Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Bibliografie české lingvistiky 1977

Lumír Klimeš

[Kronika]

(pdf)

Библиография чешской лингвистики 1977 / La bibliographie de la linguistique tchèque 1977

V roce 1980 vydal bibliografický kolektiv útvaru vědeckých informací ÚJČ ČSAV Bibliografii české lingvistiky 1977 (členové kolektivu M. Nováková, M. Tylová a Z. Tyl, ten bibliografii též redigoval). S obvyklou přesností a důkladností zaznamenává na 166 stranách práce československých autorů z obecné jazykovědy, srovnávací indoevropské a slovanské jazykovědy, z jazykovědné bohemistiky a z ostatních jazykovědných oborů, práce cizích autorů týkající se této tematiky, vyšlé v ČSR, a bo[176]hemistické práce cizích autorů vydané mimo ČSSR. Kromě vlastní bibliografie (s. 1—144, 1304 položky) obsahuje rozsáhlý rejstřík osob (nejen autorů, ale i těch, o nichž bylo psáno, s. 145—161) a rejstřík slovní (162—164). Práce zachycené v bibliografii jsou většinou velmi stručně, ale výstižně anotovány.

Bibliografický kolektiv vykonal velice užitečné a záslužné dílo. Bibliografie je uspořádána i graficky upravena v rámci daných možností (a ty byly minimální) velmi přehledně, umožňuje rychlou a jasnou orientaci. Navazuje tak na tradici známých velkých bibliografií Tylových (1945—1960), na jeho bibliografické přehledy v SaS (spolu s M. Tylovou) a na bibliografii vydávanou v „Novinkách literatury. Společenské vědy. — Řada VI: Jazykověda — literární věda“.

Spolehlivá, přesná a úplná bibliografie je pro každého vědeckého pracovníka jedním ze základů jeho činnosti. Takové pomůcky se nám dostalo v Bibliografii české lingvistiky 1977. Škoda, že velmi malý náklad — 150 výtisků — je zcela neúměrný jejímu významu. To ovšem není vinou autorů. Je téměř nepochopitelné, že práce tak užitečná nemohla být vydána v nákladu alespoň trojnásobném, když už nebylo možno vrátit se k původní formě vydání knižního. Věříme, že tento snad jediný nedostatek bude napříště odstraněn, aby dílo tak přínosné bylo dostupné všem, kdo se soustavněji jazykovědou zabývají.

Slovo a slovesnost, ročník 42 (1981), číslo 2, s. 175-176

Předchozí Alena Macurová: O vztahu teorie a praxe v práci Kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky v Nitře

Následující Otakar Šoltys: K lingvistické realitě propozice