Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ze zasedání lexikologicko-lexikografické komise při MKS

[Articles]

(pdf)

-

Ve dnech 16.—19. 5. 1979 se konalo v Domě vědeckých pracovníků ČSAV v Liblicích 4. pracovní zasedání lexikologicko-lexikografické komise při Mezinárodním komitétu slavistů věnované lexikální sémantice. Navrhovatelem a zajišťovatelem zasedání bylo vedení Ústavu pro jazyk český ČSAV. Na zasedání bylo předneseno 13 referátů a 25 komunikátů českých, slovenských a zahraničních vědeckých pracovníků. Referáty a komunikáty, které se týkaly lexikální sémantiky ve všech jejích aspektech v zaměření synchronním, historickém a etymologickém, budou podle svého charakteru uveřejněny v Slově a slovesnosti, Slavii (sovětské a polské), Listech filologických (historické) a v Slavica slovaca (frazeologie). V tomto čísle Slova a slovesnosti jsou uveřejněny tři referáty od J. Filipce, I. Němce a V. Blanára a 5 komunikátů — L. Kroupové, M. Roudného, B. Poštolkové, M. Knappové a S. Čmejrkové. Příští číslo přinese referáty a komunikáty týkající se sémantiky ve vztahu k tvoření slov a polysémie: J. Horeckého, Š. Peciara, E. Sekaninové, M. Těšitelové, K. Buzássyové, V. Strakové, V. Mejstříka, N. Savického a S. Utěšeného.

Slovo a slovesnost, volume 41 (1980), number 1, p. 17

Previous Slavomír Utěšený: K rozrůznění českého národního jazyka (Metodologické a terminologické poznámky)

Next Josef Filipec: Vzájemná souvislost lexikální sémantiky a onomaziologie při konstrukci dílčích systémů v slovní zásobě