Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 25 (1964), number 1

Articles

Bohuslav Havránek: Jazyk Boženy Němcové

11 Jaromír Bělič: Celonárodní slovní zásoba ne plně spisovná a nespisovná

26 Blanka Borovičková: Zjišťování relevantních oblastí hlásek v češtině

30 Karel Petráček: Lingvistická charakteristika semitského kořene ve světle nových metod

Discussion

34 rd (= Redakce), Alois Jedlička, František Daneš, Helena Křížková: Z V. mezinárodního sjezdu slavistů v Sofii

44 Eugen Pauliny, Karel Horálek: Jazykovedné sympózium vo Viedni

46 Ivan Poldauf: Souhrnný pohled na vid v nové češtině

56 Jan Průcha: Glossematická koncepce strukturního popisu

59 Emanuel Michálek: Nové příspěvky k poznání jazykového a literárního vývoje v 16. a 17. stol.

63 Jiří Hronek: K výuce češtiny jako cizího jazyka

Chronicles

67 Vladimír Barnet: P. S. Kuzněcov o zásadách mluvnické analýzy

70 Jaroslav Porák: Monografie o českém infinitivu

71 Helena Křížková: Slovenská monografie o podstatném jméně

73 František Kopečný: Česká předloha staropolského žaltáře

76 Karel Pala: Sovětská příručka teorie informace

77 Ludmila Švestková: K teorii a praxi přednesu v NDR

79 Ivan Müller: Lingvistická problematika na konferenci Studentské vědecké společnosti (SVS)

80 -jp- (= Jan Průcha): Computational Linguistics

80 pn (= Pavel Novák): Druhý svazek sovětské filosofické encyklopedie

Slovo a slovesnost, volume 25 (1964), number 2

Articles

81 Josef Hrbáček: O syntaktické funkci korelativního spojení řídící a závislé věty

95 Karel Horálek: Verš Erbenovy Kytice

101 Jiří Krámský: K problému redundance a zvukové identity slova

Discussion

105 Miroslav Komárek, František V. Mareš, Jaroslav Kuchař, Igor Němec, Slavomír Utěšený: Z V. mezinárodního sjezdu slavistů v Sofii

116 rd (= Redakce): Diskuse o pravopise

117 Josef Vachek: Diskuse o pravopise. K obecným otázkám pravopisu a psané normy jazyka

126 Petr Sgall, Pavel Novák: Diskuse o pravopise. K racionalizaci českého pravopisu

136 František Kopečný: Druhé vydání České mluvnice

139 Pavel Novák: Struktura jazyka a její matematické aspekty

144 Jarmila Panevová, Ludmila Uhlířová: Z problematiky prediktivní analýzy

Chronicles

148 František Daneš: Téma // základ // východisko výpovědi

149 Helena Křížková: Sborník o otázkách slovesného vidu

150 Emanuel Michálek: Z literatury o českém humanismu

151 Eva Hajičová, Petr Piťha: Dvě americké konference o strojovém překladu

155 Zdenka Palková: O entropii rytmu

155 Lumír Klimeš: Studie o dnešní němčině

156 Nová bibliografie jazykovědy a literární vědy

156 rd (= Redakce): II. mezinárodní lingvistické symposion „O znaku a systému v jazyce“

Slovo a slovesnost, volume 25 (1964), number 3

Articles

157 Igor Němec: K vyjadřování opakovanosti slovesného děje v češtině

161 Jan Šabršula: Ke srovnávacím studiím slovosledným (Některé otázky větné perspektivy ve francouzštině ve srovnání s češtinou)

166 Lubomír Doležel, Jan Průcha: Kombinatorické vlastnosti soustavy českých grafémů

174 Oldřich Králík: Dvě kapitoly o Máchově jazyku

Discussion

188 Ján Horecký, Petr Sgall, Karel Hausenblas, Miroslav Červenka, Bohuslav Ilek: Z V. mezinárodního sjezdu slavistů v Sofii

197 Bohumil Trnka: Diskuse o pravopise. O českém pravopise (In margine Pravidel českého pravopisu z r. 1957)

201 Marie Těšitelová: Diskuse o pravopise. Otázky homonymie slov a slovních tvarů rozlišených jen psaním i a y

212 Alexandr Stich: Teorie spisovného jazyka a spisovná slovenština

Chronicles

218 Zdeněk Tyl, Milena Tylová: Česká jazykověda v roce 1963 (Část první: Lingvistika obecná, srovnávací a slovanská)

239 Marie Ludvíková: Seminář matematické lingvistiky v Bukurešti

241 Blanka Borovičková, Vlastislav Maláč: Zasedání komise o analýze a syntéze mluvené řeči ve Varšavě

242 Slavomír Utěšený: První maďarský regionální nářeční atlas; metodika a technika jeho zpracování

244 Jan Průcha: Statistika v historické dialektologii

Slovo a slovesnost, volume 25 (1964), number 4

Articles

245 Marcel Cohen: Problémy jazykovědy jako vědy (Předneseno 6. 5. 1964 při udělení čestného doktorátu Karlovy university)

247 Bohuslav Havránek: K jazyku Karla Hynka Máchy

254 Lumír Klimeš: Jazykové úpravy Palackého prací z let 1823—1854 v jejich pozdějších vydáních

260 Josef Tříška: O rétorice a stylu naší středověké literatury

Discussion

270 Jaroslav Zima, Zdeňka Sochová: Diskuse o pravopise. Slovesa s předponami s(e)- a z(e)- v slovníku a v pravopise

274 Petr Sgall: Generativní systémy v lingvistice

282 Kolektiv oddělení matematické a aplikované lingvistiky v ÚJČ ČSAV: Sovětský sborník strukturní lingvistiky

288 Josef Vachek: Od školy pražské k harvardské

291 Ivan Lutterer: Americký pohled na současnou češtinu

Chronicles

296 Zdeněk Tyl, Milena Tylová: Česká jazykověda v roce 1963 (Pokračování bibliograf. přehledu; v. SaS 1964, 218n.)

319 pn (= Pavel Novák): Nová kniha z matematické lingvistiky

320 František V. Mareš: Souborné indexy slavistických časopisů