Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Lingvistická problematika na konferenci Studentské vědecké společnosti (SVS)

Ivan Müller

[Chronicles]

(pdf)

Лингвистическая проблематика на конференции студентского научного общества / Les problèmes linguistiques à la conférence de l’ Association scientifique des étudiants

Ve dnech 7. a 8. května 1963 konala se v Olomouci XII. celostátní konference Studentské vědecké společnosti (SVS). V její filologické sekci bylo předneseno několik referátů s obecně jazykovědnou tematikou. Z nich zaslouží zvláštní zmínky referát D. Kaprálové z FF UPJŠ v Prešově, v němž se zabývala jazykem překladů ze současné české dramatické tvorby do slovenštiny. Popsala a dokumentovala nedostatky překladů, které vyplývají z blízkosti obou jazyků a zároveň ze značných lexikálních rozdílů mezi nimi. Za mnohá slova obecné češtiny nemá slovenština přesný ekvivalent, čímž se překlad posouvá do jiné stylistické roviny.

Kolektiv romanistů z FF UJEP v Brně se zaměřil v referátu o stylu francouzských novin jednak na rozdíly mezi francouzským literárním a novinářským jazykem, jednak na rozdíly a shody francouzského a českého novinářského jazyka. Srovnáváním excerpce současného tisku českého a francouzského, především z l’Humanité, byly zjištěny zejména tyto odchylky fran[80]couzského tisku: častější označení autora nebo pramene zprávy, více vsuvek blíže určujících situaci, častější zkracování slov a větší vliv mluveného jazyka.

I. Kalendová z FF KU v Praze promluvila o gramatické konsekvenci. Podstatou jejího referátu byla částečná aplikace jistého formálního aparátu algebraické lingvistiky na češtinu (jde o tzv. kompoziční gramatiku, dosud ne zcela propracovaný analytický model navržený L. Nebeským). Cílem bylo zjištění míry adekvátnosti tohoto modelu pro češtinu a jeho využití k vyhledání a uspořádání homonymie v jazyce. I. Müller z FF KU v Praze přednesl referát o analytických modelech jazyka. Nejprve pojednal o některých typech gramatik, pak shrnul základní pojmový aparát vypracovaný Kulaginovou a Revzinem a na češtině ukázal některá omezení Revzinova modelu, vyplývající z příliš silných premis jeho zadání.

Slovo a slovesnost, volume 25 (1964), number 1, pp. 79-80

Previous Ludmila Švestková: K teorii a praxi přednesu v NDR

Next -jp- (= Jan Průcha): Computational Linguistics