Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 29 (1968), number 1

Articles

Oldřich Leška, Pavel Novák: O chápání „jazykového pojmenování“ a „jazykového usouvztažnění“ (K Mathesiově koncepci funkční lingvistiky)

Miloš Dokulil: Zur Frage der Stelle der Wortbildung im Sprachsystem

17 Jan Patočka: Husserlův pojem názoru a prafenomén jazyka

22 Karel Horálek: Tradice a novátorství v jazykovědě (Komenský jako filosof jazyka)

26 Jan Kořenský: Příspěvek k problému struktury objektu a struktury popisu v lingvistickém zkoumání

34 Eva Benešová: O sémantickém charakteru českého slovosledu

41 Dana Konečná: K rekurzívnímu pravidlu v popisu přirozeného jazyka

45 Karel Pala: Náhodné generování českých vět

56 Marie Ludvíková: Kombinatorika českých fonémů z kvantitativního hlediska

Discussion

66 J. Vachek, B. Havránek, M. Těšitelová, F. Daneš, J. Filipec, K. Hausenblas, J. Chloupek, A. Vašek, rd.: X. mezinárodní kongres lingvistů v Bukurešti

81 Milan Romportl: Congressus phoneticus Praha 1967

85 Petr Piťha: Nový krok ve vývoji transformační gramatiky?

88 Helena Křížková: K slovosledu a větosledu v slovenštině

Chronicles

95 Oldřich Leška: Sovětský výbor z prací Pražského lingvistického kroužku

96 Josef Vachek: Soubor statí Andrého Martineta

97 Helena Novozámská: Jedna z prvních deskriptivistických syntaxí angličtiny

97 Ludmila Uhlířová: Computation in Linguistics

99 Jan Průcha: Psycholingvistický výzkum řeči

102 Olga Müllerová: Sociolingvistická studie o jidiš

103 Josef Skulina: Jazykověda na lublaňském semináři o slovinské kultuře

105 Emanuel Michálek, Igor Němec: Zpráva o prvém lexikografickém symposiu slovanských historických slovníků

107 Jarmila Panevová, Petr Piťha: Druhá mezinárodní konference o automatickém zpracování jazyků

109 Milena Tylová: Spolupráce ČSAV se Státní knihovnou ČSSR v oblasti jazykovědné bibliografie

111 Jarmila Panevová: Nová bibliografie strojového překladu

112 rd (= Redakce): České překlady prací o transformační gramatice

112 rd (= Redakce): Poznámka redakční

Slovo a slovesnost, volume 29 (1968), number 2

Articles

113 Alois Jedlička: Studium současných spisovných jazyků slovanských a problematika variantnosti normy

125 František Daneš: Typy tematických posloupností v textu (na materiále českého textu odborného)

142 Karel Svoboda: K třídění vedlejších vět podle spojovacích výrazů

152 Igor Němec: Strukturní předpoklady zániku slov

158 Karel Oliva: K otázce lexikálního systému (na materiále českém a polském)

167 Jaroslav Machač, Zdeňka Sochová: K problematice lexikálního standardu a jeho adekvátního popisu

173 Josef Skulina: O „centru“ a „periférii“ v nářeční oblasti moravské (hanácké)

181 Jan Chloupek: Nářeční výpověď

188 Jana Ondráčková: O některých aspektech výzkumu přízvučnosti

Discussion

193 Libuše Kroupová: Ruská práce o přechodu plnovýznamových slov v předložky

197 Slavomír Utěšený: Americká práce o variabilitě a stratifikaci mluvy velkoměsta

203 Emanuel Michálek: Polský výbor ze starých českých textů

205 Josef Vachek: Sborník vídeňské fonologické konference

Chronicles

208 Petr Piťha, Miloš Vávra: Lambův návrh vícerovinné gramatiky

210 Petr Sgall: Nová kniha I. I. Revzina

212 Ludmila Uhlířová: O aktuálním členění experimantálně

213 Jaromír Povejšil: Kniha o doplněních určitého slovesa v němčině

214 Jan Průcha: Čtvrtý svazek maďarských studií z obecné jazykovědy

