Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 38 (1977), number 1

Articles

Dieter Viehweger: Úvahy ke gramatice textu: propoziční pojetí textu proti pojetí orientovanému k jednání

Karel Horálek: Nové přístupy k jazykové konfrontaci

14 Petr Piťha: K popisu předložkových konstrukcí v češtině (předložka před)

27 Zdeněk Starý: O stylové indiferenci

Discussion

35 Alois Jedlička: Problematika variantnosti normy spisovného jazyka (Na okraj V. zasedání Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky v Krakově)

43 Karel Hausenblas: O různých přístupech k výkladu věty a jevů styčných

50 Karel Horálek: Odpověď autorova

53 Alena Fiedlerová a kol.: Ze staročeské terminologie sociálních vztahů (pán)

64 Eva Koktová: Kritické poznámky k některým tendencím v současné americké lingvistice

Chronicles

75 Vladimír Skalička: Africká jazyková kultura

75 Bohuslav Havránek: Vzpomínka na Oldřicha Králíka

76 Josef Vachek: Anglická čítanka o jazykových variantách

77 Růžena Bergerová: Sovětská práce o syntaktických problémech publicistiky

78 Marie Ludvíková: Holandský příspěvek k slovanské akcentologii

79 Oldřich Leška: Čeština v Japonsku

79 Milan Romportl, Josef Vachek: Lingvistické konference v Rakousku

Slovo a slovesnost, volume 38 (1977), number 2

Articles

81 Josef Vachek: Poznámky k fonologické stylistice jazykových variet

90 Eva Koktová: K problematice nominální apozice

103 Milada Hirschová: Vzájemné vztahy předpon a předložek ve vazbách s prostorovým významem (Na materiálu českého jazyka)

112 Běla Poštolková: K vlivu odborné terminologie na národní jazyk

121 Karel Petráček: Staročeská milostná lyrika a středomořská tradice

Discussion

135 Zdeňka Hanusová: Jak objektivně hodnotit překlad populárně vědeckého textu? (Popis překladatelského experimentu)

142 Ivan Lutterer: Dva sborníky věnované dílu a odkazu Josefa Jungmanna

149 Olga Martincová: Polsko-český příspěvek k otázce inovací v současných jazycích slovanských

153 Růžena Buchtelová, Ludmila Švestková: Před vydáním příručky Výslovnost spisovné češtiny II

157 Jiří Kraus: Dvě nové sovětské knížky o sociolingvistice

160 Jana Jiřičková: Problémy gramatiky textu v německém sborníku

165 Marie Těšitelová: Německá práce z oblasti syntaktické stylistiky

Chronicles

169 Bohuslav Havránek: Poznámky k padesátiletému jubileu rozhlasu a rozhlasové hry

170 Josef Hrbáček: Nová sovětská práce o větě

171 Vladimír Mejstřík: Morfematický slovník češtiny

173 Karel Horálek: Věta a výpověď

174 Jaromír Hník: Abrahamův dokladový slovník lingvistické terminologie

Slovo a slovesnost, volume 38 (1977), number 3

Articles

177 Bohuslav Havránek: Slovo a slovesnost k 60. výročí VŘSR

179 Karel Horálek: Teorie znaku a filozofie jazyka

185 Helmut Fasske (Budyšín): K problematice vztahu normy a úzu

190 Simeon Romportl: Ke koncepci teorie vícevětné promluvy

197 Emil Skála: Vznik a vývoj česko-německého bilingvismu

208 Alena Macurová: K výstavbě a funkci postav ve Vančurově Rozmarném létu

Discussion

216 Blažena Rulíková: Problematika stylu odborných projevů v sovětské lingvistické literatuře

221 Jana Jiřičková: Nová sovětská monografie o větné sémantice

225 Josef Skácel: Z nové sociolingvistické literatury v SSSR

229 Věra Chládková a kol.: Ze staročeské terminologie sociálních vztahů (šlechta, šlechtic)

237 Miroslav Roudný: Z historie českých definic odborného názvu

240 Marie Ludvíková, Ludmila Uhlířová: Nový pohled na rytmus české prózy

Chronicles

245 Eva Macháčková: Sovětský sborník o syntaktických problémech

248 Iva Nebeská: Psychologický pohled na některé jazykovědné otázky

250 Ludmila Uhlířová: Bulharská konference o aktuálním členění větném

252 Růžena Buchtelová, Zdena Palková: Konference o kultuře řeči v NDR

253 Ivo Osolsobě: Sémiotické sympozium v Budapešti

255 Rudolf Šrámek: Retrográdní slovník místních jmen v Čechách

256 Miroslav Roudný: Za prof. E. Wüsterem

Slovo a slovesnost, volume 38 (1977), number 4

Articles

257 Vladimír Skalička: P. Trost sedmdesátníkem

259 Karel Horálek: Slovo, věta a promluva

263 Pavel Novák: Empirický vs. verbální postoj v lingvistice

265 Bohuslav Havránek: Jedna z cest mediteránních názvů do staré češtiny

267 František Kopečný: K podmínkám etymologické rekonstrukce

271 Adolf Erhart: Médium v germánštině a jiných západoindoevropských jazycích

275 Igor Němec: K vývoji funkcí infinitivu v češtině a v litevštině

281 František Daneš: K otázce větných členů

289 Petr Sgall: Sémantická báze a pragmatika

294 Josef Filipec: Některé otázky sémantiky sloves

299 Bohumil Trnka: Existuje nulový foném?

302 Milan Romportl: Velární a laryngální frikativy ve fonologických systémech

307 Eugen Pauliny: Slabičné [r], [l] v slovenčine

311 Miloš Dokulil: Status tzv. vlastních názvů

320 Slavomír Utěšený: Diastratické aspekty ústupu německých přejetí v češtině

324 Alois Jedlička: Příspěvek ke vztahu sociolingvistiky a funkční stylistiky

329 Josef Vachek: K materiálovým prostředkům stylistiky psané jazykové normy

336 Karel Hausenblas: Řeč o řeči v Nerudově povídce „U tří lilií“

340 Jaromír Povejšil: K jedné Brechtově nerýmované básni s nepravidelnými rytmy

Discussion

344 Arnošt Lamprecht, Mirek Čejka: Pokrok v poznání předindoevropské jazykové situace (Poznámky k Illičově-Svityčově rekonstrukci nostratického slovníku)

348 Eva Havlová: Č. brusinka a něm. Rausch t.v.

Chronicles

350 Jaroslav Popela, Jaromír Povejšil: Soupis prací profesora Pavla Trosta 1967—1977

352 Poznámka