dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Naše řeč

[Sdělení redakce]

(pdf)

Naše řeč

Naše řeč jako časopis pro kulturu a tříbení mateřského jazyka byla založena v r. 1916. Zabývá se otázkami jazykové kultury z hlediska teoretického i praktického a jazykovědnou bohemistikou. V rubrice Posudky a zprávy přináší informace o bohemistické literatuře doma i v zahraničí. V rubrice Drobnosti se věnuje praktickým otázkám jazykové správnosti a předkládá uživatelům jejich vhodná řešení.

Z obsahu prvních čtyř čísel letošního ročníku:

Naše současná společnost, slovní zásoba a slovníky, Anketa Pražského lingvistického kroužku o jazykové kultuře, K některým postojům uživatelů k jazyku, Dvojí poloha pojmu jazyková norma, Některé charakteristické rysy úředního jazyka komunistické éry, Poznámky k mluvené češtině, Interview: mezi mluveným a psaným jazykem, K stylovému využití jazykových prostředků v televizní sportovní reportáži, O úloze jazyka při obchodování, Přechylování příjmení jako problém kodifikační a legislativní (návrh doplňkové kodifikační úpravy), Jazykové aspekty kodifikace rodných jmen ve světle mezinárodní legislativy, Názvy výrobků z hlediska funkčního a jazykového, O povaze jednoho typu adverbiální determinace, Nemelodické melodické vytýkání, Několik poznámek k počátkům české zoologické terminologie, Přípony u pomístních jmen v Čechách vzniklých sufixální derivací ze jmen vlastních, Kdo a proč má činoherce za betlemáky, Stereotypní spojovací prostředek s tím, že, Držím se své parkety, Konsensus, nebo konsens?, K výslovnosti slova konsensus, Oba přítelové?, Všichni jsme filozofy, Balík problémů, Design, či dizajn? Designer, designér, či dizajnér?

Slovo a slovesnost, ročník 53 (1992), číslo 4, s. 248

Předchozí Miroslav Červenka: Lumírovec: sémantika verše v Zeyerově epice

Následující František Čermák: Paradigmatika a syntagmatika slovníku: problémy a možnosti