Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka k otázkám spisovné češtiny

rd. (= Redakce)

[Chronicles]

(pdf)

Une note sur les problèmes du tchèque littéraire

Upozorňujeme čtenáře, že rozhlasová diskuse o „Jazyku naší generace,“ v které se utkal loni redaktor našeho časopisu B. Havránek jako zástupce Pražského linguistického kroužku, s redaktorem Naší řeči J. Hallerem, vyšla tiskem ve sborníku SVĚT V PŘERODU (Přednášky československého rozhlasu č. 10, 1935, str. 228, Kč 8·50); obsahem na ni navazuje sice článek v 1. č. Slova a slovesnosti (str. 8 a násl.), ale v živé a populární krátké diskusi samé má čtenář dobrou příležitost srovnávati sám nejen různá stanoviska, nýbrž i rozdílný poměr k faktům a přesvědčiti se, jak aktuální bylo, když sborník „Spisovná čeština a kultura jazyka“ (1932) důrazně požadoval na teoreticích a kriticích jazyka dobrou znalost spisovné češtiny, a tedy i té kodifikace, kterou sami hájí.

Slovo a slovesnost, volume 1 (1935), number 3, p. 192

Previous Přednášky v Praž. ling. kroužku v listopadu a v prosinci 1934

Next Frank Wollman: Věda o slovesnosti. Její vývoj a poměr k sousedním vědám