Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 1 (1935), number 1

Articles

Bohuslav Havránek, Roman Jakobson, Vilém Mathesius, Jan Mukařovský, Bohumil Trnka: Úvodem

Karel Čapek: Kdybych byl linguistou

Bohuslav Havránek: Mluvnická kodifikace spisovné češtiny

13 František X. Šalda: O básnické autostylisaci, zvláště u Bezruče

29 Jan Mukařovský: Poznámky k sociologii básnického jazyka

38 Jindřich Honzl, Vladislav Vančura: K diskusi o řeči ve filmu

Discussion

42 Vilém Mathesius: Z nové anglické literatury o problémech obecné linguistiky

46 Roman Jakobson: K časovým otázkám nauky o českém verši

54 Josef Čada: Studium cizích jazyků na školách obchodních a jeho lingvistický základ

55 Leontij Kopeckij: Vančurova hospodářská linguistika

57 Jan Uher: Literární zájmy středoškolských studentů

61 René Wellek: Překladatelský oříšek

Chronicles

64 A. I. (= Aleksandr V. Isačenko), René Wellek, Miloslav Seemann, Bohuslav Havránek, Jan Mukařovský: Vědecké sjezdy v létě 1934

70 Bohumil Trnka, Ľudovít Novák, Mts. (= Vilém Mathesius): Nové české publikace

Slovo a slovesnost, volume 1 (1935), number 2

Articles

73 Jan Mukařovský: Vítězslav Hálek

87 Arne Novák: Studie o básnickém jazyce mladého Nerudy

96 Vilém Mathesius: K výslovnosti cizích slov v češtině

106 Pavel Trost: O pražském argotisování

108 Miloslav Seemann: O podstatě koktavosti

112 Jaroslav Durych: Stylisté o českém slohu: J. Durych: O slohu latinském a o slohu českém

117 Petr Bogatyrev: R. M. Rilke Svatopluku Čechovi

Discussion

118 Dmytro Čyževśkyj: Ztracené části Pansofie Komenského nalezeny

120 Leontij Kopeckij: O lexikálním plánu hospodářského jazyka

122 Bohumil Trnka: Úsilí o fonetické zákony obecně platné

Chronicles

124 R. J. (= Roman Jakobson): Masaryk Nejedlého

126 František Čáda, B. Hk. (= Bohuslav Havránek): Z odborné terminologie

128 René Wellek, R. J. (= Roman Jakobson): Rub literární vědy

132 R. J. (= Roman Jakobson), B. Hk. (= Bohuslav Havránek): České prvky v polské kultuře

133 Nikolaj S. Trubetzkoy: Písmo

133 V. S. (= Vladimír Skalička), Mts. (= Vilém Mathesius): Z cizí linguistiky

135 Přednášky v Praž. linguistickém kroužku v říjnu a v listopadu 1934

136 B. Hk. (= Bohuslav Havránek): Prameny spisovné češtiny

Slovo a slovesnost, volume 1 (1935), number 3

Articles

137 Rozmluva s V. K. Škrachem o hovorové řeči Masarykově

140 František Novotný: O překládání z filosofického jazyka Platonova

148 Agenor Artymovyč: O potenciálnosti jazyka

152 Roman Jakobson: Poznámky k dílu Erbenovu: I. O mythu

164 Pavel Eisner: Stylisté o českém slohu: P. Eisner: Kritiky slov třeba

Discussion

166 Časové otázky současné spisovné slovenštiny

166 Ľudovít Novák: K problémom jazykovej kultúry na Slovensku

171 Laco Novomeský: K problémom vývoja spisovnej slovenčiny

172 Anton Štefánek: Problémy spisovnej slovenčiny a slovenský nacionalizmus

179 Vilém Mathesius: Péče o výslovnost v anglickém rozhlase

182 Bohuslav Havránek: K otázce normalisování české spisovné výslovnosti

183 Sergius Hessen: K otázce metodiky počátečního čtení

186 Jan Uher: Globální metoda či globální vyučování

Chronicles

187 R. J. (= Roman Jakobson): Obecná linguistika v SSSR

188 Nikolaj S. Trubetzkoy: Ke skladbě starého církevněslovanského jazyka

189 Přednášky v Praž. ling. kroužku v listopadu a v prosinci 1934

192 rd. (= Redakce): Poznámka k otázkám spisovné češtiny

Slovo a slovesnost, volume 1 (1935), number 4

Articles

193 Frank Wollman: Věda o slovesnosti. Její vývoj a poměr k sousedním vědám

203 Stanislav Petřík: Hluboký tón v češtině

212 Vladimír Skalička: K problému věty

216 Otokar Fischer: Aniž křičte, že vám stavbu bořím. Příspěvek k bádání máchovskému

218 Roman Jakobson: Poznámky k dílu Erbenovu: II. O verši

Discussion

229 René Wellek: Poesie a jazyk

232 Jaroslav Albrecht: O povaze české literatury barokní

234 Jan Mukařovský: Roztříštěný Bezručův verš

238 Bohumil Trnka: O definici fonématu

240 Pavel Trost: Argot a slang

242 Ferdinand Kratina: Počátky dětské řeči s hlediska celostní psychologie

244 Augustin Prachař: O četbě na národních školách

Chronicles

247 Bohumil Trnka, Jan Mukařovský, Zdeněk Vančura: Odborné mezinárodní sjezdy v létě 1935

248 J. Č. (= Josef Čada): Debatní linguistické schůze na Vysoké škole obchodní ve škol. r. 1934—35

250 B. Hk. (= Bohuslav Havránek): Střediska ruského literárně historického bádání v SSSR

251 Jan Mukařovský: Postavy a díla

252 Josef Vachek: Nová práce o fonologii

252 Kžk. (= Karel Kožešník): Geopolitická linguistika?

253 Dmytro Čyževśkyj: Některé čs. rukopisy v německých knihovnách

254 Přednášky v Praž. ling. kroužku od ledna do června 1935

256 rd. (= Redakce): Práce o československém jazyce