Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Časopisy vydávané Ústavem pro jazyk český AV ČR a distribuované firmou MYRIS TRADE, s.r.o., P.O. Box 2, 142 00 Praha 4

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Naše řeč je časopis zaměřený na popis a rozbor češtiny jako mateřského jazyka. Zabývá se otázkami jazykové kultury z hlediska teoretického i praktického a jazykovědnou bohemistikou. V rubrice Posudky a zprávy přináší informace o bohemistické literatuře doma i v zahraničí. V rubrice Drobnosti se věnuje praktickým otázkám jazykové správnosti a předkládá uživatelům jejich vhodná řešení. Vychází pětkrát ročně.

Časopis pro moderní filologii přináší původní články, rozhledy, recenze a zprávy v českém nebo slovenském jazyce s cizojazyčným resumé z oblasti anglistiky, germanistiky, romanistiky a slavistiky. V souladu se současnými trendy jazykovědného výzkumu poskytuje rovněž široký prostor výzkumu mezioborového charakteru, zejména v psycholingvistice, sociolingvistice a etnolingvistice, translatologii, výzkumu jazykových kontaktů apod. Vychází dvakrát ročně.

Linguistica Pragensia je lingvistický časopis, který nahradil od r. 1991 časopis Philologica Pragensia. Navazuje na tradice Pražského lingvistického kroužku a dále rozvíjí metody funkčního strukturalismu. Publikuje příspěvky nejen od českých a slovenských lingvistů, ale i z celého světa. Uvádí články, recenze a diskuse v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině s českým resumé. Vychází dvakrát ročně.

Acta onomastica (dříve Onomastický zpravodaj) – jediný onomastický časopis v České republice, vysoce ceněný jak domácími, tak zahraničními vědci. Byl založen v r. 1960 V. Šmilauerem a J. Svobodou, původně vycházelo pět čísel ročně, v současné době vychází pouze jedenkrát ročně v rozsahu cca 300 stran. Má rozsáhlou síť domácích přispěvatelů, publikují v něm i pracovníci nejazykovědných vědních oborů z České republiky, přispívají do něj i zahraniční onomastikové. Původní stati, recenze a zprávy v něm otiskované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen.

Slovo a slovesnost, ročník 58 (1997), číslo 3, s. 240

Předchozí Objednací lístek

Následující Miroslav Červenka, Květa Sgallová: Verš a věta. Rytmické a větné členění v české poezii druhé poloviny 19. století