Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Český překlad Marcusových knih o matematické lingvistice

Ladislav Nebeský

[Chronicles]

(pdf)

Чешский перевод книг Маркуса по математической лингвистике / La traduction tchèque des livres de S. Marcus sur la linguistique mathématique

Nevelký počet knih z matematické lingvistiky, které až dosud u nás vyšly, byl obohacen o nový titul. Je jím kniha rumunského matematika Solomona Marcuse.[1] První část (Analytické modely), která tvoří téměř tři čtvrtiny rozsahu celé knihy, se rozpadá do pěti oddílů: Opozice a distribuce, Fonematický rozbor, Morfematický rozbor, Morfologická homonymie a gramatická kategorie, Modely založené na rozkladech a na relaci dominace. Jde vlastně o adaptaci jiné jeho knihy.[2] Připomeňme si, že Marcus je jedním z nejvýznamnějších badatelů, který se analytickými modely jazyka zabývá.[3]

Také druhá část (Generativní modely) čerpá z knížky, kterou Marcus již dříve publikoval.[4] Autor se zde zejména soustřeďuje na gramatiky a jazyk s konečným počtem stavů, konečné automaty a pravidelné události v pojetí Kleeneho. Dosti místa věnuje otázkám lingvistické užitečnosti těchto pojmů. Pro čtenáře, který zná generativní modely již odjinud, bude zajímavý způsob, jakým na ně Marcus aplikuje některé pojmy analytických modelů.

Celkově lze říci, že Marcusova kniha obsahuje řadu závažných, a přece nepříliš známých výsledků, z nichž mnohé jsou jeho vlastní. Marcus je zkušený autor. Čtenář ocení, jak je matematický aparát sklouben s jazykovým materiálem i lingvistickými problémy.


[1] S. Marcus, Algebraické modely v lingvistice, přel. V. Hořejší, Academia, Praha 1969, 284 s.

[2] Lingvistica matematică, Bucureşti 1963.

[3] Srov. L. Nebeský, Analytický směr v algebraické lingvistice, SaS 28, 1967, 161—167 a Dvě monografie z matematické lingvistiky, SaS 30, 1969, 333—335.

[4] Gramatici şi automate finite, Bucureşti 1964.

Slovo a slovesnost, volume 30 (1969), number 4, p. 448

Previous Jan Průcha: Německá práce o psychologii jazyka

Next Vladimír Skalička: Hyposyntax