Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 45 (1984), number 1

Articles

Karel Hausenblas: Text, komunikáty a jejich komplexy (Zamyšlení pojmoslovné)

Olga Müllerová: Analýza telefonických rozhovorů z hlediska řečového jednání

18 Alena Macurová: Na okraj interpretace textu

22 Aleš Svoboda: České slovosledné pozice z pohledu aktuálního členění (I)

Discussion

35 František Daneš, Jasňa Šlédrová: Na okraj nové mluvnice slovenštiny

41 Zdeněk Hlavsa: K české práci o sémantice věty a pádu

46 Eva Macháčková: Kniha o přechodníkových konstrukcích v češtině

50 Jan Petr: Ukrajinský sborník o marxistické metodologii v jazykovědě

57 Marie Těšitelová: Nad frekvenčním slovníkem ukrajinštiny

Chronicles

62 Miroslav Komárek: Karel Hausenblas šedesátiletý

65 Marie Těšitelová: Nad dílem profesora Vladimíra Šmilauera

67 Jan Petr: Práce o humanistické češtině

70 Otakar Šoltys: K anatomii metafory

72 Milena Rulfová: Kontexty populární literatury

74 Jan Petr: Bulharistické studie Rogera Bernarda

76 Jevgenij Timofejev, Jiří Nekvapil: Publikace o ruské intonaci

78 Jarka Vrbová, Petr Jirků: Pražský COLING 82

79 Karel Kučera: Konference o starší české, slovenské a slovanské jazykovědě

Slovo a slovesnost, volume 45 (1984), number 2

Articles

81 Závěrečná zpráva

83 † Bohumil Trnka: Hlavní principy strukturální jazykové analýzy

88 Aleš Svoboda: České slovosledné pozice z pohledu aktuálního členění (II)

104 Simeon Romportl: Úloha rázu a jeho ekvivalentů při signalizování předělu

121 Ladislav Nebeský: Znovu o jazyce matematického textu

128 Jasňa Šlédrová: Sémantické odchylky v zapamatování věty

Discussion

135 Jan Kořenský: Pojednání o dialektice a obecné problémy jazykovědy

141 Jan Petr: Francouzská antologie Leninových výroků o jazyce

145 Marie Těšitelová, Jan Králík, Ludmila Uhlířová: K automatickému zpracování textu při kvantitativní analýze přirozeného (českého) jazyka

150 Zlata Kufnerová: K makrolingvistickému pojetí lingvistiky překladu

154 Helena Lehečková: Neurolingvistika: předmět, metody a historie

157 Olga Müllerová: Sovětská publikace o významu a funkci důrazu ve větě i v textu

161 Josef Jodas: Poznámky k Česko-polskému frazeologickému slovníku

166 Václav Blažek: Finský příspěvek k nostratické hypotéze

Chronicles

170 Libuše Dušková: Za profesorem Bohumilem Trnkou

171 Jan Petr: IX. mezinárodní sjezd slavistů v Kyjevě

173 Emanuel Michálek: Nová práce o jazyce českých spisů J. A. Komenského

174 Iva Nebeská: Slovenská monografie o vývoji subjektivního slovníku

Slovo a slovesnost, volume 45 (1984), number 3

Articles

177 J. P. (= Jan Petr): Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti

177 Jan Petr: Mezinárodní cílový projekt Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti, jeho metodologický, sociálně lingvistický a vědeckopraktický význam

191 Junus D. Dešerijev: Идеологическая борьба и языковая политика в современном мире

204 Wolfdietrich Hartung (Berlin): Der Einfluss sozialer Faktoren auf die Entwicklung der Sprache in der sozialistischen Gesellschaft

212 Jiří Kraus: Jazyková situace zemí rozvinutého socialismu a problematika jazykové kultury

Discussion

218 Jan Petr: Mezinárodní sympozium Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti (Kišiněv 1983)

224 Jan Kořenský: Sovětský sborník o aktuálních problémech současné jazykovědy

228 Hana Gulová: Podnětná práce o dějinách ruského spisovného jazyka

231 Jan Petr: K novým sociolingvistickým publikacím o moldavském jazyce

242 Anna Rácová: Jazyková situácia v Indii

Chronicles

247 Jan Petr: Příspěvek k národně-ruskému bilingvismu

249 Jiří Kraus: Sovětská práce o společenských podmínkách jazykového vývoje

252 Nikolaj Savický: O jazyce vysokoškolské výuky ve svazových republikách SSSR

255 Jan Petr: Rusko-litevský frazeologický slovník

Notice

256 Upozornění

Slovo a slovesnost, volume 45 (1984), number 4

Articles

257 Miroslav Komárek: Prefixace a slovesný vid (K prefixům prostě vidovým a subsumpci)

268 František Kopečný: O raně vidovém stadiu slovanského slovesa

273 Milada Hirschová: K jednomu typu výpovědí běžně mluvené češtiny

277 Jan Petr: „Individua budou moci jednou úplně kontrolovat i tento produkt rodu“ v Německé ideologii

289 Karel Svoboda: Záměrová modálnost a syntaktická stavba souvětí

Discussion

297 Slavo Ondrejovič: K princípom marxistickej jazykovedy

302 Karel Horálek: Glosy k novější sémiologické literatuře

315 Vlasta Straková: K problematice lingvistiky překladu

321 František Daneš, Olga Müllerová: O výzkumu nepřipravených mluvených projevů

327 Jana Hoffmannová: Van Dijkův soubor studií o pragmatice textu

334 Svatava Machová: O tzv. lexikálních bankách dat

Chronicles

339 Jan Kořenský: Miroslav Komárek šedesátníkem

343 Josef Štěpán: Experimentální výzkumy v sovětské psycholingvistice

345 Vlasta Červená: K nové práci o antonymii v ruštině

346 Alena Macurová: Inspirace lingvistikou a pro lingvistiku

348 Kateřina Pösingerová: Polský sborník věnovaný sociolingvistice

351 Josef Filipec: Záslužný příspěvek k lingvistické terminologii