Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 51 (1990), number 1

Articles

Věra Vlková: Příspěvek k analýze multiverbálních spojení typu provádět rekonstrukci

16 Josef Štěpán: K některým transformacím podřadného složitého souvětí

21 Alena Macurová: K aktualizaci výstavby textu a aktivizaci jeho recepce (Prostředky a postupy jednoho typu detektivní prózy)

Discussion

31 Petr Sgall: Ke studiu jazykového systému

39 Jiřina Hůrková: Teorie a modely percepce řeči

48 Milan Malinovský: O tzv. disjunktech

55 Olga Müllerová: O výstavbě ruských mluvených vědeckých textů

60 Petr Sgall: Chceme spisovnou češtinu ochuzovat a činit nemluvnou? (Na okraj jedné recenze)

63 Jaroslava Hlavsová: Na okraj poznámek Petra Sgalla k ochuzování spisovné češtiny

Chronicles

64 Eva Havlová: K osmdesátinám Františka Kopečného

66 Radoslav Večerka: K nedožitým sedmdesátinám Arnošta Lamprechta

68 Josef Filipec: Za Štefanem Peciarem

69 Miroslav Komárek: Za Slavomírem Utěšeným

71 Vlasta Straková: Člověk a jeho jazyk v sovětské jazykovědě

73 Bohumír Dejmek: Monografie o nářečí a běžné mluvě na Příbramsku

75 Jiří Nekvapil, Ivo Vasiljev: Mezinárodní ročenka pro evropskou sociolingvistiku

78 Milada Homolková: Konference k 150. výročí narození Jana Gebauera

Slovo a slovesnost, volume 51 (1990), number 2

Articles

81 Petr Karlík: Ilokuční potenciál podmínkových souvětí

95 Marek Nekula: Pragmalingvistická interpretace ironie

111 Marie Těšitelová: O přejatých slovech v češtině z hlediska kvantitativního

124 Zdeněk Hlavsa: K jazykovědné analýze komunikace v hromadných sdělovacích prostředcích

Discussion

131 Jana Hoffmannová: Pragmatická perspektiva a současná lingvistika

140 Jana Holšánová: Na okraj nového přístupu k teorii tlumočení

145 Jana Slavíčková: Konference o funkční lingvistice a dialektice

152 Milena Turbová: K pojmům type — token (K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů)

Chronicles

160 Eva Hajičová: K sedmdesátinám profesora Jána Horeckého

162 Josef Štěpán: Sociolingvistická kniha o čase při studiu cizího jazyka

164 Alena Šimečková: Nová mluvnice současné němčiny

167 Jan Kořenský: Práce o porovnávacím studiu gramatiky češtiny a ukrajinštiny

167 Jiří Kraus: K pramenům latinské teorie řečnictví

169 Petr Piťha: Sborník statí z díla holandského lingvisty D. M. Bakkera

170 Ilona Štorcová: Mezinárodní zasedání o mluvené a psané komunikaci

173 Jana Hoffmannová: Konference o osobnosti a díle Karla Čapka

Slovo a slovesnost, volume 51 (1990), number 3

Articles

177 Igor Němec: Historie mateřského jazyka a národní sebevědomí

185 František Daneš: T. G. Masaryk a jazykověda. K 140. výročí Masarykova narození

192 Marie Těšitelová: Karel Čapek a jazyk

201 Simeon Romportl: Lineární versus transverzální

Discussion

210 Alois Jedlička: Česká teorie spisovného jazyka ve vývojových souvislostech lingvistického myšlení

219 Eva Macháčková, Naďa Svozilová: Slovesná valence ve slovnících

230 František Štícha: Sovětská monografie o typologii reflexív

237 Oldřich Švarný, Marie Těšitelová: Nad frekvenčním slovníkem současné čínštiny

243 Jaroslava Pačesová: Sté výročí založení Mezinárodní fonetické asociace a otázky fonetické transkripce

Chronicles

248 Ivana Kolářová: Česká kniha o čase ve větě a textu

249 Aleš Svoboda: O slovosledu svěže a spolehlivě

251 Václav Blažek: Americké sympozium o jazyce a prehistorii

254 Jana Hoffmannová: Monografie o komunikační relevanci

Slovo a slovesnost, volume 51 (1990), number 4

Bibliography

257 Zdeněk Tyl: Bibliografický soupis k ročníkům 26 (1965)—50 (1989)