Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 50 (1989), number 1

Articles

Petr Karlík: O tzv. účinku

10 Josef Štěpán: K složeným příslovečným určením prostoru a času

15 Zdena Skoumalová: In margine sémantického pole kvality (vlastnosti) v textu a překladu

Discussion

32 Miroslav Komárek: Nad 1. svazkem akademické Mluvnice češtiny

42 Stanislav Žaža: Nad 2. svazkem akademické Mluvnice češtiny

49 Jan Petr: K novému vydání bulharské mluvnice Ivana Momčilova

52 Jan Petr: K etnogenezi Litevců

56 Eva Macháčková: O názorech na dichotomii langue a parole (2. část) (K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů)

Chronicles

66 Emil Skála: Za profesorem Lubomírem Drozdem

67 Jan Petr: O dějinách litevského jazyka

68 Jan Petr: Fototypické vydání německo-litevského slovníku ze 17. století

69 Olga Müllerová: K problematice dialogické komunikace

72 Jan Petr: O bulharistických studiích A. M. Seliščeva

74 Marie Těšitelová: Výbor statí z Časopisu Lužickosrbské matice

75 Petr Zima: Mezinárodní kongres o hamitosemitistice

77 Jaroslav Hubáček: IV. plzeňská konference o slangu a argotu

78 Vlasta Straková: Tvoření slov v konfrontačním pohledu rusko-německém

Slovo a slovesnost, volume 50 (1989), number 2

Articles

81 Igor Němec: Principy jazykového vývoje a historie češtiny

97 Marie Těšitelová: Ke kvantifikaci v oblasti sémantiky (adjektiva) II

109 Ladislav Nebeský: Znaky a prostředí

114 Alois Jedlička: K jazyku a stylu českých esejistických textů

Discussion

128 Alla Bémová, Jarmila Panevová, Petr Sgall: Znovu k významu prostých a předložkových pádů

136 Miloš Dokulil: Na okraj české práce o slovotvorné analýze a syntéze

142 Věra Vlková: O popularizaci výsledků české kvantitativní lingvistiky

146 Petr Mareš: Německý úvod do lingvistické analýzy textu

152 Iva Nebeská: K současnému pojetí normy v české lingvistice (K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů)

Chronicles

168 Zdeněk Hlavsa: Osmdesát let profesora Josefa Vachka

171 Petr Karlík: Miroslav Grepl šedesátiletý

174 Jan Petr: K vydání slavistických statí N. S. Trubeckého

175 Věra Petráčková: Sborník o úloze F. L. Čelakovského v slavistice

Slovo a slovesnost, volume 50 (1989), number 3

Articles

177 František Daneš: Několik myšlenek o textovělingvistickém modelování procesů translace

187 Jana Hoffmannová: Modelování textových typů ve vztahu ke komunikačním procesům II

205 Olga Müllerová: Ke vztahu mluveného a psaného textu (srovnání mluveného a psaného vypravování)

Discussion

217 Přemysl Adamec: Nad 3. svazkem akademické Mluvnice češtiny

222 Zdeněk Hlavsa: Nad novou syntaxí češtiny

226 František Štícha: Elipsa a teoretická syntax

234 Jana Hoffmannová: K problému chápání v práci sovětských filozofů

238 Anna Jirsová: K pojetí systému a struktury v současné české lingvistice (K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů)

Chronicles

249 Pavel Novák: Prof. Vladimír Skalička osmdesátiletý

250 Jan Kořenský: František Daneš sedmdesátiletý

252 Ludmila Uhlířová: Helena Běličová jubilující

254 Jan Petr: Pokračování práce o dějinách litevského jazyka

255 Otakar Šoltys: Ze zasedání etnografů

Slovo a slovesnost, volume 50 (1989), number 4

Articles

257 Simeon Romportl: Jazyk a etologický kód populace

270 Iva Nebeská: K charakteru předpokladové báze

278 Ilona Štorcová: K problematice koherence jednoho Hrabalova textu

288 Jiří Homoláč: Aluze v slovesných textech uměleckých (Úvaha pojmoslovná)

Discussion

295 Josyp Anderš: Zásady syntakticko-sémantického modelování (K porovnávací syntaxi české a ukrajinské jednoduché věty)

300 Josef Štěpán: Slovenská monografie o syntagmatice

305 Marie Krčmová, Stanislav Žaža: Významný internacionální příspěvek k sociolingvistickému bádání

310 František Daneš, Olga Müllerová: Z prací o promluvové intonaci a jevech příbuzných

317 Iva Nebeská, Jasňa Šlédrová: K pojetí textu v nových sovětských publikacích

325 Miloslava Knappová: K projektu Slovanského antroponomastikonu

331 Jana Hoffmannová: Práce českého teatrologa o (dramatickém) textu a (divadelní) komunikaci

Chronicles

340 Slavo Ondrejovič: Dielo profesora Jozefa Ružičku uzavreté (20. III. 1989)

341 Jan Balhar: Za Jaroslavem Voráčem

342 Jan Petr: X. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii

344 Jiřina Hůrková: XI. mezinárodní kongres fonetických věd v Tallinu

347 Jana Hoffmannová: Sémiotika a mezioborová integrace ve slovenském sborníku

350 Petr Piťha: Příspěvek k hledání nového způsobu pro popis jazyka

351 Jiří Nekvapil: Západoněmecká kniha o stylistice na základě teorie jednání