Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovanství v českém národním životě

Karel Horálek

[Chronicles]

(pdf)

-

Pod tímto názvem vydali profesoři Masarykovy university redakcí J. Macůrka sborník statí — přednášek, věnovaných otázkám slovanských prvků a slovanské orientace v české kultuře a v českém politickém snažení (v Brně 1947, nákl. Rovnosti). Většina příspěvků přináší jen shrnutí dosavadních poznatků, některé však obsahují nové poznatky aspoň v podrobnostech, celek je pak při svém promyšleném uspořádání a vcelku jednotné orientaci všech účastníků sborníku vítaným souborem, který dobře poslouží odborníkům i širší obci čtenářské.

Jen v jednotlivostech by bylo možno některé stati doplňovat a opravovat, záleží tu však také na různém pojetí i na příležitostném rázu publikace. Tak na př. v Kurzově příspěvku Slovanské základy naší vzdělanosti mohla být zmínka o české cyrilici,[*] v Kellnerově studii o nářečním prolínání češtiny a slovenštiny s jinými slovanskými jazyky je možno postrádat zmínku o t. zv. jugoslavismech v střední slovenštině, v Grundově Slovanství v novočeské literatuře by mohla zmínka o igorovské látce u Zeyera svádět k nesprávné představě, že jde o souvislost se staroruským Slovem o pluku Igorově, Václavíkově studii Slovanské prvky v české lidové kultuře by bylo možno vytknout, že nekriticky přejímá některé dohady o starobylosti českých lidových písní atd. To jsou však jen málo významné podrobnosti, jež ničeho neubírají na cel[94]kové hodnotě sborníku. Čtenáře Slova a slovesnosti by zajímaly hlavně příspěvky: Slovanské prvky v starší české literatuře (J. Hrabák), Slovanské základy spisovné češtiny (F. Trávníček) a Český slavismus, jeho minulost a program (F. Wollman). Jinak jsou zde stati J. Macůrka (Slovanská myšlenka v českém životě politickém), J. Ludvíkovského (Slovanský humanismus obrozenecký), F. Čády (Slovanské právo u nás), A. Kutala (Problém slovanství v českém umění), B. Štědroně (Problém slovanské hudby u nás). Redaktor připojil k souboru předmluvu a doslov.


[*] Za svou osobu bych si dovolil malou korekturu ke Kurzově poznámce na str. 17, týkající se mých výkladů o přináležitosti cyrilometodějské literatury do dějin českého písemnictví v Časopisu Matice moravské 65, 1943. Nejde o myšlenky příliš originální, jejich shoda s názory Kurzovými však nemůže souviset s našimi debatami v Slovníku jazyka českého, protože můj článek byl koncipován již v r. 1959 a napsán 1940 ještě dříve, než jsem se s prof. Kurzem blíže seznámil; v roce 1941 byla již hotova korektura.

Slovo a slovesnost, volume 11 (1949), number 2, pp. 93-94

Previous Karel Horálek: Mezinárodní linguistický kongres v Paříži

Next Rudolf Havel: Bibliografie Šaldova díla