Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 53 (1992), number 1

Articles

Jiří Kraus: Proměny řečnického stylu v češtině

11 Bronislava Volková: K emotivní sémantice a sémiotice

23 Martin Friš: Příspěvek k objektivizaci sémantických tříd

33 Milada Hirschová: Neurčitost komunikačních funkcí ve spontánních mluvených projevech

Discussion

41 František Čermák, Jan Králík, Karel Pala: Počítačová lexikografie a čeština (počítačový fond češtiny)

48 Igor Němec: Vědecké a technické možnosti rozvoje české lexikografie

56 Světla Čmejrková: Jazykové vědomí a jazyková kultura (zamyšlení nad tzv. lidovým jazykozpytem)

65 Oldřich Leška, Petr Sgall: F. de Saussure po česku v roce 1990

Book reviews

68 Marek Nekula: Günter Grewendorf etc.: Sprachliches Wissen

72 Helena Běličová: Renata Grzegorczykowa: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej

75 Jiří Nekvapil: Ruth Wodak (ed.): Language, Power and Ideology. Studies in Political Discourse

Chronicles

77 Miloslava Knappová: 17. mezinárodní kongres onomastických věd v Helsinkách

Slovo a slovesnost, volume 53 (1992), number 2

Articles

81 Eugenius M. Uhlenbeck: Pražské inspirace v mém jazykovědném myšlení

86 Psanost a mluvenost: jazyk, text, diskurs, komunikace

87 Petr Sgall: Teoretická lingvistika a výzkum komunikace

97 Jan Kořenský: Teoretická jazykověda a komunikačně orientovaný výzkum řeči

105 Ján Horecký: Naratívne výpovedné akty

Discussion

111 Jana Hoffmannová, Olga Müllerová: Vývoj a současné akcenty analýzy dialogu

122 Iva Nebeská: K některým tendencím v modelování řečové komunikace

129 Jasňa Šlédrová: Studium komunikace z hlediska potřeb pedagogiky

139 Jana Hoffmannová: Časopis Text po deseti letech

Book reviews

143 Oldřich Leška: Michael Shapiro: The Sense of Change, Language as History

147 Oldřich Uličný: Hadumod Bussmann: Lexikon der Sprachwissenschaft

149 Slavo Ondrejovič: Ján Sabol: Syntetická fonologická teória

152 Helena Běličová: Juraj Šikra: Sémantika slovenských prísloviek

156 Jiří Nekvapil: Florian Menz et al.: „Der Kampf geht weiter“. Der publizistische Abwehrkampf in Kärntner Zeitungen seit 1918

157 Ludmila Uhlířová: Ilse Zimmermann (Hrsg.): Syntax und Semantik der Substantivgruppe

Chronicles

159 Jiří Černý: Konference o motivaci v jazyce – San Marino 1990

Notice

160 Poznámka redakce

Slovo a slovesnost, volume 53 (1992), number 3

Articles

161 Pavel Jiráček: Prožitek zvuku a český verš

171 Jana Hoffmannová: K charakteristice postmoderního textu

185 Eva Macháčková: Je posesívní dativ volný, nebo vázaný?

193 Jana Pleskalová: O tvoření českých pomístních jmen

Discussion

201 Jana Hoffmannová: Další konference o komunikaci, textu, stylu

208 Nikolaj Savický: Strukturalismus a poststrukturalismus jako epizoda „věčného“ sporu mezi analogisty a anomalisty

211 Miloslava Knappová: K funkčnímu pojetí systému vlastních jmen

Book reviews

215 Tomáš Hoskovec: Petr Sgall etc.: The Meaning of the Sentence in its Semantic and Pragmatic Aspects

221 Alena Macurová: Deborah Tannen: You Just Don’t Understand

224 Olga Martincová, Věra Vlková: Ján Horecký a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny

230 Světla Čmejrková: Winfried Nöth: Handbook of Semiotics

234 Svatava Machová: Rostislav Kocourek: La langue française de la technique et de la science

Chronicles

237 Pavel Jančák: K stému výročí narození Václava Vážného

238 Milada Hirschová: Konference o sémantické teorii

240 Jiří Rejzek: Etymologické sympozium ve Vídni

Slovo a slovesnost, volume 53 (1992), number 4

Articles

241 Miroslav Červenka: Lumírovec: sémantika verše v Zeyerově epice

Notice

248 Naše řeč

Articles

249 František Čermák: Paradigmatika a syntagmatika slovníku: problémy a možnosti

265 Jan Kořenský: K otázce procesuálního pojetí slovní zásoby

273 Eva Macháčková: K jednotlivým typům transformací v češtině

Notice

282 Časopis pro moderní filologii

Discussion

283 Jiřina Stachová: Metafora podle J. R. Searla a Maxe Blacka

292 Ludmila Uhlířová: Slovosledné principy v jazykovém systému a v řeči (Na okraj evropského typologického projektu)

Book reviews

300 František Štícha: Nelleke Gerritsen: Russian Reflexive Verbs

303 Igor Němec: Jiřina van Leeuwen-Turnovcová: Rechts und Links in Europa

308 Olga Müllerová: Walburga von Raffler-Engel (ed.): Doctor – Patient Interaction

312 Helena Chýlová: Ljubima Jordanova (ed.): Problems of Sociolinguistics

Chronicles

314 Jan Kořenský: K životnímu jubileu Miloše Dokulila

315 Olga Martincová: K osmdesátým narozeninám Aloise Jedličky

317 Zdeněk Starý: À propos Pavel Novák