Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 44 (1983), number 1

Articles

Redakce: Národnostní politika v díle G. Husáka

František Daneš, Zdeněk Hlavsa: K vztahu aktuálního členění a sémantické stavby výpovědi

12 Petr Karlík: K významu kondicionálu minulého

22 Josef Štěpán: O pojmenování barev a jeho využití v současné češtině

30 Vlasta Straková: Pragmatické modifikace slovesné sémantiky (Příspěvek k derivační typologii)

38 Mikoláš Zatovkaňuk: O jednom typu jazykových kontaktů distančních

Discussion

46 Karel Horálek: K otázkám sémiotiky

51 Otto Ducháček: O některých prostředcích mezilidské komunikace

57 Karel Petráček: Semitohamitské jazyky a nostratická hypotéza

63 Emanuel Michálek: K posledním souhrnným pracím o dějinách spisovné češtiny

66 Jan Petr: Na okraj bulharského příspěvku k dějinám jazykovědy

Chronicles

72 Jan Petr: K Mažiulisovu vydání staropruských památek

74 Vlasta Straková: Čeština na pozadí ruštiny a angličtiny

77 Jiřina Hůrková, Růžena Buchtelová: Konfrontační fonologie ruštiny a němčiny

Slovo a slovesnost, volume 44 (1983), number 2

Articles

81 Redakce: K nedožitým devadesátinám akademika Bohuslava Havránka

83 Pavel Novák: Poznámky o jazyce lingvistiky (O směšování funkčních úseků textu v lingvistice)

91 Zdeněk Starý: Figura a idiom

96 Jana Hoffmannová: Textová výstavba Herrmannovy povídky „Sudička!“

105 Růžena Bergerová: K otázce hypotaktických spojovacích výrazů v složeném souvětí s jedním koordinačním vztahem mezi vedlejšími větami

112 Petr Voit: Příspěvek ke studiu staročeského bezrozměrného verše

Discussion

119 Milada Homolková: K systémovému výkladu sémantického vývoje slovesa pěti

123 Petr Mareš: Metajazyk, metařeč, metatext

131 Josef Vachek: K problémům psané normy jazyka a vnitřní řeči

135 Slavomír Utěšený: Práce o charakteristických rysech brněnské mluvy

140 Josef Štěpán: Sovětská kniha o znaku a o vztahu jazyka a mimojazykové skutečnosti

146 Jan Kořenský: Problémy struktury osobnosti

151 Jiřina Hůrková: O produkci základního tónu a jeho úloze ve výstavbě věty

Chronicles

156 František Daneš: Česká monografie o valenci dějových substantiv

156 Pavel Novák: Za profesorem Milanem Romportlem

158 Hana Prouzová: Sovětská práce o lingvistice textu

161 Jan Petr: Ke kolísání mluvnického rodu u substantiv v polštině

164 Jan Petr: Antologie jazykovědné bulharistiky v NDR

167 Helena Confortiová: O pojetí maďarské příručky jazykové kultury

169 Jiřina Hůrková: Příspěvek k určování kvalitativních rozdílů vokálů

171 Anna Jirsová: Interdisciplinární časopisy o komunikaci a textu

171 Petr Piťha, Marie Čechová: II. konference o syntaxi a jejím vyučování v Nitře

173 Vladimír Hrabě: V. mezinárodní kongres MAPRJAL

175 Petr Sgall: Konference SLE o typologii a univerzáliích v Athénách

Slovo a slovesnost, volume 44 (1983), number 3

Articles

177 Jan Petr: K zdrojům Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka III. Jacob Grimm a klasická německá komparatistika

199 Petr Zima: Substrát, pidžin, kreol (K míře možného zobecnění)

207 František Čermák: Lexikální opozice, paradigma a systém

Discussion

220 Zdena Skoumalová: Zamyšlení nad knihou o slovotvorném vývoji českého slovesa

228 Josef Štěpán: O fylogenetickém a ontogenetickém vývoji jazyka

235 Václav Blažek: Současný stav nostratické hypotézy (fonologie a gramatika)

Chronicles

248 Petr Sgall: Základní příručka indoevropeistiky

251 Vladimír Mejstřík: Český slovník cizích slov

254 Karel Fiala: O XIII. mezinárodním lingvistickém kongresu v Tokiu

Slovo a slovesnost, volume 44 (1983), number 4

Articles

257 Jan Kořenský: Strukturace sémiotické triády se zřetelem k pragmatické dimenzi

265 Hana Prouzová: K valenčním vlastnostem primárních adjektiv v češtině

275 Marie Těšitelová: K jazyku věcného stylu z hlediska kvantitativního

284 Ludmila Uhlířová: Aktuální členění a styl jazykových projevů (na materiále z publicistických textů)

295 Jan Králík: Statistika českých grafémů s využitím moderní výpočetní techniky

Discussion

305 Petr Sgall: Teoretická lingvistika ve věku počítačů

311 Olga Müllerová: Výzkum mluveného jazyka v SSSR

317 Vlasta Straková: Sovětský příspěvek k teorii slovotvorného významu

322 Jiří Nekvapil: O rétorice a stylistice

326 Petr Vavroušek: K nové gramatice védského jazyka

Chronicles

330 Otakar Šoltys: Za profesorem Eugenem Paulinym

330 Jan Petr: Pokus o nový přístup k zpracování polských nářečí

333 Petr Sgall: Nový úvod do textové lingvistiky

335 Jiří Kraus: O jazyce přítomnosti a budoucnosti

337 Milena Rulfová: O neverbálních komponentech komunikace v ruštině

340 Ladislav Horalík: Sovětská práce o vlivu ruštiny na vývoj české slovní zásoby

342 Jiří Hronek, Jaroslav Porák: Druhý díl sovětské učebnice českého jazyka

344 Ludmila Uhlířová: Syntaktická typologie a konfrontační gramatika

345 Iva Nebeská: Psychologický pohled na řečovou činnost

348 Kateřina Pösingerová: Sovětský sborník o otázkách sociolingvistiky

349 Jiří Černý: Nová příručka o strojové lingvistice

350 Alena Macurová: Kolokvium o stylistice a její aplikaci v praxi

352 Josef Štěpán: Ještě ke směšování funkčních úseků textu v lingvistice