dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Bibliografický soupis prací B. Havránka

Olga Müllerová

[Chronicles]

(pdf)

Библиография работ Б. Гавранка / Bibliography of the scientific work of B. Havránek

Jako 10. svazek řady Bibliografie význačných slavistů — učitelů Univerzity Karlovy vydali Jan Petr a Milena Tylová bibliografii vědeckých prací a celkový přehled činnosti Bohuslava Havránka (Bohuslav Havránek, Bibliografický soupis vědeckých prací s přehledem jeho činnosti. Univerzita Karlova, Praha 1985, 110 s.). Jde o záslužný čin, jímž se naší lingvistické veřejnosti dostává úplný soupis prací jazykovědce, jehož lze právem řadit k našim největším.

Publikace se dělí, jak napovídá její název, do dvou částí. První část (Přehled vědecké, pedagogické a organizační činnosti akademika Bohuslava Havránka) je pojata jako úvod k vlastnímu bibliografickému soupisu. Uvádějí se v něm tematické okruhy obecně jazykovědné, bohemistické a slavistické problematiky, jimiž se B. Havránek v průběhu svého neobyčejně plodného vědeckého, pedagogického, organizačního i společensko-politického působení zabýval. Jsou komentována jeho stěžejní díla a dále ty práce, které jsou podstatné pro postižení tematických souvislostí a návazností v Havránkově vědecké práci. K některým položkám je připojen hodnotící komentář. Autorovi této úvodní stati J. Petrovi nešlo o podrobnou interpretaci Havránkových prací, ale o celkový objektivní pohled na činnost a dílo jazykovědce, jehož vklad pro českou lingvistiku má trvalou hodnotu. Snaha o objektivitu je patrná i v partiích postihujících vztah B. Havránka ke strukturalismu.

Podstatný díl druhé části práce tvoří bibliografický soupis publikovaných prací B. Havránka (autorka M. Tylová). Všech 616 položek je uspořádáno chronologicky, od r. 1918, kdy vyšly Havránkovy první příspěvky v časopise Naše řeč, až do r. 1981. Položky každého roku jsou rozděleny do dvou částí: nejprve jsou uvedeny původní práce (monografie, časopisecké stati, krátké články řešící problémy denní jazykové praxe atp.) a za nimi recenze a zprávy o nejrůznějších českých i zahraničních lingvistických publikacích atp. Tematicky různorodé názvy prací znázorňují šíři záběru B. Havránka, tak jak byla předvedena v úvodní stati publikace.

Obraz života a práce B. Havránka dokreslují další údaje uvedené na konci publikace. Je zde seznam časopisů, které vedl nebo na jejichž vedení se podílel, soupis jeho činnosti v edičních řadách, v kolektivních slovníkových dílech, v jednotlivých statích a publikacích a soupis učebnic, na jejichž vypracování se podílel.

Publikace o činnosti a pracích B. Havránka stojí na konci dlouhého seznamu 95 příspěvků, které byly za jeho života i po jeho smrti v průběhu let 1953—1983 o něm napsány. Ze střízlivých, věcných a objektivních formulací úvodní stati i z vlastního precizního bibliografického soupisu je patrno vysoké hodnocení práce, kterou B. Havránek pro naši jazykovědu i pro organizaci vědecké a pedagogické činnosti vykonal. Je z nich patrný i osobní vztah autorů publikace k němu.

Slovo a slovesnost, volume 47 (1986), number 1, p. 72

Previous Jan Petr: Česká příručka o baltských jazycích

Next Helena Běličová: Sovětský encyklopedický slovník