Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 11 (1949), number 1

Articles

Ivan I. Meščaninov: „Nové učení o jazyku“ v SSSR v jeho současné vývojové fázi

Antonín Sychra: Lidová píseň s hlediska semiologického

23 Karel Horálek: Slabika jako jazykovědný problém (Námět k diskusi)

29 Vladimír Skalička: Vyučování jazykům na vysokých školách

Discussion

32 Karel Horálek: O církevněslovanskou tradici v českých dějinách

36 Josef Vachek: Yaleská škola a strukturalistická fonologie

Chronicles

44 František Kopečný: Obecná didaktika mateřského jazyka

46 Karel Horálek: K otázce českého amfibrachu

47 BHk (= Bohuslav Havránek): Naše bezvýhradná závislost na latinské osvětě?

48 Julie Nováková, rd. (= Redakce): Oprávci autorů

48 rd. (= Redakce): Sovětská jazykověda

Slovo a slovesnost, volume 11 (1949), number 2

Articles

49 Jan Mukařovský: Kam směřuje dnešní theorie umění?

59 Bohumil Trnka: K výstavbě fonologické statistiky

64 František Kopečný: K neaktuálnímu významu dokonavých sloves v češtině

Discussion

68 Miloš Dokulil: Slovenský příspěvek k sémantice a syntaxi slovesa

79 Jaromír Bělič: Česká studie ze sociologie jazyka

80 František Daneš: Fonetika a fonologie (Na okraj Hálova Úvodu do fonetiky)

85 Jiří Daňhelka: K ediční technice „Památek staré literatury české“

88 Václav Polák: Slovník jazykovědného názvosloví

Chronicles

91 Karel Horálek: Mezinárodní linguistický kongres v Paříži

93 Karel Horálek: Slovanství v českém národním životě

94 Rudolf Havel: Bibliografie Šaldova díla

95 Alois Jedlička: Na okraj pochybených názorů jazykových „oprávců“

96 rd (= Redakce): „Čeština v životě a ve škole“

Slovo a slovesnost, volume 11 (1949), number 3

Articles

97 Boris Mejlach: Filosofická diskuse a některé otázky studia estetiky

117 Jan Mukařovský: K premiéře Vančurovy Josefiny

121 Ivan Poldauf: Atemporálnost jako gramatická kategorie českého slovesa? (Diskusní poznámky ke Kopečného Příspěvku k vidu a času v češtině)

Discussion

132 Ctirad Bosák: Sovětský nástup proti linguistickému idealismu

135 Josef Hrabák: Nové dílo o české literatuře obrozenské

Chronicles

138 Alois Jedlička: Uvedení do studia českého jazyka

139 Jaromír Bělič: „Lidské dokumenty“ z jižní Moravy

140 Pavel Trost: Počátky staročeské mystiky

141 Karel Hausenblas: Proti agnosticismu v jazykovědě

142 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v době od března 1947 do května 1947

144 BHk (= Bohuslav Havránek): Slepý o barvách

Slovo a slovesnost, volume 11 (1949), number 4

Articles

145 Vladimír Skalička: O analogii a anomalii

162 Pavel Trost: K nejstarší české duchovní poesii

Discussion

166 Karel Horálek: Ze sovětské fonologie

170 František Kopečný: Trávníčkova Mluvnice spisovné češtiny

Chronicles

183 J. Ellis: Pokus o dialekticko-materialistický jazykozpyt

183 Petr Sgall: Katalog jazyků

184 Felix Vodička: Fučíkovo pojetí tradice

186 Alois Jedlička: Vydavatelův doslov k novému vydání Mrštíkova Roku na vsi

187 Ctirad Bosák: Příklad špatné popularisace