214 Marie Zichová: Fonetický sborník Pierra Delattra

218 Blanka Borovičková, Vlastislav Maláč: Zajímavá česká práce z oboru akustiky řeči

219 Jitka Štindlová: Mechanografické zpracování německých sloves

221 Ludmila Uhlířová: O počítačích v jazykovědě

222 Jiří Krámský: Výbor z díla Gyuly Lazicziuse

224 Red. poznámka

Slovo a slovesnost, volume 29 (1968), number 3

Articles

225 Bohuslav Havránek: 50 let české lingvistiky

229 Miloš Dokulil: Stav a úkoly zkoumání morfologické stavby současné češtiny

246 Josef Vachek: O dynamickém pojetí fonologie, zvláště české

255 Alexandr Stich: Česká jazykověda a jazyková kultura za půlstoletí

259 Josef Filipec: K úkolům české lexikologie

276 Emanuel Michálek, Igor Němec: Padesát let české historické lexikologie

287 Jaromír Bělič: Naléhavé úkoly české dialektologie

294 Milan Romportl: Glosy k padesátiletí československé fonetiky

Discussion

303 Antonín Tejnor: Normalizace terminologie jako součást péče o kulturu spisovného jazyka

312 Jaroslav Voráč, Marie Racková: Práce na Českém jazykovém atlase

318 Kolektiv pracovníků oddělení pro současný spisovný jazyk Ústavu pro jazyk český ČSAV: Významné dílo o slovenské morfologii

332 Ján Horecký, Vladimír Šmilauer: O tvoření slov v češtině

Chronicles

341 Jozef Mistrík: Prague Studies in Mathematical Linguistics I, II

344 rd (= Redakce): O čs. lingvistických publikacích k sjezdu slavistů

Slovo a slovesnost, volume 29 (1968), number 4

Articles

345 Bohuslav Havránek, Luboš Řeháček: K šedesátce prof. Karla Horálka

348 Karel Hausenblas: K pojetí „současného jazyka“

354 Bohumil Palek: Věta a denotát

362 Marie Těšitelová: O básnickém jazyce z hlediska statistického

369 Věra Michálková: K interferenci jazykových útvarů v současnosti

379 Jan Kořenský: Struktura výpovědi z hlediska jazykového zobrazení skutečnosti a kategorie pádu

384 Josef Štěpán: K problematice složitého souvětí v současné spisovné češtině (Pokus o dynamický popis)

398 Blanka Borovičková, Vlastislav Maláč: Využití umělého akustického signálu řeči v experimentální fonetice

Discussion

407 Jiří Lípa: O nevěrohodnosti ciganologa H. v. Wlislockého

411 Josef V. Bečka: Čtyři studie o jazyce Šafaříkově, Kollárově a Palackého

415 Eduard Beneš: Naše lingvistika a vyučování cizím jazykům

420 Eva Pokorná, Vlasta Červená: O ukrajinských lexikografických a lexikologických sbornících

425 Jiří Kraus, Pavel Vašák: Podnětný ukrajinský sborník kvantitativní stylistiky

430 Jan Průcha: Leonťjevův úvod do psycholingvistiky

433 Svatava Machová-Komrsková, Jarmila Panevová: Symposium o strojovém překladu v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)

Chronicles

437 Ivan Lutterer: Sturtevantův „Úvod do jazykovědy“ v desátém vydání

438 Josef Vachek: O fonotaktické gramatičnosti

439 Adolf Kamiš: Francouzská studie z historie politického lexika

440 Vlasta Červená: Padesát let ukrajinistiky

441 Otto Ducháček: Nový francouzský jazykovědný časopis

443 Jan Průcha: Language and Language Behavior Abstracts

444 Pavel Vašák: Druhá sovětská konference o frekvenčních slovnících

446 Jiří Kraus: Pomoc počítačů při rozboru uměleckého stylu

448 Přemysl Janota: Studie o akustické analýze českých hlásek

450 Lumír Klimeš: Studie o slovotvorných procesech v nespisovné angličtině

451 Josef Vachek: K chápání „jazykového pojmenování“ a „jazykového usouvztažnění“

451 Pů (= Jan Průcha): O čs. lingvistických publikacích k sjezdu slavistů (II)