Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 19 (1958), number 1

Articles

František Trávníček: K českým opsaným tvarům slovesným

18 Pavel Trost: Poznámky o metonymii

20 Lubomír Doležel: Polopřímá řeč v moderní české próze

Discussion

47 Bohuslav Havránek, Karel Horálek: Osmý mezinárodní kongres lingvistů v Oslo

52 Josef Vachek: Dvě významné fonologické publikace zahraniční

60 Mojmír Hájek: Monografie o ostravské hornické mluvě

Chronicles

65 Josef Skulina: Ze slovenské dialektologie

67 Milan Jelínek: Úprava srbocharvátského pravopisu

69 Karel Horálek: Překladatelská nedorozumění

71 Petr Zima: Nový úvod do fonetiky

73 Ludmila Švestková: Slovenská práce o rotacismu

74 Ivan Lutterer: První čínská práce o češtině

75 Jiří Daňhelka: Z pokladů našich knihoven

77 František Daneš, Milan Jelínek: Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení při ČSAV

80 Jaroslav Bauer: Poznámka k referátu o Poldaufově stati v Havránkově sborníku

80 Rudolf Zimek, Ladislav Pallas: Oprava

Slovo a slovesnost, volume 19 (1958), number 2

Articles

81 Miloš Dokulil: K otázce morfologických protikladů (Kritika předpokladu binárních korelací v morfologii češtiny)

103 František Daneš: Intonace a verš

124 Slavomír Utěšený: K typům nářečních monografií

Discussion

134 Alena Fiedlerová: K novému vydání Dalimilovy kroniky

137 Antonín Škarka: Nad novým Výborem ze staré české literatury

144 Jan Chloupek: Poznámky na okraj aktuálních Běličových „Sedmi kapitol o češtině“

150 Slavomír Utěšený: Monografie o centrálním hanáckém nářečí

155 Alois Jedlička: Významné dílo slovenského mluvnictví

Chronicles

164 Zdeněk Tyl: Bohemistické práce v roce 1957

Slovo a slovesnost, volume 19 (1958), number 3

Articles

177 Jaromír Bělič: Akademik František Trávníček sedmdesátníkem

182 Marc Vey (Paříž): O slovesné aktuálnosti a jejím vyjadřování v českém jazyce

189 Igor Němec: Iterativnost a vid

Discussion

200 František Kopečný: Trávníčkova staročeská Skladba

211 Josef Filipec: Akademický Příruční slovník jazyka českého dokončen

224 Vladimír Skalička: O současném stavu typologie

Chronicles

232 František Kopečný: K redakcím staročeského překladu biblického

235 Zdeněk Tyl: Česká jazykověda v roce 1957 (mimo bohemistiku)

247 Josef Skulina: Dobrá spolupráce

248 Bibliografická poznámka k úvodnímu příspěvku J. Běliče k sedmdesátinám akad. Františka Trávníčka

Slovo a slovesnost, volume 19 (1958), number 4

Articles

249 František Ryšánek: O domnělých nestažených tvarech 3. os. sg. ind. prés. ve vzoru V1a dělati (vedle dělá také dělaje)

254 Jaroslav Zima: O expresivitě substantivních deminutiv v češtině

260 Jan Chloupek: Pořádek slov v nářečí, zvláště východomoravském

265 Milan Romportl: K českému souhláskovému systému (Místo souhlásek f a v v soustavě českých konsonantů)

Discussion

277 František Kopečný: Ještě k opisnému préteritu v češtině (Odpověď akademiku Trávníčkovi)

282 Jan Šabršula: Půl století badatelské činnosti francouzského marxistického lingvisty Marcela Cohena

289 Jaroslav Zima: Nová studie o struktuře moderní francouzštiny

292 Josef Filipec: Sborník sovětských lexikografů

297 Marie Těšitelová: Lexikografické i jiné lingvistické otázky v rumunském jazykovědném sborníku

Chronicles

302 Josef Filipec: Dva bohemistické příspěvky z Ukrajiny

307 Ludmila Švestková: Fonetická studie o českých pozdravech

309 Jiří Kraus: Dánský příspěvek k české a ruské modální syntaxi

311 Pavel Novák: K otázce samostatnosti přívlastku

312 Vilém Fried: Britský pohled na moderní lingvistiku

314 Lubomír Doležel: Německá práce o polopřímé řeči

315 Pavel Novák: Marxistický pohled na vývoj spisovné francouzštiny

315 (rd) (= Redakce): Jazykovědná publikační činnost NČSAV