dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Holandský příspěvek k slovanské akcentologii

Marie Ludvíková

[Chronicles]

(pdf)

Голландская работа о славянской акцентологии / Une contribution hollandaise à l’accentologie slave

Krátce po obsáhlém monografickém přehledu východoevropských algebraických teorií fonému[1] se nám dostává do rukou další publikace holandského lingvisty F. H. H. Kortlandta Slavic Accentuation. A Study in Relative Chronology (The Peter de Ridder Press 1975, 94 s.). Je věnována rozboru názorů na vývoj přízvuku ve slovanských jazycích a je zároveň prvním svazkem nové publikační řady, která se má problematikou slovanského přízvuku zabývat. Jak se praví v předmluvě, kniha není úvodem do studia slovanského přízvuku; podnětem k jejímu sepsání byl článek C. L. Ebelinga,[2] v němž se autor pokusil sestavit relativní chronologii vývoje slovanského přízvuku od indoevropštiny až do konce společného slovanského období. Recenzovaná publikace je reakcí na tento článek. Kortlandt na základě svých podrobných znalostí literatury i materiálu komentuje a přehodnocuje některé Ebelingovy závěry o vzniku a časovém zařazení určitých hláskových a přízvukových změn a předkládá pro ně vlastní řešení. Domnívá se, že řada vývojových změn je snáze vysvětlitelná, je-li nazírána v souvislosti se ztrátou ide. laryngál. Jednotlivé kapitoly se týkají a) původu a přetrvávání pohyblivého přízvuku ve slovanském l-participiu (kap. 1), b) vztahu mezi přízvukem a vokalickou kvantitou, jak se jeví v paradigmatu slovinského substantiva konj (kap. 2), c) časového bodu vymizení ide. laryngálních konsonantů v baltických a slovanských jazycích (kap. 3), d) vzniku přízvukových vzorců slovanských adjektiv (kap. 4), e) pádových koncovek v hypotetickém období [79]společného baltoslovanského vývoje (kap. 5).[3] Jako doplněk výkladu je připojeno pět „dodatků“, které obsahují dokladový materiál a poznámky k některým probíraným jevům. Kniha je určena odborníkům v oblasti slovanské historické fonologie a akcentologie. Autorova důkladná znalost problematiky, jasný výklad a přesvědčivá argumentace jsou přednostmi této zajímavé publikace.


[1] Srov. rec. M. Ludvíková - L. Nebeský, O jednom typu fonologických modelů, SaS 37, 1976, 237—240.

[2] C. L. Ebeling, Historical Laws of Slavic Accentuation, The Hague 1967, s. 577—593,

[3] K této otázce viz např. K. Horálek, Úvod do studia slovanských jazyků, Praha 1962, s. 71n.

Slovo a slovesnost, volume 38 (1977), number 1, pp. 78-79

Previous Růžena Bergerová: Sovětská práce o syntaktických problémech publicistiky

Next Oldřich Leška: Čeština v Japonsku