Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 47 (1986), number 1

Articles

Otakar Šoltys: Ke vztahu predikace a centrace

16 Rudolf Šrámek: Teorie onomastiky a roviny propriálního pojmenování

29 Libuše Kroupová: K problematice předložek českých a slovenských

36 Alena Macurová: Poznámky ke stylizaci komunikace ve vědeckofantastické próze

Discussion

42 Vlasta Straková: K otázce tzv. vázaného významu (Sémantická reprezentace syntaktických pozic)

47 Jan Petr: Nad antologií z díla Wilhelma Humboldta

53 Jan Petr: O dějinách litevského jazyka

59 Stanislav Kavka: Nová kniha o pragmalingvistice

63 Jan Petr: Německá publikace o J. Baudouinovi de Courtenay

Chronicles

66 Jan Petr: Zemřel Jaroslav Porák

67 Jiří Kraus: O závažném zdroji pohybu v české slovní zásobě

69 Josef Štěpán: Český psycholog o kauzalitě

71 Jan Petr: Česká příručka o baltských jazycích

72 Olga Müllerová: Bibliografický soupis prací B. Havránka

73 Helena Běličová: Sovětský encyklopedický slovník

74 Iva Nebeská: Asociační normy bulharštiny

75 Jan Petr: Příspěvek k poznání Adelungova díla

76 Marie Čechová, Karel Hausenblas: Konference o spisovném jazyce, jeho stylech a kultuře ve Vilniuse

78 Jiří Černý: Několik poznámek o mexické lingvistice

80 Iva Nebeská: Další německý sborník o lidském jednání

Slovo a slovesnost, volume 47 (1986), number 2

Articles

81 Jan Petr: K působení byzantské mise na Velké Moravě (U příležitosti 1100. výročí Metodějovy smrti)

96 Petr Piťha: Lexikální ukazatele nemožnosti dekomponovat věty s koordinací

105 Olga Müllerová, Jiří Nekvapil: Pauzy v mluveném textu

114 Jana Hoffmannová: Temporální sémantika a její výrazové ztvárnění v poezii V. Janovice

Discussion

126 Jan Petr: Realizace cílového projektu Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti

131 Bohumír Dejmek: Hierarchie a dynamika obecněčeských hláskových jevů

138 Helena Lehečková: Agramatismus v afázii

147 Jana Hoffmannová, Olga Müllerová: Německý příspěvek k pojetí dialogu a metakomunikace

156 Eva Hajičová: Strojová lingvistika a její perspektivy ve světle nedávných mezinárodních konferencí

Chronicles

163 Otakar Šoltys, Marie Martináková: Nad knihou o dynamických aspektech řečové produkce

165 Ludmila Uhlířová: O pragmatických aspektech v bulharské větě

166 Růžena Bergerová: Sovětská práce o teoretických otázkách syntaxe

168 Jan Petr: K novému vydání bulharské mluvnice Neofita Rilského

171 Jiří Kraus: Kniha o jazykové situaci v Litvě

172 Jan Petr: Nová slavistická řada tartuské univerzity

173 Jan Petr: O Karadžićově spisovném jazyce Srbů a Charvátů

175 Jan Petr: Sborník k poctě akademika N. G. Korletjana

Slovo a slovesnost, volume 47 (1986), number 3

Articles

177 František Štícha: Systémový a funkční status konstrukcí s n/t-ovými participii v současné češtině

186 Zdeněk Hlavsa: Přístavkový vztah a popis české skladby

193 Petr Sgall: Vlastní téma, diatéma a stupně dynamičnosti

208 Anna Jirsová: K syntaktickým vlastnostem prefigovaných desubstantivních a deadjektivních sloves

Discussion

216 Pavel Jančák, Jan Petr: Evropský jazykový atlas jako nástroj multilingvální komparatistiky

231 Marie Těšitelová: Nad bibliografií kvantitativní lingvistiky za léta 1962—1982

241 Jiří Krámský: Kvantitativní charakteristiky současné češtiny

Chronicles

248 Otakar Šoltys: K šedesátinám Zdeňka Hlavsy

250 Josef Štěpán: Utváření a hierarchizace struktury větného znaku

252 Jan Petr: Bibliografie leningradské slavistiky

253 Stanislav Kavka: Pohledy holandské a belgické sociolingvistiky

255 Živko Bojadžiev, Janko Băčvarov: Časopis Historiographia Linguistica

Slovo a slovesnost, volume 47 (1986), number 4

Articles

257 Jan Petr: Po XVII. sjezdu Komunistické strany Československa

260 Josef Štěpán: K jazyku a stylu Klementa Gottwalda

264 Pavel Jančák, Jan Petr: Nářeční názvy pro ‚rampouch‘ v Evropském jazykovém atlase (Nad naší první mapou v souboru ALE)

Discussion

284 Josef Hrbáček: Promluva a promluvové komplexy a soubory

289 Alena Fiedlerová: Ze staročeské terminologie sociálních vztahů (písař)

297 Zdena Skoumalová: Významný slovenský dvojtitul z oboru morfémové a slovotvorné analýzy

308 Eva Macháčková: Dvacet pět let leningradské skupiny strukturní typologie

312 Helena Confortiová: Sovětské sborníky o jazyce a stylu

319 Milada Hirschová: Nad syntaktickou problematikou ve Folia linguistica

327 Jana Hoffmannová: Současná lingvistika a zkoumání komunikačních procesů

Chronicles

338 Alena Macurová: O jazyce literárního díla

340 František Daneš: Kanadský soubor prací o jazykové normě

341 Karel Hausenblas: Nová kniha o vyučování slohu

344 Josef Štěpán: Náš ekonom a filozof o myšlení a jazyce

347 Růžena Bergerová: Sovětská práce o typologii konstrukcí s predikátovými aktanty

349 Zdena Palková: Konference o kultuře řeči v NDR

351 Jan Petr: K novému vydání bulharské mluvnice Christaki Pavloviče

352 Jan Petr: Lotyšské jazykovědné aktuality