Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 42 (1981), number 1

Articles

Marie Těšitelová: Ke kvantitativní analýze textu

Ladislav Nebeský: Matematické vlastnosti větných struktur

16 Otakar Zich: Lidová přísloví a teorie logických typů

24 Jan Kořenský: K problému kontextově podmíněné realizace propozičních struktur

31 Josef Štěpán: Odkazování za hranici věty k časovým významům nevyjádřené myšlenky

36 Alena Macurová: Překlad jako první interpretace textu

Discussion

41 František Štícha: Poznámky k pojmu kauzace

50 Anna Jirsová: Nad prací o rodu substantiv v polštině

55 Jana Hoffmannová: Přehled vývoje lingvistiky textu ve dvou sbornících

61 Eva Hajičová, Zdeněk Kirschner, Petr Sgall: Strojový překlad z angličtiny do češtiny

Chronicles

68 Jan Petr: K životnímu jubileu Marie Těšitelové

73 Luboš Řeháček: Slavistické zájmy K. Marxe a B. Engelse

75 Marie Ludvíková: Polská práce o kvantitativní lingvistice pro informační účely

76 Jiří Kraus: Sporné autorství a geneze textu

78 Helena Lehečková: Syntax současné finštiny

Slovo a slovesnost, volume 42 (1981), number 2

Articles

81 Jan Petr: K 60. výročí založení KSČ

84 Jan Petr: K pojetí marxistické jazykovědy

91 Arnošt Lamprecht: Realita, odraz, znak

109 Ján Horecký: Príspevok k teórii o vzniku a vývoji jazyka

115 Karel Horálek: Dynamika fonologických systémů

124 Josef Vachek: Paralingvistické zvuky a psaný jazyk

134 Sáva Hlaváč, Karel Pech: Lidský hlas jako pojem a fyzikální veličina (K některým otázkám produkce hlasu v souvislé řeči)

Discussion

143 Alla Bémová: Slovesná prefixace z hlediska intence

148 Jan Kořenský: Významná česká práce o morfologii

153 Iva Nebeská: Česká monografie o složitém souvětí

156 Miroslav Roudný: Nový slovník cizích slov ve slovenštině

163 Slavomír Utěšený: Sovětský příspěvek k teorii i praxi nářeční lexikologie

Chronicles

166 Hana Prouzová: Sovětský sborník Voprosy russkogo jazykoznanija

167 Jan Petr: Dějiny bádání o litevském jazyce

170 Ondřej Hausenblas: Sovětská práce o sociolingvistice

173 Karel Horálek: Slovenský příspěvek k teorii dramatických textů

174 Alena Macurová: O vztahu teorie a praxe v práci Kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky v Nitře

175 Lumír Klimeš: Bibliografie české lingvistiky 1977

Slovo a slovesnost, volume 42 (1981), number 3

Articles

177 Otakar Šoltys: K lingvistické realitě propozice

183 František Štícha: K syntakticko-sémantické konkurenci aktivních, participiálních a reflexívních konstrukcí

193 Anna Jirsová: Dynamika vztahů singuláru a plurálu u substantiv v češtině

200 Josef Štěpán: K zapojení lexikálně vyjádřených časových obsahů do věty (K jednomu typu časových cirkumstantů)

209 František Kopečný: Citoslovečné povely pro tažná a jízdní zvířata

216 Karel Petráček: Indoevropský a semitohamitský kořen a perspektivy jejich srovnávání

Discussion

219 Jaroslav Porák: Vytváření normy a její vztah ke kodifikaci v humanistické češtině

228 Jiří Kraus, Jaroslav Kuchař, Alexandr Stich, František Štícha: Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny

238 Igor Němec, Milada Nedvědová, Jaroslava Pečírková: Problém rozsahu velkých historických slovníků a Staročeský slovník

248 Jiřina Hůrková, Milan Romportl: Slovník polské výslovnosti

Chronicles

252 Miroslav Roudný: K výročí akademického bohemistického pracoviště

254 Karel Horálek: Psycholingvistika hledá nové cesty

255 Josef Vachek: Čtrvrtá mezinárodní konference o fonologii ve Vídni

255 Milan Romportl: Kongres SLE v Budapešti 1980

Slovo a slovesnost, volume 42 (1981), number 4

Articles

257 Milan Romportl: Kadence, intoném, melodém

262 Karel Petráček: K teorii laryngál

269 Jiřina Hůrková, Sáva Hlaváč: K výzkumu českých souhlásek likvidních

280 Jana Ondráčková: K artikulaci velárních okluzív k a g v češtině

282 Olga Müllerová: K výstavbě dialogického textu

291 Květa Králíková: Reflexívnost sloves z hlediska automatické analýzy češtiny

Discussion

299 Petr Sgall: K některým otázkám naší jazykové kultury

306 František Daneš: Pokus o integrované multidisciplinární pojetí textové lingvistiky

314 Ludmila Uhlířová: Na okraj monografie o aktuálním členění v češtině

320 Milena Rulfová: O konotaci v gramatice

325 Marie Těšitelová, František Čermák: O nových frekvenčních slovnících finštiny a nizozemštiny

330 Jarmila Panevová: Lingvistika a informatika

334 Jana Hoffmannová, Ludmila Uhlířová: Konference o některých problémech sémantiky textu

Chronicles

340 Přemysl Janota: Jubileum profesora Milana Romportla

342 Ludmila Uhlířová: Bulharistická konference v Sofii 1980

344 Eva Hajičová: Mezinárodní konference strojové lingvistiky v Tokiu

346 Marie Těšitelová: Sovětské sympozium o strojové lingvistice

347 Slavomír Utěšený: Druhá konference o slangu a argotu v Plzni

349 Zdena Palková, Růžena Buchtelová: Konference o kultuře řeči v NDR

351 Karel Horálek: K novému vydání Skladby spisovné češtiny J. Bauera a M. Grepla