dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 27 (1966), number 1

Articles

Bohuslav Havránek: Český jazyk Husův

16 Petr Zima: K obecným otázkám výzkumu multilingvních oblastí

23 Ivan Poldauf: Neaktuálnost jako gramatická kategorie českého slovesa?

29 Pavel Novák: K jednomu modelu stylistické složky jazykového kódování

40 Slavomír Utěšený: České nářeční názvy pro „stodolu“, „mlat“ a „pernu“ (Příspěvek k strukturnímu studiu slovní zásoby)

Discussion

49 Jiří Levý: Ještě k verši Erbenovy Kytice

53 Karel Horálek: Doslov k odpovědi Levého

56 Josef Vachek: Sovětský sborník o jazykovědném strukturalismu

66 Kolektiv oddělení matematické lingvistiky ÚJČ: Sovětské sborníky o strukturní lingvistice

71 Pavel Novák, Karel Pala, Miluše Sedláková: Nové práce N. Chomského a G. A. Millera v příručce matematické psychologie

Chronicles

82 František Daneš: Dvě čítanky „pražské školy“

84 Miloš Dokulil, Jan Průcha: Maďarské studie z obecné jazykovědy

88 Jiří Kraus: Francouzský sborník studií aplikované lingvistiky

92 Jiří Levý: Mezinárodní versologická konference ve Varšavě

93 Zdeňka Palková: Konference o otázkách „rétoriky“

94 Petr Sgall: Newyorská konference o strojové lingvistice

96 Jan Průcha: Přehled světového výzkumu v matematické a aplikované lingvistice

Slovo a slovesnost, volume 27 (1966), number 2

Articles

97 Karel Svoboda: K podstatě věty zejména z hlediska modálnosti

104 Milan Jelínek: Postavení hovorového stylu mezi styly funkčními

118 Olga Müllerová: K syntaxi nepřipravených souvislých mluvených projevů (Přídatné výrazy a konstrukce)

127 Jana Ondráčková: K otázce nazálního zabarvení českých samohlásek

132 Zdeňka Palková: Přízvuková předrážka z hlediska prozaického rytmu

Discussion

141 Oldřich Leška, Pavel Novák: Nad dílem Louise Hjelmsleva

143 Marie Racková: Příspěvek k teorii tvoření slov

147 Luboš Řeháček: Populární výklad základů moderní matematické a strojové lingvistiky

152 Bohuslav Havránek, Helena Křížková: Pokus o podrobnou učebnici srbocharvátštiny

158 Vlasta Červená, Eva Pokorná: Na okraj nového německo-českého slovníku

163 Aleksandr V. Isačenko, Milan Romportl: Návrh fonetické a fonologické transkripce češtiny a slovenštiny

Chronicles

167 Helena Křížková: Morfematická struktura slovenštiny

170 Rudolf Šrámek: Práce o staročeských osobních jménech

172 Svatava Komrsková: Sborník prací o lingvistické metodě

174 Ján Horecký: Sborník prekladov o teórii informácie a jazykovede

175 A. Lebeděvová, Ludmila Uhlířová: Lingvistické dějiny strojového překladu

179 Bogdan Terzić, Milada Nedvědová: Mezinárodní symposium k stému výročí úmrtí Vuka Karadžiće v Bělehradě

181 Jiří Daňhelka: Symposium Hussianum Pragense

184 BHk (= Bohuslav Havránek): Hussiana

185 Zdeňka Havránková: Zasedání Mezinárodní edičně textologické komise v Praze

186 Oldřich Uličný: Konference o výzkumu mluvené podoby spisovné slovenštiny

188 Pavel Trost: Konference o indoevropské i obecné jazykovědě v Münsteru

189 Slavomír Utěšený: Z II. mezinárodního dialektologického kongresu v Marburgu

191 Zdeněk Hlavsa: Information Sources in Linguistics

192 BHk (= Bohuslav Havránek): Slavistické publikace michiganské university

192 rd (= Redakce): Oprava

Slovo a slovesnost, volume 27 (1966), number 3

