dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od října do listopadu 1936

[Chronicles]

(pdf)

Conférences faites au Cercle linguistique de Prague d’octobre à novembre 1936

19. října. 1. J. M. Kořínek: Památce Meilletově. Přednášející vyložil Meilletovo stanovisko v některých základních otázkách jazykozpytných, zejména jeho pojetí hláskového vývoje jazyků a hláskoslovných zákonů, jazykové příbuznosti, rekonstrukce prajazyka, etymologického bádání, jazyka jako nadindividuálního systému znakových hodnot, a stanovil na podkladě tohoto rozboru celkové metodické zaměření Meilletova díla, určuje tím zároveň jeho místo v linguistice poslední doby a jeho význam pro linguistiku dnešní: je sice málo otázek, jimiž se Meillet blíže zabývá a při nichž nevychází a netěží z toho, jak si je postavili a řešili mladogramatikové, ale na druhé straně nalezneme sotva kde příklad sta[62]noviska trpného; svým životním dílem spojuje to, co bylo v starší linguistice hodnotného, s metodickou obrodou vycházející ze školy ženevské, stává se — a to už před více než 30 lety — průkopníkem strukturálního myšlení v oblasti jazykovědy, a tím náleží mezi průkopníky moderní strukturální linguistiky, o niž bojuje jazykozpytná škola pražská.

Bylo jednomyslně usneseno, aby Pražský linguistický kroužek doporučil Société de Linguistique de Paris zpracovati a vydati Meilletův breviář, který by zahrnoval myšlenky velkého linguisty o nejrozmanitějších jazykových problémech, roztroušené často v příležitostných článcích, drobných referátech a po časopisech málo přístupných.

2 R. Jakobson a B. Trnka: Kodaňský mezinárodní linguistický sjezd (viz Sl. a sl. 2, 1936, 166—169, ČMF. 23, 1936, 75—78).

 

3. listopadu. Schůze na oslavu desítiletí Pražského linguistického kroužku. Přednáška prof. dr. V. Mathesia: Deset let Pražského linguistickebo kroužku (viz v Slovu a slovesnosti 2, 1936, 137—145). Po ní pronesli pozdravné proslovy: jménem filosofické fakulty Karlovy university její děkan prof. dr. A. Salač, jménem Slovanského ústavu jeho předseda prof. dr. M. Murko, jménem Orientálního ústavu prof. dr. J. Rypka, jménem Vysoké školy obchodní prof. dr. J. Čada, jménem Pražského filosofického kroužku prof. dr. E. Utitz, jménem Literárně historické společnosti doc. dr. K. Krejčí, jménem jazykového odboru Matice slovenské dr. Ľ. Novák, jménem návštěvníků Pražského linguistického kroužku generál K. Heřman a j. Za Kroužek odpovídali V. Mathesius, B. Havránek a R. Jakobson.

Přečteny došlé přípisy a telegramy: a) vědeckých institucí a spolků:

Prof. dr. J. Schrijnen z Nijmegen posílá Kroužku upřímné blahopřání jménem Stálého mezinárodního linguistického výboru (CIPL).

Prof. dr. P. Kretschmer z Vídně blahopřeje jménem svým a jménem Indogerman. Gesellschaft: „Kroužek se zejména svými fonologickými výkony velice zasloužil o jazykovědu a obohatil ji.“

Prof. dr. V. Groh, děkan filosofické fakulty Masarykovy university v Brně, blahopřeje jejím jménem stejně jako prof. dr. G. Becking, děkan filosofické fakulty německé university v Praze.

Prof. dr. J. Janko, předseda Král. české společnosti nauk a starosta Klubu moderních filologů, blahopřeje jménem obou těchto spolků i jménem vlastním: „I když lze býti v některých základních otázkách jiného názoru, než hlásají směrnice Vámi stanovené, přece každý objektivní posuzovatel musí uznat velkou a z největší části zdařilou práci jak naukovou, tak organisační a propagační, kterou Kroužek za dobu svého trvání vykonal. Dovedl zejména synchronistické bádání naplnit novým obsahem, zaujal i širší kruhy pro otázky linguistické, učiniv jazykovědu a vědu o všelikých projevech jazykových vědou aktuální a zvýšil vážnost naší vědy doma i za hranicemi. Zvláště se uplatňoval na všelikých mezinárodních sjezdech a přispěl tím k čilé a plodné výměně názorů sobě často protichůdných a zajistil československé linguistické vědě zvučné jméno v cizině. Kéž tedy také v druhém desítiletí svého trvání Kroužek pokračuje na dráze nastoupené a kéž dalším tříbením a zkoumáním svých zásad sjednotí ještě více pracovníků kolem sebe! Vytrvalému úsilí i v budoucnosti zdar!“

Prof. dr. M. Hýsek, starosta Jednoty českých filologů, a doc. dr. A. Grunt, její jednatel, srdečně pozdravují jménem jejího výboru desítileté jubileum a přejí Kroužku všechno dobré do další činnosti.

