Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Lotyšské jazykovědné aktuality

Jan Petr

[Chronicles]

(pdf)

Латвийские языковедческие новости / Lettish linguistic news

Péčí Ústavu jazyka a literatury Andreje Upita AV LotSSR v Rize každoročně vycházejí v lotyš. jazyce Jazykovědné aktuality (Valodas aktualitátes, ved. red. A. Blinkena). Mají sborníkovou povahu a přinášejí původní studie o lotyš. jazyce (popř. o baltských jazycích) a zprávy o jazykové praxi, pěstování jazykové kultury a o činnosti lotyš. jazykových sdružení. Poskytují přehled o aktuálních otázkách oboru a o jeho rozvoji. Svazky vydané v r. 1984 (185 s.) a r. 1985 (157 s.) za předchozí roky obsahují několik příspěvků pojednávajících o životě a díle nejvýznamnějšího lotyš. jazykovědce J. Endzelina, od jehož narození (22. února 1873) uplynulo v r. 1983 110 let. Tomuto výročí byla totiž v Rize věnována konference na téma Struktura baltských jazyků a jejich výzkum, na níž bylo předneseno několik hodnotících referátů.

Ve zmíněných svazcích Jazykovědných aktualit jsou zařazeny příspěvky o Endzelinově hodnocení Baronovy sbírky lotyš. lidových písní (dain), o jeho stycích s jazykovědcem K. Mülenbachem (K. Mílenbahs, 1853—1916), o Endzelinově podílu na vydání Mülenbachova rozsáhlého čtyřdílného slovníku lotyš. jazyka (1923—1932), o Endzelinově pojetí balto-slovanské etnické a jazykové příbuznosti apod. V příspěvku o působení V. Čihaře v předválečné Rize se uvádí dosud neznámý materiál k česko-lotyš. vědeckým a kulturním stykům a váže se na lotyš. zájmy našeho J. Zubatého, který ve spolupráci s J. Endzelinem chtěl zajistit na rižské univerzitě výuku češtiny (a čes. literatury) a na pražské Karlově výuku lotyštiny (a lotyš. literatury), v obou případech na úrovni lektorátů (srov. k tomu můj článek v Pracích z dějin slavistiky, 6, 1982, s. 43—49).

Další okruh příspěvků je zaměřen na jazykovědnou problematiku, jíž se ve svém díle zabýval J. Endzelin. Uveďme zde např. studii o výpůjčkách v lotyštině, o vývoji formy a významu lotyš. substantiv v dějinách spisovného jazyka, o tvoření adjektiv v lotyštině, o syntaktické formální a sémantické redukci v lotyš. jazyce, o úloze prostorových adverbií pojímaných jako jazykové odrazy reality aj. Dále se zde podává jazyková analýza názvů řek v LotSSR, studie o reliktních formách injunktivu v lotgalských a selských dialektech atd.

Do sborníků přispěli jazykovědci J. Rozenberg, R. Bértulis, J. Loja, A. Blinkena, O. Bušs, V. Dambe, A. Breidaks, T. Vilcinš, I. Druviete, I. Edelman, M. Baltina a další.

Zmíněné dva svazky Jazykovědných aktualit nám umožňují seznámit se s některými aktuálními otázkami lotyš. jazykovědy a přispívají k jejímu bližšímu poznání doma i za hranicemi. Tomu nestojí na překážku ani skutečnost, že jsou celé vydávány jen v lotyšském jazyce.

Slovo a slovesnost, volume 47 (1986), number 4, p. 352

Previous Jan Petr: K novému vydání bulharské mluvnice Christaki Pavloviče

Next Simeon Romportl: K pojetí teorie a metodologie přirozeného jazyka