Articles

193 Československé kolokvium o fonologii a fonetice ve Smolenicích r. 1965

193 Aleksandr V. Isačenko: Foném a jeho signálový korelát

205 Oldřich Leška: K Šaumjanově definici fonému

208 Milan Romportl: K metodě zvukového rozboru jazyka

216 Josef Vachek: Československé kolokvium o otázkách fonologie a fonetiky

220 Jacob Mey (Oslo): Word-Classes in automatic syntactic analysis

236 Lubomír Doležel: Ještě k jednomu modelu jazykového kódování

Discussion

241 Ľubomír Ďurovič: Nad dielom Alfa Sommerfelta

243 Emílie Habětínová: K přízvukování předložkových spojení v mluvené češtině

247 Josef Filipec: Významný krok v rozvoji francouzské stylistiky a teorie překladu

254 Zdeňka Sochová: Nářeční slovník ze středního Opavska

258 František Kopečný: Ještě ke gramatické „neaktualizaci“ českého slovesa

262 Ivan Poldauf: Závěrečné poznámky k diskusi

262 Stanisław Rospond: Polemika o najdawniejsze stosunki językowe polsko-czeskie

266 Emanuel Michálek: Poznámky k polemické replice prof. Rosponda

Chronicles

269 BHk (= Bohuslav Havránek): Významné životní jubileum

270 rd (= Redakce), Oldřich Leška, Miroslav Renský, Jaroslav Stuchlík, Bohuslav Havránek: Nové obecně lingvistické časopisy mezinárodní

274 Miroslav Renský: Revue aplikované fonetiky

274 Miroslav Komárek: O fonému „jať“ v slovanských jazycích — příspěvek k historické fonologii

275 Vladimír Šaur: O instrumentálu v ruštině

278 Ludmila Uhlířová: Příspěvek ke generativní gramatice angličtiny

279 Eva Benešová: Kniha o překladu, zvláště strojovém

281 Jiří Kohout: Technika a zpracování slovní zásoby

284 Jan Šabršula: Funkční jazyk — funkční styl — morfosémantické pole

284 František Šnajperk: Tři pracovní knihy pro studium češtiny na pedagogických fakultách

286 Emanuel Michálek: Studie o sociální terminologii v nejstarších ruských textech

287 František Kopečný: Základní všeslovanská slovní zásoba

287 Bohuslav Havránek: „Nedopatření redakce“ nebo nedopatření autorovo?

Slovo a slovesnost, volume 27 (1966), number 4

Articles

289 Jaroslav Bauer: Složité souvětí a jeho klasifikace

300 Blažena Rulíková: K problematice některých typů vedlejších vět s výrazem jak

316 Oldřich Králík: Máchův jazyk a obrozenská čeština

326 Bohuslav Havránek: Ještě k poměru Máchova jazyka a obrozenské češtiny

334 Marie Ludvíková, Jiří Kraus: Kvantitativní vlastnosti soustavy českých fonémů

Discussion

345 Roman Mrázek: První dva svazky obnovených pražských lingvistických Travaux

361 Ema Danielová: Dva vzťahy z kvantitatívnej lingvistiky

364 Pavel Vašák: Statistika a sporné autorství

370 Jitka Štindlová: Po druhé o retrográdních slovnících

Chronicles

375 Karel Hausenblas: K významnému životnímu jubileu akademika Jana Mukařovského

376 Helena Svobodová: Sovětský sborník o otázkách obecné lingvistiky

378 Jan Chloupek: Nejnovější dialektologický výzkum v Marburku

381 Marie Ludvíková, Ludmila Uhlířová: Jazykovědná problematika na 2. československé konferenci o kybernetice

382 Bohuslav Havránek: Stoleté jubileum činnosti Société de linguistique de Paris

383 Růžena Buchtelová, Zdeňka Palková: Další konference o kultuře řeči

384 Jarmila Panevová: Strojový překlad v Bulharsku

386 rd (= Redakce): O přípravě na X. mezinárodní kongres lingvistů