Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 31 (1970), number 1

Articles

Vladimír Skalička: Hyposyntax

Dell Hymes (USA): Lingvistická teorie a promluvové funkce

33 Zdeněk Hlavsa: Skladebná platnost některých zájmen a číslovek (Příspěvek k problematice větných vzorců)

44 Slavomír Utěšený: K jazykovému vývoji v pohraničí českých zemí

Discussion

58 Josef Hrbáček: Poznámky k diskusi o tzv. složitém souvětí

64 Jitka Štindlová: Záznam a zpracování textu pomocí strojů

70 Rudolf Šrámek: Příspěvek I. Lutterera ke studiu vývoje toponymických jmen

73 Vladimír Macura: Nový slovenský příspěvek k básnické eufonii

76 Marie Těšitelová, František Daneš: Druhý mezinárodní kongres aplikované lingvistiky v anglické Cambridgi

83 Eva Hajičová, Petr Piťha: Mezinárodní kongres o strojové lingvistice v Stockholmu 1969

Chronicles

87 Karel Horálek: Nad českým překladem Staigerovy poetiky

89 Ladislav Nebeský: Jihoameričtí autoři o teorii množin

89 Josef Vachek: Třetí výroční zasedání Societas linguistica Europaea ve Vídni

91 Rudolf Šrámek: X. mezinárodní onomastický kongres ve Vídni

93 Jitka Štindlová: Mezinárodní kolokvium o jazykovědných výzkumech pomocí počítačů v Lutychu

94 Marie Těšitelová: Kanadské symposium o matematické lingvistice

96 Jiří Kraus: O analýze politického jazyka

Slovo a slovesnost, volume 31 (1970), number 2

Articles

97 Jan Kořenský: Struktura funkčních vztahů kategorií substantiva, zejména se zřetelem k pádu

105 Otto Ducháček: O mikrostrukturách v lexiku

111 Josef Vachek: Z nových cest generativní fonologie

125 Karel Horálek: Tři úvahy o struktuře epiky

Discussion

146 Petr Sgall: Ze současné teoretické lingvistiky ve světě

154 Stanislav Starý: Práce o vývoji funkčních stylů současné ruštiny

158 Alena Macurová: Slovenský příspěvek k otázkám jazykové kompozice

161 Jitka Štindlová, Eva Macháčková: Texty Slezských písní Petra Bezruče prověřovány stroji

166 Marie Ludvíková: Fonologická statistika rumunštiny a několik jazykově typologických srovnání

171 Miroslav Grepl, Jan Kořenský: O krakovském zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při MKS

Chronicles

179 Bohuslav Havránek: Rozmach bulharské dialektologie a zásluhy St. Sojkova o ni

180 Ludmila Uhlířová: O funkčním a generativním přístupu k syntaxi

181 Eduard Beneš: Mannheimský sborník o výzkumu současné němčiny

183 Jiří Cejnar: Nové vydání Husova traktátu „Orthographia Bohemica“

184 Vladimír Koukal, Jiří Kraus: Český sociolog I. A. Bláha o jazyce

186 Iva Nebeská: O lidské řeči od fyziologa

187 Emanuel Michálek: Nová periodická publikace pro medievistiku

188 Zdeněk Skoupil: Psycholingvistika na pražské konferenci o psychologii lidského učení

190 Jiří Kraus: Americká výběrová bibliografie statistické stylistiky

190 Karel Horálek: Type-token v lingvistice (K čl. v SaS 30, 1969, 263—268)

191 Marie Ludvíková: Brněnský příspěvek ke studiu dětské řeči

Slovo a slovesnost, volume 31 (1970), number 3

Articles

193 BHk (= Bohuslav Havránek): 1945—1970

194 Karel Hausenblas: Práce Viléma Mathesia o stylu a česká stylistika v uplynulém čtvrtstoletí

207 Jiří Černý: O vzniku a vývoji gramatických kategorií

223 Dana Konečná, Ladislav Nebeský: Jeden záznam pádových významů současné češtiny

227 Aloys Skoumal: Překlad románového začátku (Ze zkušeností překladatelských)

Discussion

239 Jan Kořenský: Sovětsko-československý sborník o obecných otázkách struktury jazyka

247 Josef Filipec: Zamyšlení nad novou francouzskou lexikologií a lexikografií

252 Zdeňka Sochová: Nové francouzské „malé“ slovníky

258 Pavel Novák: Několik prací uvádějících do matematické lingvistiky

262 Jan Průcha: Nový přístup v psycholingvistickém zkoumání

265 Karel Svoboda: Poznámky k jednomu výkladu souvětné stavby

271 Oldřich Uličný: Ještě k pojetí doplňku

Chronicles

279 Josef Vachek: Francouzský sborníček o pražské škole

280 Karel Horálek: Znaky, významy a hodnoty

281 Karel Horálek: Lingvistická relativita a etnolingvistika

282 Jiří Krámský: K transformační analýze určitého členu

283 Ludmila Uhlířová: Polská práce z lexikální statistiky

286 Josef Vachek: Moskevská typologická konference

287 Marie Ludvíková: Symposium o algebraické lingvistice konané ve Smolenicích

Slovo a slovesnost, volume 31 (1970), number 4

Articles

289 Vladimír Skalička: Komenský-lingvista

293 Julie Nováková: Latina Komenského je humanistická

306 Bohuslav Havránek: Příspěvek k stylové diferenciaci českých spisů Jana Amose Komenského

313 Igor Němec: Nová slova Husova a J. A. Komenského

325 Věra Chládková, Emanuel Michálek: K otázce biblismů v českých spisech J. A. Komenského

337 Alena Fiedlerová: K vývoji neshodného přívlastku v staré češtině u Komenského

346 Marie Opavová: K české filosofické terminologii J. A. Komenského

353 Hana Mirvaldová: Alegoričnost v Labyrintu světa a ráji srdce J. A. Komenského

366 Zdeňka Horálková: Slovní zásoba Komenského jako pramen národopisných poznatků

380 Pavel Trost: Vztah Komenského k německému jazyku

384 Stanislav Králík: Jazykové autorství některých německých vydání spisů J. A. Komenského

Discussion

391 Miloslav Šváb, Lumír Klimeš: Nový přístup k baroku

Chronicles

396 Karel Horálek: Komenský a česká paremiologie

397 Marie Těšitelová: J. A. Komenský a racionalizace osvojování si slovní zásoby