Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mezinárodní komitét slavistů

rd. (= Redakce)

[Chronicles]

(pdf)

Международный комитет славистов / Comité International Slave

zasedal 9.—14. října péčí jugoslávského komitétu v Bělehradě, Skopji a Ochridu za předsednictví akad. Vlad. Georgieva ze Sofie. Mj. zpřesnil tematiku přednášek a diskusních otázek nejbližšího mezinárodního sjezdu slavistického, který bude v září r. 1963 v Sofii. Posoudil práci komisí a přesněji stanovil jejich organizaci a předsednictví (předsedou komise pro slov. atlas je prof. R. I. Avanesov, v. zde s. 319); na návrh čs. delegace (který vyšel z podnětů Jazykovědného sdružení a brněnské syntaktické konference, v. zde s. 293) ustavil dvě významné mezinárodní komise se základní aktuální problematikou: 1. pro gramatickou stavbu slovanských jazyků, (s dvojí hlavní tematikou, strukturní analýzou a studiem syntaxe), 2. pro slovanskou poetiku a stylistiku; předsedou první komise byl zvolen akad. B. Havránek a druhé akad. V. V. Vinogradov.

Slovo a slovesnost, volume 22 (1961), number 4, p. 320

Previous pn. (= Pavel Novák): Sovětská filosofická encyklopedie

Next rd. (= Redakce): Opravy