Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 48 (1987), number 1

Articles

Simeon Romportl: K pojetí teorie a metodologie přirozeného jazyka

18 Eva Buráňová: Ke vztahu věcného obsahu a jazykového vyjádření

30 Jiří Nekvapil, Jiří Zeman: Sémiotické poznámky ke vzniku českých písňových textů

35 Helena Confortiová: K problematice předložek z(e) a s(e) ve věcném stylu

Discussion

42 Igor Němec: Syntagmatický přístup ke konfrontační sémaziologii

45 Alois Jedlička, Zdeňka Trösterová: Stylistická problematika v běloruském sborníku

51 Jan Petr: Druhý mezinárodní kongres o bulharistice

56 Jasňa Šlédrová, Otakar Šoltys: Nad knihou o výzkumu dovednosti číst

Chronicles

60 Josef Štěpán: Za Karlem Svobodou

61 Jan Petr: Nad bulharistickým dílem V. Georgieva

65 Jarmila Panevová: Instrumentál v sémantické a syntaktické stavbě věty

67 Jana Hoffmannová: Lingvistická pragmatika a jazyková politika v práci J. Meye

69 Olga Müllerová: Empirická práce o institucionálních rozhovorech v němčině

71 Marie Těšitelová: Nový retrográdní slovník ukrajinštiny

71 Josef Štěpán: Český básník a literární vědec o jazyce

73 Otakar Šoltys: Celostátní stylistická konference v Bratislavě

75 Petr Piťha: Německá konference o automatickém zpracování jazykových dat

76 Jasňa Šlédrová: O jednání 5. pražské mezinárodní konference psychologů

79 Anna Jirsová: Sovětská práce o sémantice a jazykovém systému

Slovo a slovesnost, volume 48 (1987), number 2

Articles

81 Jana Hoffmannová: Modelování textových typů ve vztahu ke komunikačním procesům

98 Olga Müllerová: Principy strukturace dialogu

110 Igor Němec: Obrazné výrazy a jejich lexikalizace

124 Olga Martincová, Nikolaj Savický: Hybridní slova a některé obecné otázky neologie

140 Petr Zima: K třídění jazyků Afriky

Discussion

155 Jan Petr: O postavení ruštiny v Bělorusku

160 Milena Rulfová: Sovětské sborníky o pragmatice a psycholingvistice

163 Jan Petr: K etnogenezi Baltů

168 Petr Vavroušek: Lexikální projekt třetího tisíciletí

Chronicles

172 Vlasta Straková: Sovětská práce o hodnocení jako sémantické kategorii

173 Ludmila Uhlířová: Sovětský sborník o aktuálním členění

175 Jan Petr: Nové samarkandské lingvistické bibliografie

176 Božena Bednaříková, Zdeněk Starý: 19. výroční zasedání Societatis Linguisticae Europaeae (SLE)

Slovo a slovesnost, volume 48 (1987), number 3

Articles

177 Jan Kořenský: K procesuálnímu modelování řečové činnosti

190 Ladislav Nebeský: O dvou formálních zdrojích strukturace vět

199 Eva Hajičová, Karel Oliva, Petr Sgall: Odkazování v gramatice a v textu

Discussion

213 Jan Petr: K novému vydání bulharské mluvnice Ivana Bogorova

217 Jiří Kraus: Rétorika v popisu (a ovlivňování) společenské komunikace

222 Olga Müllerová: Sovětský úvod do studia mluveného jazyka

227 František Čermák: Nizozemský lexikografický projekt století

232 K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů

232 Eva Macháčková: O názorech na dichotomii langue a parole (K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů)

Chronicles

240 Jaroslav Popela: Za profesorem Pavlem Trostem

242 Jiří Nekvapil, Otakar Šoltys: Oldřich Leška šedesátiletý

244 Jan Petr: Nad polonistickým dílem M. Karaśe

246 Eva Macháčková: Sovětský příspěvek k výzkumu řečové činnosti

248 Vlasta Straková: Morfonologická charakteristika jako dílčí aspekt jazykové typologie

250 Jan Petr: Sympozium o zahraniční bohemistice (1986)

253 Michal Varchola: Medzinárodné lingvistické sympózium v Opoli

255 Iva Nebeská: Psycholingvistický příspěvek k osvojení jazyka dítětem

Slovo a slovesnost, volume 48 (1987), number 4

Articles

257 Jan Petr: K 70. výročí VŘSR

259 Jan Petr: Jan Gebauer jako slavista. K 150. výročí narození

278 Vlasta Straková: Sémantické rysy a syntaktické pozice (Na materiále sloves označujících shodu a rozdíl)

284 Josef Štěpán: K vývojovým procesům u spojovacích výrazů v současné češtině z hlediska kvantitativního

292 Olga Müllerová, Alena Šimečková: Způsoby a prostředky navazování kontaktu v telefonických rozhovorech

301 Pavel Jančák: Závěrečná etapa prací na Českém jazykovém atlase

Discussion

315 Zdeněk Hlavsa: Danešova kniha o větě a jejím fungování v textu

320 František Čermák: Aktuální problémy frazeologie a idiomatiky a jejich odraz v slovníkové praxi (Nad bulharskou sbírkou přirovnání)

328 Jana Hoffmannová, Jana Holšánová: Mezinárodní konference o makrostrukturách v textu a v komunikaci

334 Iva Nebeská: Ke klasickému pojetí normy v české lingvistice (K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů)

Chronicles

343 Pavel Jančák, Jan Petr: Mezinárodní pocta prof. M. Alineimu

344 Emanuel Michálek: Monografie o jmenných kompozitech v češtině

347 Josef Štěpán: Česká kniha o literárním překladu

349 Aleš Dvořák: Konference k 150. výročí úmrtí K. H. Máchy

350 Anna Jirsová: Polská práce o prefixaci sloves