Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 41 (1980), number 1

Articles

Arnošt Lamprecht: Zamyšlení nad genezí slovenštiny

Slavomír Utěšený: K rozrůznění českého národního jazyka (Metodologické a terminologické poznámky)

17 Ze zasedání lexikologicko-lexikografické komise při MKS

17 Josef Filipec: Vzájemná souvislost lexikální sémantiky a onomaziologie při konstrukci dílčích systémů v slovní zásobě

26 Igor Němec: Jazykové ztvárnění psychického odrazu skutečnosti v lexikální význam

32 Vincent Blanár: Lexikálny význam a označovaná skutočnosť v jazykovozemepisnom aspekte

39 Blanka Borovičková, Vlastislav Maláč: Analýza koartikulačních vlivů na časové mikročlenění souhláskových skupin

Discussion

49 Libuše Kroupová: Vztah významu gramatického a lexikálního u předložek

52 Miroslav Roudný: Sémantika cizích slov

54 Běla Poštolková: K specifičnosti významu termínů

57 Miloslava Knappová: Významové aspekty vlastních jmen

60 Světla Čmejrková: Konotační aspekty lexikálního významu

62 Věra Chládková a kol.: Ze staročeské terminologie sociálních vztahů (rytieř)

Chronicles

72 Vladimír Hrabě: Docent František Kopečný sedmdesátníkem

75 Radoslav Večerka: K šedesátinám Arnošta Lamprechta

78 Miroslav Komárek: Za Václavem Křístkem

78 Světla Čmejrková: Sovětská práce o překladu a aktuálním členění výpovědi

Slovo a slovesnost, volume 41 (1980), number 2

Articles

81 Ján Horecký: Invariantný význam odvodených slov

86 Štefan Peciar: Vzťah polysémie a homonymie

93 Ella Sekaninová: Z konfrontácie sémantickej štruktúry lexémy v ruštine a slovenčine

100 Marie Těšitelová: Sémantika a statistika

106 Gustáv Moško: Syntaktické osobitosti apozície (apozitívnej konštrukcie)

118 Květa Králíková: Pasívum v generativním popisu češtiny

Discussion

127 Klára Buzássyová: Vzťah slovotvorného a lexikálneho významu transpozičných derivátov

130 Vlasta Straková: Slovotvorný význam a sémantické rysy

132 Vladimír Mejstřík: K rozdílům mezi lexikálním a slovotvorným významem slov, zvláště z hlediska lexikografického

135 Nikolaj Savický: Produktivnost, frekvence a strukturní význam slovotvorných typů

137 Slavomír Utěšený: Problémy zjišťování ekvivalentnosti heteronym v onomaziologických anketách

140 Petr Sgall: Text a reference

146 Anna Jirsová: Sovětská práce o morfologických modelech

150 Petr Piťha: K nové podobě funkční gramatiky v Holandsku

Chronicles

157 Marie Těšitelová: Profesor Ján Horecký šedesátníkem

160 Emil Skála: Německý sborník o jazykové kultuře v Československu

162 František Štícha: Na okraj sovětského sborníku o problémech teorie gramatického rodu

166 Ludmila Uhlířová: Sovětská monografie o sémantice adjektiva

167 Olga Müllerová: Sovětská práce o pragmalingvistice jako lingvistické disciplíně

170 Jan Petr: Na okraj nového příspěvku k polské historické dialektologii

173 Ludmila Uhlířová: Bulharský časopis pro konfrontační lingvistiku

175 Josef Vachek: Baudouinovská konference ve Varšavě

175 Iva Nebeská: Německá práce o teorii řečové činnosti

Slovo a slovesnost, volume 41 (1980), number 3

Articles

177 Redakce: K 35. výročí osvobození

178 Jan Chloupek: 35 let nového vývoje češtiny

185 Jan Kořenský: K některým významům českých vět

192 Petr Piťha: K syntakticko-sémantické analýze slovesa patřit

198 Alena Macurová: Funkce metajazyka a metařeči ve Fraisových Mužích z podzemního kontinentu

204 Josef Štěpán: K interjekcím označujícím zvuky zvířat

Discussion

208 Libuše Kroupová: Žena v zaměstnání a povolání

217 Mária Ivanová-Šalingová: Teórie lexikálnej homonymie

221 Jiří Novotný: Nový slovník spisovné češtiny (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost)

228 Miloš Dokulil a kol.: Významné sovětské dílo o teorii pojmenování (I.)

235 Helena Confortiová: O nových sovětských frekvenčních slovnících

239 Milan Romportl, Jana Ondráčková, Marie Dohalská, Jiřina Novotná-Hůrková, Zdena Palková, Jaroslava Pačesová, Olga Schulzová: IX. mezinárodní kongres fonetických věd v Kodani

Chronicles

247 Melánie Nováková: Francouzská monografie o normě

249 Emanuel Michálek: Sovětská práce o směrech v soudobé jazykovědě

251 Jiří Nekvapil: Antologie Vinogradovových příspěvků k dějinám ruské a sovětské jazykovědy

252 Běla Poštolková: Slovenský výkladový slovník jazykovědné terminologie

253 Ludmila Uhlířová: Text — jazyk — poetika

254 Petr Piťha, Marie Čechová: Celostátní konference o syntaxi a jejím vyučování

256 Oldřich Uličný: Poznámka terminologická

Slovo a slovesnost, volume 41 (1980), number 4

Articles

257 Přemysl Adamec: K vyjadřování referenční určenosti v češtině a v ruštině

265 Helena Běličová-Křížková: Sémantická struktura věty, tzv. hloubková struktura a intence slovesného děje (Na okraj subjekto-objektových vztahů v jazycích nominativního a ergativního typu)

274 Ludmila Uhlířová: K aktuálnímu členění podřadného spojení vět (konkurence vyjadřování větného a nevětného)

279 Světlana Lebeďová (Moskva): K ztrátě obouvidovosti u sloves cizího původu v současné češtině

286 Jana Hoffmannová: Struktura časových významů v Hrubínově Romanci pro křídlovku

Discussion

291 Karel Svoboda: Poznámky k jednomu výkladu souvětných struktur zejména po stránce modální

297 Karel Horálek: K teorii vztahů mezi přízvukem a větnou melodií

303 Zdeněk Hlavsa: Z koncepčních problémů polské akademické mluvnice

308 Josef Filipec: K problematice jazykových variant

314 Miloš Dokulil a kol.: Významné sovětské dílo o teorii pojmenování (II.)

320 Eva Macháčková: Sovětský sborník Sintaksis teksta

325 Ondřej Hausenblas: Na okraj sborníku Aktuální otázky jazykové kultury

329 Alena Macurová: Problémy jazykové komunikace v polských pracích

333 Olga Müllerová: Německá práce o otázce a odpovědi

Chronicles

339 Jan Petr: Sovětská práce o dějinách jazykovědy

341 Miloš Dokulil: Malá encyklopedie jazykovědy

343 Jiří Nekvapil: Nad knihou „O českých slanzích“

345 Jiří Kouba: Sborník Antika a česká kultura

346 Běla Poštolková: Bulharský sborník o lexikologicko-lexikografických otázkách

348 Ludmila Uhlířová: Bulharština ve světle české teorie spisovného jazyka

349 Petr Piťha: Monografie o významu ruských předložek a slovesných předpon

350 Lumír Klimeš: Slovenská studie o tajné mluvě dětí

350 Zdeňka Hrušková: Americký příspěvek ke kongruenci v ruštině

Notice

351 Redakční poznámka