Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 3 (1937), number 1

Articles

Bohuslav Havránek, Arne Novák, František Trávníček, Frank Wollman: Vyučování ruštině do středních škol!

Roman Jakobson: Socha v symbolice Puškinově

24 Frank Wollman: Puškinova cesta k baladické dramatice

46 Arne Novák: Zapomenutý průkopník Puškinův

Discussion

50 Jiří Frejka: Verše „Borise Godunova“ na jevišti (K jeho inscenaci na Národním divadle)

53 Petr Bogatyrev: Byly slovenské písně pramenem Puškinovým?

56 Antonín Frinta: Česká výslovnost slov původu slovanského, zvláště ruského

59 Josef Vachek: Časové pojmy v definici fonému

Chronicles

61 Mts. (= Vilém Mathesius), S. L. (= Stanislav Lyer): Pokrok v organisaci bádání fonologického a jeho šíření

61 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od října do listopadu 1936

64 B. T. (= Bohumil Trnka): Nová cesta k jazykům

64 rd (= Redakce): Fakta mluví

64 Poznámky redakční

Slovo a slovesnost, volume 3 (1937), number 2

Articles

65 Jan Mukařovský: F. X. Šalda

78 František Trávníček: Základy československého slovosledu

87 Gabriele Heidenreichová: Staročeský „Tkadleček“ a poměr jeho stylu k německé skladbě „Ackermann aus Böhmen“

99 Vladimír Helfert: Poznámky k otázce hudebnosti řeči (Několik námětů k diskusi)

Discussion

105 Nikolaj S. Trubetzkoy: Nová kniha o indoevropské pravlasti

108 René Wellek: Cambridgská skupina literárních teoretiků

122 Roman Jakobson: Puškinovy básně v překladu Ilji Barta

Chronicles

124 Bohuslav Havránek: Český „pravopis“ za posledních padesát let

127 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v listopadu a prosinci 1936

128 Nikolaj S. Trubetzkoy, rd. (= Redakce): Ke skladbě starého církevněslovanského jazyka

Slovo a slovesnost, volume 3 (1937), number 3

Notice

129 T. G. Masaryk

Articles

130 Mirko Novák: Durdíkova estetika

139 Kazimierz Budzyk: Metodologie stylistiky v Polsku (Pokus o charakteristiku a ocenění)

155 Václav Flajšhans: Linda a Rukopisy (Dvě jazykovědné úvahy jubilejní — k 16. září 1937)

163 Vladimír Skalička: Promluva jako linguistický pojem

166 Pavel Trost: Poláčkův román maloměstský

Discussion

172 Jan Mukařovský: IX. filosofický sjezd v Paříži

179 Josef M. Kořínek: Jazykověda na XI. mezinárodním sjezdu psychologie v Paříži

182 Arne Novák: Několik metodologických poznámek k bádání máchovskému

184 Jan Uher: Mluvnické vyučování na národních školách

Chronicles

187 jm. (= Jan Mukařovský): Kongres pro estetiku a vědu o umění

187 R. J. (= Roman Jakobson): Základy středověku

189 R. J. (= Roman Jakobson): Staročeská píseň o bitvě u Varny 1444

190 Pavel Trost: Ruský sborník germanistický

191 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v prosinci 1936 a v lednu a v únoru 1937

192 rd. (= Redakce): Rusko-český slovník

Slovo a slovesnost, volume 3 (1937), number 4

Articles

193 Vilém Mathesius: Mluvní takt a některé problémy příbuzné

199 Oldřich Králík: Rozbor tekstových změn v Olbrachtově Žaláři nejtemnějším

211 Mihajlo Rostohar: O struktuře větných významů (Diskusní příspěvek s hlediska strukturní psychologie)

221 Olga Srbová: Postava v novém dramatu

Discussion

226 Pavel Trost: O problémech větné intonace (In memoriam Stanislava Petříka)

230 Dmytro Čyževśkyj: Dva nové nálezy z díla Komenského

232 Zdeněk Vančura: O překládání divadelních her

236 Bohumil Trnka: Význam funkčního jazykozpytu pro vyučování moderním jazykům

241 Leontij Kopeckij: Praktická učebnice jazyka ruského

Chronicles

248 MTS. (= Vilém Mathesius): K teorii větné intonace

249 Josef Vachek: Fonologie a těsnopis

250 Josef Hrabák: Z nových polských prací o teorii literatury

251 Dmytro Čyževśkyj: Příspěvek k symbolice českého básnictví náboženského (Doplněk k Slovu a slov. 2, 1936, str. 98n.)

252 rd. (= Redakce), Stanislav Lyer, L. Georgiev, Arnošt Gerad, Ľudovít Novák, Josef Vachek: „Brána jazyků“, sbírka konversačních příruček

255 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od března do června 1937

256 Alt. (= Jaroslav Albrecht): Kniha o Otakaru Hostinském