Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 46 (1985), number 1

Articles

Jan Petr: K 40. výročí osvobození Československa

Jan Petr: „Řeč je tak stará jako vědomí — řeč je praktické vědomí“ v Německé ideologii

20 Josef Štěpán: Ke kategorii posesivity a jejímu ztvárnění v jazycích

28 Růžena Bergerová: Ke kvantitativní charakteristice složeného souvětí s koordinačním vztahem mezi větami

Discussion

38 František Štícha: K problematice vazby

45 Jan Petr: Nová práce o popisu přirozeného jazyka

49 Jana Hoffmannová: Teorie dialogu a výzkum nepřipravených mluvených projevů

56 Jan Petr: Monografie o dějinách moldavského národního jazyka

59 Jiřina Hůrková, Růžena Buchtelová: Nový slovník německé výslovnosti

64 Marie Dohalská, Přemysl Janota, Jaroslava Pačesová, Zdena Palková: Desátý mezinárodní kongres fonetických věd v Utrechtu

Chronicles

68 Otakar Šoltys: Za profesorem Ivanem Poldaufem

68 Věra Vlková: Na okraj nové publikace o české terminologii

71 Ludmila Uhlířová: Poslední knížka Ivana Lekova

71 Zuzana Majerčáková: O slovníku gemerského nářečí

73 Jiří Kraus: Těsnopiscův pohled na jazyk

75 Jan Petr: Slavistická bibliografie NDR

75 Vlasta Straková: Dvě lingvistická zasedání v Poznani

76 Jana Pleskalová: Český sborník o onomastice jako společenské vědě

78 Rudolf Šrámek: IV. celopolská onomastická konference

Slovo a slovesnost, volume 46 (1985), number 2

Articles

81 Jan Petr: Padesát let Slova a slovesnosti

83 František Daneš: Intonace v textu (promluvě)

101 Ján Horecký: Systém verbálneho správania

109 Marie Těšitelová: K využití statistických metod v kombinaci s retrográdním uspořádáním jazykových jednotek

119 Helena Lehečková: Jazykové aspekty typologie afázií

Discussion

127 Otakar Šoltys: Nad další antologií z počátků pražské školy

130 Petr Zima: K metodice popisů jazyků světa

137 Olga Müllerová: Nová interní ediční řada ÚJČ ČSAV

145 Iva Nebeská: Formuje se nová psycholingvistická koncepce?

151 Jan Petr: Konference o životě a díle bratří Grimmů

Chronicles

156 Václava Holubová: Životní jubileum Josefa Filipce

158 Jaroslav Machač: Za Jaroslavem Zimou

159 Josef Filipec: K problematice neologismů v současné češtině

161 Josef Štěpán: Sovětský sborník o predikátových aktantech

164 František Štícha: Sovětská práce o typologii rezultativních konstrukcí

167 Jan Petr: Sociolingvistické problémy jazyků národů SSSR

170 Hana Ševčíková, Milena Turbová: Sovětská práce o nominalizaci v angličtině

171 Jan Petr: Přehledné dějiny jazykovědné lituanistiky

174 Jaroslav Hubáček: III. plzeňská konference o slangu a argotu

175 Lumír Klimeš: Pokračování bibliografie české lingvistiky

Slovo a slovesnost, volume 46 (1985), number 3

Articles

177 Jan Petr: Slovanské jazyky v díle Jacoba Grimma. K 200. výročí jeho narození

201 Josef Filipec: Problematika konfrontace v lexikální zásobě

215 Eva Macháčková: K sémanticko-syntaktické výstavbě novinových titulků

Discussion

225 Věra Petráčková: Zahraniční příspěvek ke studiu jazyka J. A. Komenského

229 Otakar Šoltys: Nad knihou Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech

232 Jarmila Panevová: Nový úvod do strukturní lingvistiky

237 Zlata Kufnerová: K současnému stavu teorie básnického překladu

Chronicles

243 František Štícha: Tvoření vět z propozic v současné ruštině

245 Karel Frank: Polská práce o perceptivních slovesech

246 Helena Confortiová: Polská práce o lexikologii a lexikografii

247 Ludmila Uhlířová: Generativní syntax bulharštiny

248 Sáva Hlaváč, Jiřina Hůrková: Maďarský atlas ruských hlásek

251 Jan Petr: Výbor z přednášek Jacoba Grimma

253 Petr Piťha: Holandské práce o funkční gramatice

254 Vlasta Straková: Mezinárodní sympozium o konfrontačním studiu slovotvorných systémů ve slovanských jazycích

Slovo a slovesnost, volume 46 (1985), number 4

Articles

257 Fred Karlsson (Helsinky): Prototypy jako modely lingvistické struktury

269 Ladislav Nebeský: O vnějším fungování znaků

275 Karel Svoboda: Důvod a příčina

284 Anna Jirsová: K prefixaci sloves se zřetelem k syntaktickým funkcím

292 Josef Vachek: Poznámky o osobních zájmenech v oslovovací funkci

Discussion

299 Iva Nebeská: K problematice subjektivního slovníku

304 Miroslav Klivar: Emocionálnost jako sémanticky modifikující komponent větné struktury

309 Igor Němec: Monografie o lexikálním významu a jeho analýze

316 Olga Müllerová: Další příspěvek k pracím o hovorové ruštině

320 Jana Hoffmannová: Nad sovětskou bibliografií lingvistiky dialogu (a monologu)

325 Jaroslava Hlavsová: Německé kompendium dialektologie

331 Olga Müllerová: O spolupráci lingvistů NDR a Švédska

Chronicles

340 Radoslav Večerka: Za profesorem Arnoštem Lamprechtem

343 Otakar Šoltys: Bratislavský Recueil věnovaný prof. E. Paulinymu

343 František Štícha: Na okraj knihy „Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty“

346 Ludmila Uhlířová: Publikace o funkčním přístupu k jazyku

347 Jan Chloupek: O úloze jazyka v řízení socialistické společnosti

348 Helena Confortiová: Sovětská práce o odborném stylu z kvantitativního aspektu

349 Ludmila Uhlířová: Příručka bulharské morfologie v tabulkách

350 Eva Hošnová, Alena Macurová: Konference o česko-slovenských jazykových vztazích