Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Psanost a mluvenost: jazyk, text, diskurs, komunikace

[Articles]

(pdf)

Psanost a mluvenost: jazyk, text, diskurs, komunikace

Mezinárodní konferenci na toto téma uspořádá Ústav pro jazyk český ČSAV ve dnech 14.–16. října 1992. Podle předběžného návrhu organizátorů by se jednání mělo soustředit k těmto tematickým okruhům:

1. Autonomie mluveného a psaného jazyka, nebo mluvený a psaný „existenční modus” jazyka? Specifika prostředků obou „jazyků”, resp. modů. 2. Mluvenost a psanost v dějinách kultury. Od rétoriky ke gramatologii. 3. Specifika produkčních a recepčních procesů při psané a mluvené komunikaci; utváření a využívání kognitivních předpokladů, systémů znalostí účastníků. 4. Jednota, resp. diferencovanost metodologických přístupů k psané a mluvené komunikaci a otázka východisek při popisu gramatickém a lexikografickém. 5. Norma v psané a mluvené komunikaci (specifika fungování různých druhů norem), otázka deskriptivního a preskriptivního postoje. 6. Typologie mluvených a psaných textů, resp. diskursů; vzájemné transformace. 7. Vzájemný vztah dichotomií „mluvenost – psanost” a „monolog – dialog”; pohyb mluvených a psaných textů v prostoru mezi monologem a dialogem.

Na konferenci byl pozván poměrně široký okruh zahraničních specialistů; hlavní referáty již přislíbili R. de Beaugrande, N. E. Enkvist, W. Raible, S. Stati, E. M. Uhlenbeck a představitel pořádajícího pracoviště F. Daneš, další programové referáty jsou v jednání. Hlavními jednacími jazyky konference budou angličtina a němčina, ev. francouzština nebo ruština. Počítá se s vydáním souboru příspěvků z konference v samostatném sborníku.

Případní zájemci, k nimž se dosud nedostala přihláška na konferenci, nechť se urychleně obrátí na F. Štíchu, Ústav pro jazyk český ČSAV, Letenská 4, 118 51 Praha 1.

Slovo a slovesnost, volume 53 (1992), number 2, p. 86

Previous Eugenius M. Uhlenbeck: Pražské inspirace v mém jazykovědném myšlení

Next Petr Sgall: Teoretická lingvistika a výzkum komunikace