou neobsazenou argumentovou pozici), avšak připouští připojení vedlejší propozice k některému ze svých komponentů. Tento druh vytváření složené propozice můžeme nazvat např. adjunkce. Srov.:

HP: [студент/А1 + изучать/Р + статья/А2]

VP: [профессор/А'1 + написать/Р'} + статья/А'2]

SP: {студент/A1 + изучать/Р + статья: [профессор/А'1 + написать/Р' + статья/А'2]/А2}

Podmínkou pro vytvoření této složené propozice je referenční identita komponentu staťja v HP a ve VP. Příklady realizací:

Студент изучает написанную профессором статью: Студент изучает статью, которую написал профессор; Статья, написанная профессором, изучена студентом; Студентом была изучена статья, которая была написана профессором.

Způsobů vytváření složených propozic je pravděpodobně ještě více. Existují také případy tvořící přechod mezi uvedenými třemi typy (např. věty s doplňkovými a přechodníkovými vazbami, např. On vernulsja domoj grustnyj; Vernuvšis’ domoj, on použinal apod., tvoří přechod mezi typem 2b a 3). Zůstaňme však zatím na uvedených třech základních variantách.[7]

[280]Formování věty ze složené propozice se skládá z několika kroků. Nejdříve je třeba provést výběr realizačních operátorů pro zformování subpropozice (event. subpropozic). Je nutno zvolit a) celkovou formu pro VP, např. infinitivní, nominalizační (tj. deverbativně nebo deadjektivně substantivní), adjektivní, participiální, přechodníkovou, závisle větnou (tj. formu vedlejší věty) apod. a b) tzv. specifikátory VP, tj. určovatele jejího aktuálního členění, gramatického uspořádání, modality a času s videm; všechny tyto specifikátory ovšem vždy nenajdou explicitní vyjádření v povrchové formě realizátu VP, nejvíc jejich povrchových protějšků bude v případě, jestliže jako celková forma VP bude zvolena vedlejší věta, nejméně při zvolení formy nominalizační. U typu 2b je nutno určit, která z obou VP bude zformována jako věta hlavní a která jako věta vedlejší nebo její nominalizace.[8] Výběr operátoru celkové formy VP je ovšem do značné míry limitován jak faktory z hlavní propozice (např. charakterem jejího predikátu, typem argumentu, do jehož pozice se subpropozice dosazuje apod.), tak i faktory z vedlejší propozice samé (např. identitou jejího argumentu s argumentem hlavní propozice, slovotvornými možnostmi lexému v pozici jejího predikátu aj.).

Dalším krokem je vlastní zformování vedlejší propozice a provedení některých doprovodných operací, např. eliminace nebo pronominalizace opakujících se referenčně identických komponentů.

V další fázi syntaktické realizace složené propozice se vybírají specifikátory a jiné realizační operátory pro hlavní propozici, a tím vlastně zároveň i pro celou složenou propozici jako celek. Celá složená propozice se pak formuje analogickým způsobem jako propozice jednoduchá.

Syntaktické paradigma složené propozice je samozřejmě ještě složitější než syntaktické paradigma propozice jednoduché, poněvadž počet členů paradigmatu narůstá o varianty ztvárnění vedlejší propozice.

 

R É S U M É

Сложные пропозиции и их синтаксические реализации в русском языке

В статье исследуются способы возникновения сложных пропозиций из нескольких пропозиций простых. Выделяются три основных типа образования сложных пропозиций: 1) комплетизация, при которой зависимая пропозиция (субпропозиция) ставится на незаполненное место аргумента главной пропозиции, 2) интеррелятизация, при которой две зависимых пропозиции ставятся в то или иное логическое или временное взаимоотношение, которое является содержанием главного предиката, и 3) адъюнкция, при которой к одному из компонентов полной главной пропозиции присоединяется зависимая пропозиция. Далее в статье коротко намечаются пути формирования сложных пропозиций в осложненные и сложные предложения.


[1] Srov. Vědecká synchronní mluvnice spisovné češtiny (Základní koncepce a problémy), Praha 1975; Teoretické základy synchronní mluvnice spisovné češtiny, SaS 36, 1975, 18—46; Materiály pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny, Praha 1976 (rotaprint).

[2] Srov. např. K. Horálek, K otázce propozice a modality, Jazykovědné aktuality 12, 1975, 120—121; P. Adamec, Neskoľko zamečanij otnositeľno ponjatija „propozicija“, ZfSl 20, 1975, 657—658; R. Mrázek, Problematika tzv. hierarchizace propozice, SaS 37, 1976, 86—97.

[3] Např. v pracovní skupině Gramatická struktura jazyka (pod vedením prof. Horálka), na lipském zasedání gramatické komise MKS v r. 1974, na brněnském syntaktickém sympoziu v r. 1976 aj.

[4] Srov. např. S. D. Kacneľson, Tipologija jazyka i rečevoje myšlenije, Leningrad 1972; týž, Poroždajuščaja grammatika i process sintaksičeskoj derivacii, Progress in Linguistics, The Hague—Paris 1970, s. 102—113; N. D. Arutjunova, Ponjatije propozicii v logike i lingvistike, Izv. AN SSSR, serija literatury i jazyka, t. 35, s. 46—54; táž, Predloženije i jego smysl, Moskva 1975, rec. v SaS 38, 1977, 221—224.

[5] HP — hlavní propozice, VP — vedlejší propozice, P — predikát hlavní propozice, A1, A2 … — aktanty (argumenty) hlavní propozice, P' — predikát vedlejší propozice, A1', A2' … — aktanty vedlejší propozice. Lexémy, obsazující pozice komponentů propozice, se zde uvádějí v tzv. základních tvarech, které je mají reprezentovat jako celek. Způsob zápisu tvoření složených propozic je podobný jako v knize N. L. Murzina Sintaksičeskaja derivacija, Perm’ 1974.

[6] Srov. T. M. Nikitina—M. I. Otkupščikova, Sledovanije iz prostogo predloženija (K voprosu o slaboupravljajemych elementach v prostom predloženii), Lingvističeskije problemy funkcionaľnogo modelirovanija rečevoj dejateľnosti, vyp. 1, Leningrad 1973, 118—124.

[7] K dělení na 3 typy vztahů mezi propozicemi ležícími v základu českých souvětí dochází také M. Grepl, srov. Souvětí v sémanticky orientovaném popisu syntaxe (Teze přednášky v JS 6. 4. 1977), Jazykovědné aktuality 14, 1977, 98—99. Grepl zde rozlišuje typ A, který odpovídá zhruba našemu typu 2, B1, který odpovídá zhruba našemu 1, a B2, který odpovídá zhruba našemu 3.

[8] Při tom zřejmě hraje určitou úlohu i aktuální členění. Srov. P. Adamec, Aktuální členění a generování vícezákladových vět, Aktualnoto členenie na izrečenieto v bălgarskijat ezik (predvaritelni materiali), Sofija 1976, 5—9.

Slovo a slovesnost, ročník 39 (1978), číslo 3-4, s. 278-280

Předchozí Miroslav Grepl: K formálním exponentům větné sémantiky

Následující Petr Sgall: Nová podoba významové báze popisu jazyka