Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 39 (1978), number 1

Articles

K 30. výročí Vítězného února

Jan Petr: Teze klasiků marxismu-leninismu o jazyce

Miroslav Komárek: Sémantická struktura deiktických slov v češtině

15 Jan Kořenský: Problémy konstrukce gramatiky ze sémantického východiska

25 Petr Sgall: Synchronní srovnávání jazyků a jeho sémantické východisko

33 Jarmila Panevová: K významové stavbě větného centra

Discussion

40 František Čermák: Idiomatika, frazeologie a lexikografie

54 Alena Macurová: Inspirativní metodologie nitranského Kabinetu literárnej komunikácie

57 Josef Štěpán: Konfrontační sborník česko-německý

61 Mirek Čejka: Čtvrté brněnské symposion o slovanské syntaxi

66 Jana Jiřičková: Problémy syntaktické sémantiky na pracovním zasedání v NDR

Chronicles

70 Slavomír Utěšený: Za profesorem Jaromírem Běličem

71 Bohuslav Havránek, František Cuřín: České nářeční texty

74 Běla Poštolková: K problémům jazykovědné terminologie

76 Jiří Kraus: Nově o jazyce sdělovacích prostředků

78 Marie Ludvíková: Bulharská konference o strojové lingvistice

80 Alena Macurová: Slovenský příspěvek k otázkám jazykové kultury

Slovo a slovesnost, volume 39 (1978), number 2

Articles

81 Miloš Dokulil: Za akademikem Bohuslavem Havránkem

83 Milena Tylová: Soupis prací akademika Bohuslava Havránka za léta 1973—1978

86 Jan Petr: K zdrojům Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka. I. Hegelova filozofie

96 Jarmila Panevová: Kritéria pro zjišťování významu vět

106 Věra Vlková: K problematice tzv. multiverbizačních spojení, zvláště v odborném stylu

116 Eva Pokorná: Apelativizovaná jména v české slovní zásobě

126 Karel Petráček: K otázkám vztahu mezi jazykem, logickým myšlením a básnickými texty

Discussion

136 Rudolf Zimek: Sympozium o marxistické jazykovědě v Olomouci

142 Emanuel Michálek: K ohlasům antiky v nejstarších českých slovnících

150 Miloslav Kubík: K otázce koordinace lingvistické terminologie v jazykové výuce

153 Václava Holubová: Lexikálně gramatická problematika v konfontačním česko-ruském sborníku

159 Pavel Jančák: Jazykově zeměpisný obraz jihozápadních Čech

164 Emil Skála: Sto let Německého jazykového atlasu

Chronicles

168 Bohuslav Havránek: Šedesát let od vzniku Československé republiky a naše lingvistika

169 Zdena Palková: Nová sovětská práce z problematiky hláskové symboliky

171 Naděžda Svozilová: Sovětský sborník věnovaný problémům syntaxe a stylistiky

173 Petr Piťha: Nová ucelená teorie jazyka?

Slovo a slovesnost, volume 39 (1978), number 3-4

Articles

177 Jan Petr, Luboš Řeháček: K sedmdesátinám profesora Karla Horálka

179 Milena Tylová: Bibliografie tištěných prací profesora Karla Horálka za léta 1968—1977

187 Jan Petr: K zdrojům Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka. II. Feuerbachova filozofie

195 Jaroslav Popela: K Stěpanovovým postulátům současné lingvistiky

199 Nikolaj Savický: O perspektivách lingvistiky jako empirické vědy

203 † Bohuslav Havránek: Logizující a psychologizující typ rozboru jazykového vyjadřování

205 Vladimír Skalička: Psychika v jazyce

210 Simeon Romportl: Kategorie vztahu v jazyce a jazykovědě

215 Pavel Novák: Některé přednosti tzv. unilaterálního pojetí (jazykového) znaku

218 Bohumil Palek: Statuty vyjadřování v teorii znaku

222 Bohumil Trnka: Teorie znakových plánů a vztah slov k morfémům

224 Josef Vachek: K fonologické signalizaci českých emotivních výrazů

227 Pavel Trost: K problematice hláskových změn

230 Ľudovít Novák: Definícija slabiky a jej častí

234 Karel Pech, Sáva Hlaváč: Řeč—zvuk a význam

238 Josef Filipec: Věda o slovní zásobě a její pojmosloví

241 Vincent Blanár: Dynamika lexikálneho významu

244 Miloš Dokulil: K otázce prediktability lexikálního významu slovotvorně motivovaného slova

252 Ján Horecký: Zložené slová ako názvy osôb

255 Eugen Pauliny: К вопросу о сущности частей речи

259 Viliam Schwanzer: Slovo a text

262 Karel Svoboda: K historické metodě při studiu současné syntaxe

266 Vladimír Hrabě: K problematice větných členů, zvláště v ruštině

270 Roman Mrázek: K metajazykové stránce kategorie subjektu

274 Miroslav Grepl: K formálním exponentům větné sémantiky

278 Přemysl Adamec: Složené propozice a jejich syntaktické realizace v ruštině

281 Petr Sgall: Nová podoba významové báze popisu jazyka

285 Miroslav Komárek: K pojetí povrchové a hloubkové struktury

288 Ludmila Uhlířová: K termínu kognitivní

292 Igor Němec: Systém záporných zájmenných příslovcí v staré a nové češtině

295 Štefan Peciar: K pojmu norma, úzus, priemerný úzus

300 Alois Jedlička: K problematice jazykové situace

304 Arnošt Lamprecht: Indoevropské okluzívy a nostratická teorie (se zřením k situaci v germánských jazycích, latině a řečtině)

308 Eva Havlová: K aktuálním otázkám etymologie

310 František Kopečný: Poznámka k tzv. elementárním souvislostem (r. brokat’/brosat’ — č. vrhnout/vrznout)

314 Ella Sekaninová: Konfrontácia slovies typu poletím, ponesiem v češtine, slovenčine a ruštine

317 Jan Chloupek: Dialektika stálého a proměnného v publicistickém stylu

321 Jiří Kraus: Zdroje sémiotiky v antických teoriích řečnictví (K obsahovému rozboru textu)

325 Jozef Mistrík: Paralingvistické prostriedky v dialógu

328 Mikoláš Zatovkaňuk: Jazyková patologie a psycholingvistika

332 Jan Šabršula: K některým pojmům referenční sémantiky a jejímu využití v teorii překladu

335 Miloslava Knappová: Ideologické a sociální aspekty antroponomastiky

338 Petr Zima: K vztahu jazyka a kultury

Discussion

341 Mirek Čejka: Rozkaz a negace

Chronicles

349 Slavomír Utěšený: Sborník k německo-slovanským jazykovým kontaktům

350 Jiřina Smrčková: Poetika východoevropského středověkého písemnictví D. S. Lichačova