Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 30 (1969), number 1

Articles

Herbert Galton (USA): Slovesný vid a čas

11 Oldřich Uličný: K syntagmatické a transformační charakteristice doplňku

23 Jiří Novotný: Podíl Karla Sabiny na utváření nové spisovné češtiny

Discussion

34 Karla Trnková: K užívání termínů opozice, neaktuálnost při popisu iterativních sloves

40 Otto Ducháček: Strukturální metody v současné sémantice

49 Alexandr Stich: Sborník prací o díle K. H. Máchy

57 Karel Horálek: Český verš deklamační

59 Z. F. Oliverius, Z. Hlavsa, J. Kořenský, V. Barnetová, V. Hrabě, K. Svoboda, J. Filipec, E. Michálek, P. Piťha, M. Racková: Z VI. mezinárodního sjezdu slavistů v Praze

Chronicles

93 Miroslav Grepl: Za profesorem Jaroslavem Bauerem

96 Jan Průcha: Psychobiologická teorie jazyka

98 Edvard Lotko: Nový slovník lingvistické terminologie

100 Jan Průcha: Dvě konference o psycholingvistice

104 BHk (= Bohuslav Havránek): Nepřesnosti v informaci o pražském strukturalismu u českého strukturalistického etnografa

Slovo a slovesnost, volume 30 (1969), number 2

Articles

105 Miroslav Komárek, Jaroslav Macháček: K šedesátinám prof. dr. Josefa Vachka

112 Jiří Krámský: Pokus o funkční pojetí slabiky

120 Zdeněk Hlavsa, Naděžda Svozilová: K povaze významu u zájmen

125 Simeon Romportl: O aspektech typologické klasifikace českého slovesa (zejména z hlediska imperativu)

138 Oldřich Uličný: O polopredikativních konstrukcích z hlediska dvojzákladové transformace a komplexní kondenzace

150 Jiří Cejnar: Odraz znělostní asimilace sykavek v spřežkových pravopisných systémech v češtině

Discussion

157 František Daneš: Vachkova kniha o fonologickém systému současné češtiny

162 Karel Horálek: K literatuře o L. Wittgensteinovi

166 František Kopečný: K novému Lamprechtovu pohledu na vývoj českého systému hláskového

171 Jaromír Bělič: Významné Cuřínovy příspěvky k historické dialektologii a toponomastice

178 Jan Chloupek: Po letech k tzv. východomoravským nářečím

182 Alexandr Stich: Práce o stylu Nerudovy prózy

187 Marie Těšitelová: Kvantitativní rozbor současných jazyků, zvl. americké angličtiny

191 Alois Jedlička, Karel Hausenblas: Z VI. mezinárodního sjezdu slavistů v Praze

Chronicles

209 Ludmila Uhlířová: Místo pořádku slov v generativní gramatice

210 Marie Ludvíková: Významný příspěvek k srovnávací kvantitativní fonologii

213 Josef Štěpán: Studium vývojového pohybu současné němčiny (s využitím počítačů)

215 Jan Průcha: O sociální komunikaci

216 Petr Piťha: Šestá konference společnosti pro strojový překlad a strojovou lingvistiku

218 Josef Skulina: Pozoruhodné příspěvky z marburského dialektologického střediska v NSR

Slovo a slovesnost, volume 30 (1969), number 3

Articles

221 Karel Hausenblas: Vykladač jazyků a jazyka (K šedesátinám Vladimíra Skaličky)

227 Karel Horálek: K teorii spisovného jazyka

230 Jaroslav Popela: K podstatě slovních druhů

242 Nikolaj Savický: O jednom příkladu komplexní jazykové jednotky (syntaktická dvojice)

246 Bohumil Trnka: Ke změně středoanglického -erC > -arC v rané nové angličtině

250 Ivo Vasiljev: K typologické charakteristice slova

258 Karel Petráček: Synchronie a diachronie v systému arabské literatury

263 Bohumil Palek: Type-token a lingvistika

269 Marie Těšitelová: K frekvenci pádů v současné spisovné češtině

276 Jan Průcha: K syntaktickým rozdílům mezi psanými a mluvenými texty

287 Josef Skácel: K pojetí funkce kontaktního komunikačního okruhu z hlediska sociolingvistického

293 Libuše Kroupová, Vladimír Mejstřík: K otázce tzv. centrálního významu při synchronním lexikografickém popisu významové struktury polysémních slov

Discussion

309 Karel Svoboda: Poznámky k problematice doplňku

321 Július Rybák: K podmienkam nepríznakovosti člena korelačného páru

322 Emanuel Michálek: Němcova monografie o principech vývoje české slovní zásoby

326 Jiří Kraus: Třikrát o sociolingvistice v publikacích Moutonových

Chronicles

333 Ladislav Nebeský: Dvě monografie z matematické lingvistiky

335 Jiří Kraus: Sborník překladů o teorii vědy

336 Ján Kačala: Kritická pripomienka k pozn. 12 v článku O. Uličného K syntagmatické a transformační charakteristice doplňku (SaS 30, 1969, 11—22)

Slovo a slovesnost, volume 30 (1969), number 4

Articles

337 Igor Němec: O lexikálním záporu v češtině

347 Dana Konečná: O významech pádů v současné češtině, zejména v místních určeních

358 Ludmila Uhlířová: Vztah syntaktické funkce větného členu a jeho místa ve větě (Metody a výsledky statistického zkoumání)

371 Jiří Kraus: K statistickému rozboru publicistického stylu

380 Bedřich Dohnal: Rytmus originálu a překladu

Discussion

392 Jan Jahn, BHk (= Bohuslav Havránek): Akademický Staročeský slovník

396 Oldřich Uličný: O rekci slovenských sloves

400 Zdeněk Hlavsa: Sborník na počest R. Jakobsona

407 Karel Horálek: Několik poznámek o francouzském strukturalismu

423 Josef Filipec: K francouzskému Greimasovu pokusu o strukturní sémantiku

428 Slavomír Utěšený, Pavel Jančák: Dvě nové bělehradské monografie o českých nářečích v Jugoslávii

Chronicles

438 Bohuslav Havránek: Zemřel senior české bohemistiky, profesor František Ryšánek

439 Emanuel Michálek: Nová monografie o bohemismech v nejstarší polštině

442 Naděžda Svozilová: Kniha o substituci a substitutech v americké angličtině

444 Jiří Kraus: Příspěvek k vztahu jazyka a myšlení

445 Jan Průcha: Německá práce o psychologii jazyka

448 Ladislav Nebeský: Český překlad Marcusových knih o matematické lingvistice