Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 17 (1956), number 1

Articles

Karel Horálek: K metodice morfologických výkladů

František Trávníček: K otázce slovních druhů v češtině

18 Josef Hrabák: K jazykové výstavbě Drdovy Krásné Tortizy

Discussion

28 František Kopečný: Dvě nové práce o prostě vidových předponách v češtině

36 Karel F. Svoboda: K netradičnímu výkladu kvantitativního přívlastku (Příspěvek k diskusi)

40 Josef Vachek: K jazykovědné problematice zkoušek slabikové srozumitelnosti (Námět k diskusi)

Chronicles

48 -ař (= Jaroslav Kuchař): Druhý výběr jazykových koutků

48 Karel Horálek: Měnit či neměnit jazyk klasiků? (K otázce textových úprav starších spisovatelů)

50 Ladislav Dvonč: Bibliografie české linguistiky za léta 1945—1950

53 Zdeněk Tyl: Bibliografické práce z oboru jazykovědy slovanské v letech 1945—1955

64 Rd. (= Redakce): Oznámení

Slovo a slovesnost, volume 17 (1956), number 2

Articles

65 Arnošt Lamprecht: Vývoj hláskového systému českého jazyka se zvláštním zřetelem k nářečím na Moravě a ve Slezsku

78 Miloš Noha: K výslovnosti souhláskových skupin v češtině

89 Jaroslav Zima: Jungmannův překlad Ataly (Rozbor s hlediska srovnávací stylistiky a individuálního slohu překladatelského)

Discussion

107 Pavel Trost: K problému slova a pojmu

108 František Kopečný: Několik poznámek k článku K. F. Svobody „K netradičnímu výkladu kvantitativního přívlastku“

110 Blanka Borovičková: Ještě k jazykové problematice zkoušek slabikové srozumitelnosti

Chronicles

114 Karel Horálek: Ke kritice strukturalismu

115 Jiří Daňhelka: Slovník k Žilinské knize

117 Milada Nedvědová: K novému německému výboru ze staročeské literatury

119 František Kopečný: Příspěvek k problému raně středověké německé kolonisace a poněmčení Polabských Slovanů

120 Petr Sgall, Ludmila Švestková: Řeč na jevišti Klementiny Rektorisové

124 Ján Horecký: Príručka o českom odbornom názvosloví

125 Redakce: K referátu o příručce „Tschechische Grammatik“ od R. Fischera

126 Miloš Dokulil: Nový polský příspěvek k otázce českého vlivu na spisovnou polštinu v době humanismu

128 Jan Svoboda: První slovanský časopis pro studium vlastních jmen

128 Vilém Fried: Dodatek k Tylově zprávě o bibliografických pracích z oboru jazykovědy slovanské v letech 1945—1955

Slovo a slovesnost, volume 17 (1956), number 3

Articles

129 František Ryšánek: Dvě mylná hesla v slovnících starší češtiny (Předpona nepřě- a adjektivum tští)

132 Jaroslav Porák: Aposiopese v současné češtině

139 Josef Hrbáček: O jazyce Bohumila Říhy

Discussion

152 Oldřich Králík: Nad novým překladem ze Słowackého

160 Miroslav Komárek: K otázce slovních druhů v češtině (Odpověď na kritiku)

169 Ivan Poldauf: Ještě k „prostě vidovým předponám“ v češtině

172 František Kopečný: Odpověď I. Poldaufovi

175 Karel F. Svoboda: Ještě ke kvantitativnímu přívlastku

178 Josef Vachek: Odpověď na repliku Dr B. Borovičkové

181 Petr Sgall: Ještě k otázkám strukturalismu

Chronicles

182 Zdeněk Tyl: Česká bohemistika v roce 1955

192 Rd. (= Redakce): Oprava

Slovo a slovesnost, volume 17 (1956), number 4

Articles

193 Václav Machek: Etymologické práce Jos. Zubatého

199 Petr Zima: Otázka dynamického přízvuku

209 Josef Hrabák: Neumannova povídka o Krásné Mageloně a její předloha

Discussion

215 Lubomír Doležel, Viera Budovičová: K teoretickým a praktickým otázkám jazykové kultury

222 Jan Jahn: Významné dílo z oboru srovnávací slovanské jazykovědy

226 Jana Švehlová-Dvončová: Dvě stati A. G. Širokovové o češtině

231 Karel Horálek: Nové prameny k dějinám novočeského verše

Chronicles

233 Jaromír Bělič: Český úvod do dialektologie

235 Jiří Daňhelka: Nové vydání Nejedlého Dějin husitského zpěvu

236 Jiří Daňhelka: Biblická konkordance

237 Zdeněk Tyl: Česká jazykověda v roce 1955 (mimo bohemistiku)

247 Vladimír Hrabě, Pavel Trost: K problému slova a pojmu

249 Bohuslav Hála: Odpověď prof. Horálkovi

251 Karel Horálek: Doslov kritikův