Prof. dr. A. Pražák, předseda Literárně historické společnosti československé, a doc. dr. K. Krejčí, její jednatel, blahopřejí jejím jménem: „Práce, kterou Váš Kroužek v této nedlouhé době vykonal pro prohloubení jazykové i literární kultury, zmodernisování vědeckých metod i propagaci československé vědy za hranicemi, vzbuzuje zaslouženou úctu a zůstane již trvalým přínosem ve vývoji naší vědy. Jsme šťastni, že naše, o osm let mladší společnost, od svého vzniku s Vámi úzce spolupracovala, a i když někdy naše názory a metody se různily, řešili jsme tyto rozpory formou přátelské výměny názorů, která jistě prospěla oběma společnostem, zejména pak věci samé. Pevně doufáme, že v této přátelské spolupráci budeme pokračovati.“

Prof. dr. J. Škultéty, správce Matice slovenské, a dr. J. K. Garaj za tajemníka oznamují: „Správa Matice slovenskej pripomína si Vaše zásluhy, najmä vo všeobecnej jazykovede a želá Vám i do budúcnosti mnoho úspechu.“

Dr. V. Vančura za sebe i za Obec spisovatelskou blahopřeje Kroužku k jeho velké práci: „Uvědomuji si její důležitost pro naši literaturu a přeji Vám mnoho zdaru.“

[63]Básník Laco Novomeský blahopřeje Kroužku jménem svým a jménem Spolku slovenských spisovateľov.

Prof. dr. V. Bröndal, předseda Kodaňského linguistického kroužku, jménem jeho i vlastním vyslovuje radost z těsné spolupráce s Pražským kroužkem, která se osvědčila častěji a zvláště na kodaňském linguistickém sjezdu.

Prof. dr. St. Romanski ze Sofie blahopřeje jménem svým a Sofijského linguistického a etnologického kroužku, jehož účelem je propagace nových metod na poli jazykozpytu a etnologie a jehož založení jako jeho předseda právě oznamuje: „Lituji, že se nemohu osobně zúčastnit slavnosti Praž. lingu. kroužku uprostřed kolegů, jejichž myšlenky v oboru linguistické vědy jsou také myšlenkami mými a jejichž zápal a jednota v propagaci těchto nových myšlenek vždy vzbuzovaly můj živý obdiv.“

Prof. dr. S. Puşcariu z Cluje blahopřeje jménem svým a jménem Musea rumunského jazyka, který řídí, „k mimořádně živé a obsažné činnosti pražské školy“.

Prof. dr. V. Simovyč ze Lvova tlumočí blahopřání jazykovědné komise Naukového tovarystva im. Ševčenka.

Prof. dr. L. Tesnière ze Strasburgu píše jménem svým a za seminář slovanských jazyků a literatur na strasburské universitě: „Dílo, které jste vykonali za těchto deset let, je již význačné. A stále se vyvíjí každým rokem více. Váš Kroužek je v avantgardě současné linguistiky. Jste pozorni ke všem novým myšlenkám. A začínají-li mluvit v myslící Evropě o pražské linguistické škole, mají přitom zpravidla na mysli plodnou fonologickou teorii, která vyšla z Vašeho prostředí a je krásnou ozdobou vašich výbojů… Pociťuji takovou sympatii k šíři Vašich názorů, že jsem se vždy cítil jakoby duchovně s Vámi spjatý. Proto jsem se vždy snažil, abych umožnil ve Francii porozumění pravého významu fonologie, který tu nebyl vždy dobře chápán… Přeji Praž. lingu. kroužku, aby pokračoval ve svém krásném vývoji s rostoucím zdarem.“

Prof. dr. R. W. Zandvoort z Haagu blahopřeje jménem svým a za časopis English Studies, který řídí, k plodným podnětům, jež přinesl Kroužek rozmanitým oborům linguistického bádání.

b) jednotlivých vědeckých pracovníků:

Prof. dr. V. Buben z Bratislavy: „vše nejlepší přeje ad majorem circuli gloriam“.

