Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nové publikace

Redakce

[Kronika]

(pdf)

-

Upozorňujeme na některé významnější jazykovědné publikace, o nichž jsme neměli dosud možnost podrobněji referovat. Jsou to především překlady dvou jazykovědných sborníků sovětských. Prvním z nich je opožděné vydání českého překladu moskevské diskuse z Pravdy, nesoucí název Sovětská diskuse o základních otázkách jazykovědných (Rovnost, Brno 1951), druhým soubor přednášek, které byly prosloveny na všesvazových poradách o jazykovědě v Moskvě v srpnu 1950 (Otázky jazykovědy s hlediska prací J. V. Stalina, nakladatelství Čs.-sovětského institutu, Praha 1952).

Pozornosti si zasluhují dále čtyři učebnice češtiny pro gymnasia. Je to u nás po prvé, že se školám III. stupně dostává učebnic mateřského jazyka. Jazykovědná látka je tu zpracována novým způsobem a podle požadavků pokrokové jazykovědy; obsahuje celou mluvnici, nauku o slovní zásobě, vývoj jazyka, obecné výklady o vztahu jazyka k myšlení a k společnosti a obsáhlé oddíly slohové. Učebnice přesahuje sice někdy možnosti škol III. st., zato však jsou vyhledávanou pomůckou všech, kdo chtějí poznat hlouběji svůj jazyk, i vysokoškoláků. Učebnice zpracoval kolektiv autorů ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český za vedení akademika Bohuslava Havránka.

Neméně závažnou prací je Havránkova-Jedličkova Česká mluvnice (Slovanské nakladatelství, Praha 1952). Kniha vznikla podstatným přepracováním a značným rozšířením starší práce obou autorů, Stručné mluvnice české pro střední školu; zejména zcela nové jsou části o spisovné výslovnosti, o slohu a souhrnný marxistický výklad vývoje češtiny. Charakter a určení této nové mluvnice jsou zřejmé již z jejího podtitulu — „Základní jazyková příručka“. Není pochyb o tom, že mluvnici tohoto typu potřebovala celá naše veřejnost již velmi naléhavě a že nová práce předních našich odborníků splní svůj úkol dobře.

Slovo a slovesnost, ročník 13 (1952), číslo 3-4, s. 192

Předchozí Redakce: Otevření Československé akademie věd a návštěva akademika V. V. Vinogradova

Následující Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Telegram Československé akademie věd Akademii věd SSSR k úmrtí J. V. Stalina