Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jazykovědná publikační činnost NČSAV

(rd) (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

Языкознание в деятельности издательства Чехословацкой Академии наук / Publications linguistiques éditées par l’Académie des Sciences Tchécoslovaque

Nakladatelství Československé akademie věd vydalo v pěkné úpravě Bibliografický katalog 1953—1957 (Praha 1958, 126 s.), jehož jádrem je jednak seznam knižních publikací, jed[316]nak seznam časopisů, které vydalo za prvních pět let od zřízení Československé akademie věd. Oba seznamy jsou doplněny bibliografickými údaji.

Zajímavé je podívat se, jak vypadá »bilance prvních pěti let«, o níž akad. Jan Filip mluví obecně v úvodu, v publikační činnosti jazykovědné. Především je nutno konstatovat, že na celkové knižní publikaci NČSAV (690 publikací) má sekce jazyka a literatury významný podíl (103 publikace, tj. více než jednu sedminu). Z toho připadá na obecnou jazykovědu, bohemistiku a slavistiku asi 40 %, na ostatku se pak podílejí zejména jazyky orientální a literatura. — Uveďme si alespoň příklady některých děl, která tu nacházíme. Jsou to zejména velká kolektivní díla, sborníky (sborník k dvoustému výročí narození J. Dobrovského a sborník k šedesátinám akad. B. Havránka), dále Horálkův »Úvod do studia slovanských jazyků«, významné monografie nářeční (Běličova, Kopečného, Voráčova), práce týkající se zvukové stránky jazyka (Hálova, Danešova), »Pravidla českého pravopisu«, slovníky: Machkův »Etymologický slovník jazyka českého a slovenského«, »Velký rusko-český slovník« II—III, Profousova »Místní jména v Čechách«, zvl. IV. díl (za spolupráce J. Svobody). Tylovy »Bibliografie české linguistiky« za léta 1945—1950 a 1951—1955, vydání významných památek, např. Evangeliáře Assemanova (vyd. prof. J. Kurz), tzv. Dalimilovy kroniky (vyd. akad. B. Havránek a doc. J. Daňhelka), »Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu« aj. Dovíme se tu také, která z uvedených děl jsou rozebrána. Kromě Horálková Úvodu a tzv. Dalimilovy kroniky, o nichž je to ostatně obecně známo (2. vyd. Dalimilovy kroniky vyšlo a Úvodu se připravuje), je to např. Hálova »Výslovnost spisovné češtiny I, Machkova »Česká a slovenská jména rostlin«, Sochorova »Příručka o českém odborném názvosloví« aj. — Počet publikací rozmnožují i práce vydané v Rozpravách Československé akademie věd, v nichž z lingvistiky vyšly Hálova »Fonetika polštiny« a Jančákova »Zvuková stránka českého pozdravu«.

Pokud jde o časopisy, potěší nás jejich počet i zájem o ně. Bibliografický přehled uvádí totiž mimo jiné i to, které ze starších ročníků lze ještě koupit. Zvláštní zmínky si zaslouží, že poslední tři ročníky Slova a slovesnosti (16.—18. roč.) jsou bohužel zcela rozebrány.

Ke konci bibliografie je připojen »Ediční plán NČSAV pro rok 1958«. Sekce jazyka a literatury tu má ohlášeno 20 knižních edic (ze 117), z toho připadá asi polovina na jazykovědu. Významný podíl zde mají zejména sborníky, jednak vzniklé z jednání na vědeckých zasedáních (»O vědeckém poznání soudobých jazyků«), jednak určené pro taková zasedání (»Československé přednášky pro čtvrtý mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě«), a slovníky (např. »Slovník spisovného jazyka českého«, seš. 1—5) — všechny tyto uvedené publikace zatím vyšly; v tomto plánu postrádáme však více jednotlivých knižních prací našich jazykovědců.

Jinak vítaná publikace má některé závady, které ztěžují zejména snadnou orientaci v ní. V základním seznamu knih jsou jednotlivé publikace seřazeny obecně podle jména autorů anebo mechanicky podle prvního písmena v názvu díla (u děl bez autorů). Tento nedostatek neodstraňuje ani seznam knih a časopisů uspořádaný podle vědních oborů. Účelnější by bylo např. buď shrnutí podle tzv. řad (Česká nářečí, Studie a práce lingvistické, Památky staré české literatury apod.), anebo alespoň odkazy k jednotlivým řadám nebo vhodný rejstřík.

Slovo a slovesnost, ročník 19 (1958), číslo 4, s. 315-316

Předchozí Pavel Novák: Marxistický pohled na vývoj spisovné francouzštiny

Následující František Daneš: K otázce pořádku slov v slovanských jazycích