Prof. dr. M. Cohen z Paříže: „Jsem z celého srdce s Vámi.“

Prof. dr. O. Fischer z Prahy: „S úctou a díkem vzpomínám velkých zásluh Praž. lingu. kroužku, jehož členství je mi radostí a pýchou.“

Prof. dr. A. W. de Groot z Amsterodamu: „Přeji Praž. lingu. kroužku, aby po jeho minulosti, krátké, ale bohaté na úspěchy, následovala neméně skvělá budoucnost.“

Doc. dr. J. Heidenreich z Prahy: „k plodné a podnětné činnosti… dovoluji si gratulovat a přeji Vám mnoho zdaru k práci další.“

Prof. dr. E. Husserl z Freiburgu: „Nejsrdečnější blahopřání k dalšímu pokračování v úctyhodném vzestupu Kroužku od desítiletí k desítiletí.“

Dr. A. Isačenko z Vídně vděčně Kroužku děkuje a vyslovuje nejsrdečnější přání.

Prof. dr. E. Ljackij z Prahy: „Zásadně vítám hledání nových cest ve vědě a nalézám pro sebe mnoho podnětného ve Vašich pracích.“

Prof. dr. A. Pražák z Prahy: „Dovolte, prosím, abych Vám srdečně blahopřál k Vaší velké práci, již jste v desítiletí právě uplynulém vykonali. Líbil se mně průboj a výboj Kroužku, jenž způsobil mnoho prospěšného ruchu doma a jenž tak pozoruhodně pronikl do ciziny. Myslím, že jste našli novou a úspěšnější formu vědeckého spolčování, zvlášť důležitou, kdy oficiální instituce omezují se skoro jen na problém administrativní. S přáním dalšího vítězného zdaru…“

Prof. dr. A. Sommerfelt z Oslo: „Congratulor et gratias ago.“

Vrch. odborový rada V. Škrach z Kanceláře presidenta československé republiky: „vzkazuje své přání všeho dobrého do další činnosti Kroužku“.

Prof. dr. Fr. Trávníček z Brna vyslovuje „srdečné blahopřání k dosavadní velké a úspěšné práci a přání další pronikavé činnosti.“

Prof. dr. N. Trubetzkoy z Vídně: „Sledoval jsem vývoj Praž. lingu. kroužku od začátku se živým zájmem a stále jsem se cítil duševně spjat s tímto spolkem. Různé vývojové stupně Kroužku, které jsem prožil spolu s ním, vybavují se dnes v mé paměti — nejdřív skromné menší schůzky u předsedy, pak heroická doba příprav k prvnímu slavistickému sjezdu, nezapomenutelné dni pražské fonologické konference a mnohé jiné krásné dni, které jsem zažil ve společnosti svých pražských přátel. Všechny tyto vzpomínky jsou spojeny v mém vědomí se zvláštním vzpružujícím pocitem, neboť při každém styku [64]s Praž. lingu. kroužkem jsem prožíval nové vzepětí tvůrčí radosti, která v mé osamělé práci daleko od Prahy stále znovu bezděky klesá. Toto oživení a popud k duchovní tvorbě je projevem toho ducha, jenž je vlastní našemu spolku a jenž vyplývá, trvám, z kolektivní práce sdružených badatelů, jdoucích společným metodologickým směrem a nadchnutých stejnými teoretickými myšlenkami. Význam Praž. lingu. kroužku pro vývoj světové jazykovědy a pro kulturní život Československa se nesmí popírat… Já bych však chtěl jen vyslovit našemu sdružení svůj osobní vděk za ten osvěžující pocit tvůrčí radosti, jímž jsem byl obdařován při každé návštěvě jeho schůzí. Kéž duch přísné věcnosti, harmonické spolupráce a přátelské soudržnosti oduševňují i napříště naše sdružení a kéž působí Kroužek ve svém směru i napříště se stejným zdarem, aniž opouští problémy každodenního života a aniž ztrácí se zřetele veliké vztahy a základy naší vědy.“

Při společné večeři byla rozdána právě vyšlá „Zpráva o činnosti Praž. lingu. kroužku za první desítiletí jeho trvání, 1926—1936“. (1936, str 16).

Slovo a slovesnost, volume 3 (1937), number 1, pp. 61-64

Previous Mts. (= Vilém Mathesius), S. L. (= Stanislav Lyer): Pokrok v organisaci bádání fonologického a jeho šíření

Next B. T. (= Bohumil Trnka): Nová cesta k jazykům