Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 18 (1957), number 1

Articles

Josef Skulina: K vývoji městské mluvy na severovýchodní Moravě

10 Karel Horálek: O poměru jazykovědy k vědám příbuzným

16 Roman Mrázek: Příspěvek k teorii jmenného přísudku

29 Jaroslav Bauer: K vývoji českého souvětí

Discussion

37 Miroslav Komárek: K nové kodifikaci české orthoepické normy

42 Hana Jechová: Několik poznámek o překládání romantické poesie

Chronicles

50 Lubomír Doležel: Nejbližší úkoly sovětské jazykovědy

53 Viera Budovičová: Aktuálne otázky lexikológie

56 Petr Sgall: Sovětský úvod do srovnávacího studia indoevropských jazyků

57 Pavel Trost: Německá věta jako „pole napětí“

58 Stanislav Králík: Příspěvek k rozvoji česko-polských vztahů

60 Jiří Daňhelka: Soupis opavských rukopisů

61 Lumír Klimeš: K studiu odrazu změn národní kultury v slovní zásobě

62 Milan Romportl: K diskusi o zkouškách slabikové srozumitelnosti

63 Jazykovědné sdružení

Slovo a slovesnost, volume 18 (1957), number 2

Articles

65 Vladimír Skalička: Vztah morfologie a syntaxe

71 Ivan Poldauf: Vyjadřování kvantity v češtině

85 František Kopečný: K problému kvantitativního přívlastku v češtině

88 František Ryšánek: S kornelem choditi

90 Josef Hrbáček: Náčrt jazykového a stylistického rozboru Řezáčovy Bitvy

Discussion

98 Karel Horálek: Otázky strukturální jazykovědy na slavistické konferenci

102 Vlasta Podhorná: Monografie o rytmickém zákoně v spisovné slovenštině

106 Oldřich Králík: K překladatelské teorii a praxi

Chronicles

111 Karel Hausenblas, Miloš Helcl: Zpráva o konferenci věnované vědeckému studiu soudobých jazyků

116 Rudolf Zimek, Ladislav Pallas: Československá konference o historickosrovnávacím studiu slovanských jazyků

122 Karel Hausenblas: Fráze s hlediska logiky

124 Miroslav Roudný: Monografie o prvcích mezinárodního biologického názvosloví

125 Vilém Fried, Bohuslav Havránek: Zásadní poznámka k Tylovu bibliografickému přehledu českých jazykovědných prací v roce 1955

126 Edvard Lotko: Několik poznámek k česko-polské konversační příručce

Slovo a slovesnost, volume 18 (1957), number 3

Articles

129 Josef Filipec: Lexikálně sémantická výstavba hesla — ústřední otázka lexikografické práce (Na materiále jednojazyčných slovníků)

151 Emanuel Michálek: K českým překladům Karlova zákoníku

158 Eva Tlustá: K substantivisaci adjektiv v češtině, zvláště v starším období spisovného jazyka

164 Ludmila Švestková: K otázce přízvuku na předposlední slabice v nářečí na Volyňsku

Discussion

175 Vladimír Skalička: Cesta za marxistickou jazykovědou

178 Arnošt Lamprecht: Nová historická mluvnice polská

180 Ladislav Dvonč: K otázke sociálnych „nárečí“

Chronicles

184 Zdeněk Tyl: Česká jazykověda v roce 1956 (mimo bohemistiku)

Slovo a slovesnost, volume 18 (1957), number 4

Articles

193 Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Politické byro ÚV KSČ

193 Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Předsednictvu vlády Republiky československé

193 Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Soudružka Marie Zápotocká

193 Bohuslav Havránek: Akademik František Ryšánek osmdesátníkem

195 Zdeněk Tyl: Soupis vědeckých prací akademika Františka Ryšánka

197 Josef V. Bečka: Stylistika a rozvíjení myšlenkové linie

216 Jan Chloupek: K našim současným dialektologickým monografiím (Příspěvek k diskusi)

Discussion

225 Viera Budovičová: Sovietska práca o metóde historickoporovnávacieho štúdia indoeurópskych jazykov

228 Dana Konečná: Předběžné poznámky k dílu Václava Zikmunda

Chronicles

232 Vladimír Skalička: Jazyk jako nadstavba

233 Jiří Daňhelka: Staročeský slovník

234 Vincenc Pořízka: Zmatek v základních mluvnických pojmech v české učebnici hindštiny

236 Zdeněk Tyl: Česká jazykověda v roce 1956 (Část druhá: Práce bohemistické)