Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 56 (1995), number 1

Articles

red. (= Redakce): Slovu a slovesnosti úvodem

Ludmila Uhlířová: O jednom modelu rozložení délky slov

15 Jaroslava Hlavsová: Funkce a adekvátnost vzájemné interpretace mluveného a psaného textu

23 Alena Macurová: … protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace v dopisech českých neslyšících)

Discussion

34 Miroslav Komárek: František Martin Pelcl jako kodifikátor mluvnické normy spisovné češtiny a lingvista

39 Petr Mareš: Citát v multidisciplinárním pohledu (Studie o citátu v časopise Zeitschrift für Semiotik)

43 Světla Čmejrková: Žena v jazyce

55 Viktor Petioky (Vídeň): Německo-český slovník právní terminologie z roku 1850

Book reviews

60 Jiří Homoláč: Jan Chloupek – Jiří Nekvapil (ed.): Studies in Functional Stylistics

64 Jiří Zeman: Eva Eckert (ed.): Varieties of Czech: Studies in Czech Sociolinguistics

71 Edvard Lotko: Katarzyna Skowronek: Reklama. Studium pragmalingwistyczne

72 Jiří Nekvapil: Silke Maurer – Reinhold Schmitt: Small talk, Klatsch und aggressive Spiele. Ein Textband zum kommunikativen Tagesgeschehen in einem Kiosk

74 Jiří Nekvapil: Peter J. Mayo (ed.): The Year’s Work in Modern Language

75 Pavla Boháčková, Světla Čmejrková: Slovar’ tjuremno-lagerno-blatnogo žargona (Rečevoj i grafičeskij portret sovetskoj tjur’my)

Chronicles

78 František Daneš: Paul L. Garvin a česká jazykověda

79 Hana Gladkovová: Druhá slavistická čtení v Sofii

Slovo a slovesnost, volume 56 (1995), number 2

Articles

81 Oldřich Leška: Vilém Mathesius (1882–1945)

98 František Štícha: Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí I.

110 Jana Jančáková: Dnešní stav mluvy českých reemigrantů ze Žitomirska na Ukrajině

Discussion

119 František Čermák: Jazykový korpus: Prostředek a zdroj poznání

Book reviews

141 Přemysl Janota: Zdena Palková: Fonetika a fonologie češtiny

145 Jiří Nekvapil: Olga Müllerová: Mluvený text a jeho syntaktická výstavba

147 Jasňa Šlédrová: Alena Macurová – Petr Mareš: Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu

150 Oldřich Uličný: František Daneš – Světla Čmejrková (ed.): O Čapkových Hovorech s TGM

Chronicles

153 Miloš Dokulil: Josef Filipec osmdesátiletý

155 Olga Müllerová: Další konference o češtině

156 Jana Hoffmannová: Druhá konference o komunikaci v Banské Bystrici

Slovo a slovesnost, volume 56 (1995), number 3

Articles

161 Ladislav Tondl: Kultura dialogu a formy monologu

174 František Daneš: Text a jeho ilustrace

190 Josef Filipec: Lexikální norma

204 František Štícha: Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí II.

218 Milan Malinovský: „Redukce“ gramatiky

Discussion

223 Jevgenij Timofejev: U petrohradských fonetiků

Book reviews

226 Milan Jelínek: Zdeňka Sochová – Běla Poštolková: Co v slovnících nenajdete

229 Eva Koktová: Ludmila Zimová: Způsoby vyjadřování větných členů v textu: konkurence pojmenování, pronominalizace a elize

233 Jan Králík: Reinhard Köhler – Burghard Rieger (ed.): Contributions to Quantitative Linguistics

Chronicles

238 Zdeněk Hlavsa: Jiří Kraus šedesátiletý

Slovo a slovesnost, volume 56 (1995), number 4

Articles

241 Eva Hajičová: Postavení rematizátorů v aktuálním členění věty

252 Eva Koktová: Segmentace výpovědi

267 Jan Kořenský: Tvorba právních předpisů a komunikativní problémy jejich uplatňování

276 Miloslava Knappová: Obchodní jméno jako fenomén onomaziologický a sociologický

Book reviews

285 Zdeňka Hladká: Slovník české frazeologie a idiomatiky

291 Jana Hoffmannová: Josef Hrbáček: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny

296 Olga Müllerová, Ludmila Uhlířová: Iskra Angelova: Sintaksis na bălgarskata razgavorna reč (V săpostavka s ruski, češki, polski ezik)

301 Jiří Homoláč: Folia Linguistica: Discourse Analysis and Racist Talk

305 Steffen Höhne: Hartmut Schröder (Hrsg.): Fachtextpragmatik

311 Marie Svobodová: Jadwiga Puzynina: Język wartośći

313 František Čermák: Franz Schindler: Das Sprichwort im heutigen Tschechischen. Empirische Untersuchung und semantische Beschreibung

Chronicles

317 Jarmila Panevová: O Evě Hajičové – k jejímu životnímu jubileu

Notice

320 Redakce Slova a slovesnosti