Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slavistická bibliografie NDR

Jan Petr

[Chronicles]

(pdf)

Славистическая библиография ГДР / The bibliography of Slavonic studies in the GDR

V návaznosti na předchozí tři bibliografie slavistické produkce v NDR z let 1946—1977 vyšel nyní za redakce H. Pohrta čtvrtý svazek pod názvem Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1978—1981 (Berlin 1983, Akademie-Verlag, 278 s.). Jeho autory jsou slavisté K. Gutschmidt (zpracoval 2. oddíl), H. Pohrt (zpracoval 1., 4.—9. oddíl) a J. Schultheis (zpracoval 3. oddíl). Bibliografie, která je věnována IX. mezinár. sjezdu slavistů v Kyjevě, obsahuje údaje o knižních a časopiseckých pracích (včetně recenzí a zpráv) vydaných v NDR domácími a zahraničními slavisty, jakož i o pracích slavistů NDR vydaných v zahraničí. Neuvádějí se práce přeložené, zaznamenávají se však předmluvy a doslovy k překladům ze slovanských literatur. Dále se uvádějí i disertace A a B (odpovídají našim pracím habilitačním a kandidátským). Přihlíží se také k učebnicím a slovníkům slovan. jazyků, upouští se však od uvádění školních učebnic a učebních textů slovan. jazyků.

Bibliografie je rozdělena do osmi oddílů: (1.) Všeobecné práce (tzn. bibliografie, časopisy, série a sborníky), (2.) Slovanské jazyky (s přihlédnutím k baltským jazykům), (3.) Slovanská a germán.-slovanská onomastika, (4.) Slovanské literatury (včetně něm.-slovan. literárních vztahů), (5.) Lidové básnictví slovan. národů, (6.) Kulturní a vědecké dějiny slovan. národů, (7.) Dějiny slavistiky a něm.-slovanských kulturních vztahů, (8.) Referáty o vědeckých zasedáních. K bibliografii je připojen autorský a věcný rejstřík s doplňky. Na začátku publikace je zařazen úvod, seznam zkratek a soupis excerpovaných časopisů.

Bibliografie přináší vskutku bohatou bilanci zájmu o slovan. problematiku v NDR, všestranně podporovaného stranickým a státním vedením prvního německého dělnicko-rolnického státu. V popředí jsou sice rusistické práce, jsou však také v dostatečné míře zastoupeny studie věnované všem ostatním slovan. jazykům a literaturám (bohemistika zaujímá přitom ve vědecké produkci NDR přední místo) a jazykům baltským. Baltistika má v německé vědě dlouholetou tradici, je také pěstována na vysoké úrovni nyní v NDR (zvláště v pracích R. Eckerta). Mezi bibliografickými položkami jsou v nemalé míře zastoupeny práce věnované lužickosrbské problematice, vydávané především péčí budyšínských sorabistů a slavistů z lipské univerzity (na ní je zřízen Lužickosrbský ústav). Sorabistika tvoří integrální součást slavistiky NDR. K tomu dodejme, že zachycení sorabistické produkce se věnují specializované bibliografie vydávané péčí Lužickosrbského lidovědného ústavu Akademie věd NDR se sídlem v Budyšíně (Institut für sorbische Volksforschung). Poslední taková bibliografie vyšla za redakce M. Wałdy v r. 1983 (Serbska bibliografija 1976—1980. Sorbische Bibliographie, 467 s.) v sérii Spisy Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje č. 56.

Bibliografie slavistických publikací v NDR si může činit nárok na označení, že je úplným soupisem publikovaných položek za uvedené období. Neshledal jsem v ní chybějící údaje, pokud se mohu opírat o své znalosti oboru. U některých českých slov (ve jménech nebo titulech) nejsou správně uvedena diakritická znaménka. U položky č. 3114 má být správně uveden jako autor Kurt Pětř.

Bibliografie poslouží při vědecké práci domácím a zvláště zahraničním slavistům, umožní nám v cizině čerpat z výsledků vědy v NDR v plném rozsahu a tvůrčím způsobem na ně navazovat.

Slovo a slovesnost, volume 46 (1985), number 1, p. 75

Previous Jiří Kraus: Těsnopiscův pohled na jazyk

Next Vlasta Straková: Dvě lingvistická zasedání v Poznani