Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Soupis vědeckých prací akademika Františka Ryšánka

Zdeněk Tyl

[Články]

(pdf)

-

1. Štítného překlady z Richarda a Sancto Victore. LF 30, 1903, 199—205.

2. Přirovnání světa ke knihám u Štítného. LF 36, 1909, 447—450.

3. Některé prameny ke Štítného Řečem besedním. LF 37, 1910, 123—125.

4. Příspěvky ku poznání pramenů spisů T. Štítného. (A. Druhá přiemluva v ruk. Štít. z r. 1376. — B. Kázání adventní. — C. Úryvek z řeči o mládencích.) Sborník filologický 1, 1910, 75—89.

5. Stanislav Souček: Vztahy Štítného ke krásnu [Výroční zpráva II. českého gymnasia v Brně za šk. r. 1909/1910]. LF 38, 1911, 310—312, 386—391. (Ref.)

6. Mistr Protiva u Chelčického. LF 42, 1915, 244—277.

7. Výklad Petra Chelčického na podobenství o dělnících na vinici Páně. Z dějin české literatury. Sborník statí věnovaných Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám. Praha 1920, s. 88—101.

8. Husových „Devět kusův zlatých“ a jejich rozbor od Petra Chelčického. LF 49, 1922, 32—46, 118—134.

9. P. Chelčického „O jistém a nejistém očistci“ a „O zlých kněžích“ s obranou Markoltovou. Slovanský sborník věnovaný … prof. Františku Pastrnkovi k sedmdesátým narozeninám. Praha 1923, s. 272—293.

10. Životopis J. Blahoslava. LF 51, 1924, 364—366.

11. Hynek Hrubý—František Šimek: Tkadleček (Praha 1923). Naše věda 6, 1924, 25—35. (Ref. o edici.)

[196]12. Tak zv. Menší zrcadlo člověka hříšného M. J. Husi. Sborník prací věnovaných prof. Janu Máchalovi k sedmdesátým narozeninám. Praha 1925, s. 14—29.

13. Sborník Blahoslavův (1523—1923). K čtyřstému výročí jeho narozenin [Přerov 1923]. LF 52, 1925, 51—60. (Ref.)

14. K dějinám slov cvičiti, cvik. Mnéma. Sborník na paměť čtyřicítiletého učitelského působení prof. Josefa Zubatého na universitě Karlově 1885—1925. Praha 1926, s. 132—141.

15. Cvik, cvičiti. Slavia 7, 1928/9, 234—256, 474—482.

16. Strahovské zlomky štítenské. List Pelagiův Demetriadě v překladu Tomáše Štítného. Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě 7, 1930, č. 56 (3), s. 86 + IX.

17. Husovy rektoráty universitní. LF 57, 1930, 89—120.

18. Krtíšský hlaholský zlomek. Bratislava 6, 1932, 584—597.

19. Olovrant, havránka. NŘ 19, 1935, 289—294.

20. Stanislav Souček. Bratislava 9, 1935, 578—581. (Nekrolog.)

21. , horký. LF 67, 1940, 336—353.

22. Štítný. Ottův Slovník naučný nové doby VI, sv. 2. Praha 1943, s. 873—876.

23. Pramen sborníku t. ř. Ráje duše. Český čas. filologický 2, 1943/4, 68—70.

24. Školská hra jesuitská o Svatých Barlaamovi a Jozafatovi. Věstník ČA 55, 1946, 13 —19.

25. Karel Novák. LF 70, 1946, 52—54. (Nekrolog.)

26. Knížky o Barlaamovi a Štítný. Právo lidu (venkov) 1946, 11/1.

27. Další zlomek českého hlaholského Komestora. Slovanské studie. Sborník statí věnovaných … Josefu Vajsovi k uctění jeho životního díla. Praha 1948, s. 207—225.

28. Za profesorem Emilem Smetánkou. NŘ 33, 1949, 1—6. (Nekrolog.)

29. Haňbolický? NŘ 34, 1950, 179—180.

30. Čermná. NŘ 34, 1950, 177—178.

31. [Poznámka k čl. J. Filipce: Účet faktura spočet. NŘ 34, 1950, 141—144.] NŘ 34, 1950, 144.

32. Příspěvek ke kritice staročeských textů. LF 75, 1951, 190—203. (Týká se edice J. Menšíka, Počátky staročeské mystiky, Praha 1948.)

33. O Husově větším Zrcádlku hřiešného. Slovesná věda 4, 1951, 1—8.

34. Podfuk. Foch. NŘ 35, 1951, 12—15.

35. Několik poznámek ke Kázáním Svatokřížským. Rocznik Slawistyczny 17, 1952 (1953), 27—31. (Týkají se edice J. Lośe a W. Semkowicze, Kraków 1934.)

36. Příspěvky ke kritice a výkladu staročeských textů. LF 1 (76), 1953, 120—140. (Týkají se legendy o Jidášovi, Alexandreidy a legendy o sv. Kateřině.)

37. Kyrillské a jiné přípisky v rajhradském Martyrologiu Adově — padělky Hankovy. LF 1 (76), 1953, 249—279.

38. Slovník k Žilinské knize. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1954, 800 s.

39. Příspěvek ke kritice a výkladu sborníku Supraslského. Studie a práce linguistické I. Na počest šedesátých narozenin akad. Bohuslava Havránka. Praha 1954, s. 152—153.

40. O domněle staročeském tahu tieci, otahu otieci. NŘ 37, 1954, 67—71.

41. Příspěvky ke kritice a výkladu staročeských textů. Ke spisům Husovým. LF 3 (78), 1955, 210—215. (Týkají se vesměs Erbenovy edice Sebraných spisů M. Jana Husi I—III.)

42. Trocha vzpomínek při osmdesátce Otakara Chlupa. Otakar Chlup. Sborník prací k jeho osmdesátým narozeninám. Praha 1955, s. 39—40.

43. O domněle staročeském tvaru cíž. NŘ 39, 1956, 24—26.

44. K původu slovesa peskovati. NŘ 39, 1956, 76—79. (K výkladu V. Machka v NŘ 35, 1951, 134—138 a tamtéž 38, 1955, 255—256.)

45. Dvě mylná hesla v slovnících starší češtiny. (Předpona nepřě- a adjektivum tští.) SaS 17, 1956, 129—131.

[197]46. Slovník staročeský. Pracovní zásady a ukázky hesel. Praha 1956, Ústav pro jazyk český ČSAV, 73 s., rozmnož. (Spolu s B. Havránkem vedení autorského kolektivu ÚJČ.)

47. S kornelem choditi. SaS 18, 1957, 88—89.

48. List prof. Jana Gebauera prof. Ignáci Bohuslavovi Maškovi. LF 5 (80), 1957, 269—273.

49. Literatura rozjímavá a nábožensky vzdělavatelná. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha 1957, s. 650—736.

50. [Komenského výpisky a poznámky zeměpisné a národopisné na mapách v knize Wytflietově.] Vyjde v Archivu pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského (Acta Comeniana) 17, 1958, č. 1.

51. [Klementinské zlomky nejstarších českých legend.] Vyjde v Edici Universitní knihovny v Praze. (Spolupráce.)

52. [Vyšehradský sborník štítenský. Kritická edice textu a slovník.] Vyjde v nakladatelství ČSAV.

Slovo a slovesnost, ročník 18 (1957), číslo 4, s. 195-197

Předchozí Bohuslav Havránek: Akademik František Ryšánek osmdesátníkem

Následující Josef V. Bečka: Stylistika a rozvíjení myšlenkové linie