Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Kongres pro estetiku a vědu o umění

jm. (= Jan Mukařovský)

[Chronicles]

(pdf)

Congrès d’esthétique et de la science de l’art, à Paris 1937

Ve dnech 7.—11. srpna t. r. konal se v Paříži II. Mezinárodní kongres pro estetiku a vědu o umění za čestného předsednictví H. Bergsona, P. Claudela a P. Valéryho. Organisační výbor, jehož předsedou byl prof. V. Basch, místopředsedou prof. Ch. Lalo a generálním sekretářem dr. Raymond Bayer, připravil sjezd velmi pečlivě. I zde ovšem, podobně jako při sjezdě filosofickém, k němuž se estetický sjezd pojil těsnou následností časovou i osobou generálního sekretáře, bylo nutno na malou rozlohu časovou shrnout veliké množství referátů, celkem 237 (!), na tři a půl dne. Bude tedy možno podat skutečný obraz sjezdu teprve podle Aktů kongresu, jež pravděpodobně vyjdou v letošní zimě. Prozatím je třeba omezit se na nejstručnější přehled.

Z Československa zúčastnili se kongresu mnozí z těch, kdo byli přítomni již sjezdu filosofickému; z nich přednášeli: M. Beck, J. Mukařovský, L. Silberstein, K. Svoboda, E. Utitz; při zahajovací schůzi promluvil jménem československé delegace prof. J. Král. Témata referátů byla velmi různotvárná: počínaje nejabstraktnějšími problémy filosofie umění a konče tématy tak konkretními jako „Světlo a zvuk na Seině za Světové výstavy 1937“, byla probrána celá oblast estetiky i jednotlivých teorií umění. Pořadatelstvo kongresu pozvalo k přednáškám také umělce a básníky (byli to na př. Gleizes, Lurçat, Eluard), z nichž někteří své referáty skutečně přečtli, jiní je přečíst dali. Také oba básníci, kteří byli čestnými předsedy, P. Claudel a P. Valéry, zúčastnili se přednáškami; přednáška Claudelova byla přečtena generálním sekretářem, P. Valéry svou velmi rozsáhlou řeč přečetl sám. Také přední taneční umělec pařížské opery, S. Lifar, vyšlý z družiny Ďagilevovy a rozvíjející dále její tradici, účastnil se sjezdu jednak referátem, jednak konkretními ukázkami tanců, jejichž předvedení zabralo téměř celé závěrečné zasedání. Péčí organisačního komitétu bylo členům kongresu umožněno prohlédnout při návštěvách vyhrazených toliko jim, většinu výtvarných výstav, které se tou dobou v Paříži konaly. Ustavil se při příležitosti pařížského sjezdu stálý výbor pro konání dalších sjezdů pro estetiku a vědu o umění, v němž Československo zastupují E. Utitz a J. Mukařovský. Usneseno přijmout pozvání maďarské delegace, aby příští sjezd byl konán v Pešti. Tolik o vnější stránce kongresu; přehled a rozbor jednotlivých referátů, pokud mohou zajímat čtenáře Slova a slovesnosti, bude podán, jakmile vyjdou jejich teksty.

Slovo a slovesnost, volume 3 (1937), number 3, p. 187

Previous Jan Uher: Mluvnické vyučování na národních školách

Next R. J. (= Roman Jakobson): Základy středověku