Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 35 (1974), number 1

Articles

Karel Horálek: K fonologii češtiny a slovenštiny

Otakar Zich: Poznámka o logické stavbě podobnosti

15 Miloslava Knappová: O vzniku příslovcí z frazeologických spojení

21 Iva Nebeská: Poznámka k příslovečným určením příčinným

26 Josef Štěpán: Souvětí s řetězovou závislostí

Discussion

33 František Daneš: Kniha o výstavbě jazykových projevů

39 Emanuel Michálek: J. Zubatý jako interpret jazyka staročeských textů

43 Vladimír Mach, Svatava Machová: Kontrastivní výzkum — pokračování konfrontačních metod české lingvistiky

48 Miroslav Komárek, Jana Jančáková, Pavel Jančák, Zdeněk Hlavsa, Jan Kořenský: Ze VII. mezinárodního sjezdu slavistů ve Varšavě

65 Josef Vachek: První mezinárodní konference o historické lingvistice v Edinburghu

Chronicles

71 Valerij M. Mokijenko (Leningrad): Sovětská kniha o problémech obecné frazeologie

74 Slavomír Utěšený: Jubilejní sborník o bilingvismu v SSSR

77 Karel Horálek: Nové práce o filosofii jazyka

78 Jan Kořenský: Zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků v Moskvě

Slovo a slovesnost, volume 35 (1974), number 2

Articles

81 Slavomír Utěšený: Jaromír Bělič šedesátiletý

85 Vladimír Skalička: Jazyk a společnost

88 Pavel Novák: K věcné platnosti pádů, jejich tzv. celostnímu (obecnému) významu a lokalismu

96 Ctirad Bosák: Stimul a apel v dialogu

99 Ludmila Uhlířová: O vztahu sémantiky příslovečného určení k aktuálnímu členění

107 Lothar Hoffmann (Lipsko): K vertikálnímu rozvrstvení odborných jazyků

113 Jiřina Novotná-Hůrková: K výslovnosti některých souhláskových skupin a tzv. rázu v češtině

121 Alena Macurová: Subjektová problematika jazykového projevu

Discussion

129 Galina P. Neščimenko (Moskva): Česká práce o derivaci substantiv v ruštině a v češtině

136 Jiří Kraus: Rétorika — disciplína moderní

142 Karel Horálek: Lingvistika a „myslící“ automaty

144 Josef Filipec, Alois Jedlička: Ze VII. mezinárodního sjezdu slavistů ve Varšavě

Chronicles

159 Zdeněk Skoupil: Jiří Krámský šedesátníkem

160 Jaroslav Porák: Příspěvek ke studiu expresivity v češtině

Slovo a slovesnost, volume 35 (1974), number 3

Articles

161 Antonín Dolejší: Za tvůrčí rozvoj marxistické jazykovědy v Československu

164 Štefan Peciar: O jazykových kontaktech

171 Viera Budovičová: Spisovné jazyky v kontakte (Sociolingvistický pohľad na dnešný vzťah slovenčiny a češtiny)

182 Ladislav Nebeský: K vyjadřování obecného záporu v češtině

Discussion

186 Miroslav Roudný: Gebauerova a Ertlova terminologie pojmů spojených s „vnitřní jazykovou formou“

189 Kolektiv oddělení pro dějiny českého jazyka ÚJČ ČSAV: K vývoji terminologie sociálních vztahů

195 Josef Filipec: Nové kompendium o odborném jazyku a terminologii

198 Alena Macurová: Sovětská stylistika anglického jazyka

202 Růžena Buchtelová: K technice výběru skupiny posuzovatelů pro hodnocení výslovnosti slov přejatých

205 Petr Sgall: Lingvistika a umělý intelekt

208 Petr Piťha: K nové podobě Lambovy stratifikační gramatiky

218 Karel Hausenblas, Vladimír Macura: Ze VII. mezinárodního sjezdu slavistů ve Varšavě

Chronicles

224 Ludmila Uhlířová: Sovětská monografie o sémantice syntaxe

225 Zdeňka Trösterová: Příspěvek k problematice kompatibility slovních jednotek v ruštině

227 Milada Fišerová, Eva Hošnová: Hledání kritérií pro rozlišení intenčních a volných doplnění v germanistické literatuře

229 Josef Vachek: Baudouin po anglicku

230 Karel Horálek: Wittgensteinovy myšlenky v teorii jazykového vyučování

231 Jiří Hronek, Alena Trnková: O češtině jako cizím jazyku na sovětských školách

233 Ludmila Uhlířová, BHk (= Bohuslav Havránek): Retrográdní slovník ruštiny

235 Jiří Kraus: Maďarská konference o sociolingvistice

235 Petr Piťha, Alla Bémová: Lingvistika na kybernetické konferenci v Praze

237 Antonín Tejnor: Zasedání Mezinárodní terminologické komise lingvistické

239 Iva Nebeská: Česká práce o sovětské psycholingvistice

Slovo a slovesnost, volume 35 (1974), number 4

Articles

241 Jan Kořenský: Problémy konstrukce gramatiky jazyka ze sémantické báze

256 Pavel Novák: K lokalistickému pojetí významu pádů

261 Dana Konečná: O významech českých pravých předložek

265 Libuše Kroupová: K diskusi o slovnědruhové povaze předložek a jejich klasifikaci

269 Karel Svoboda: Neshodný přívlastek adjektivní (Konstrukce typu něco veselého)

275 Iva Nebeská: K sémantice souvětí s vedlejší větou účelovou

287 František Čermák: Víceslovná pojmenování typu verbum — substantivum v češtině (Příspěvek k syntagmatice tzv. abstrakt)

307 Blanka Borovičková, Vlastislav Maláč, Miluše Sedláková: Nové směry ve výzkumu explozív

Discussion

316 Karel Horálek: O novou mluvnici češtiny

319 Jiří Kraus: Nový sovětský sborník o strukturní lingvistice

323 Oddělení pro lexikologii a lexikografii ÚJČ ČSAV: Slovo a slovník

327 Slavomír Utěšený: K problematice symbolů v lingvistickém kartografování

335 Rudolf Šrámek: Skladba lašských nářečí

Chronicles

341 Bohuslav Havránek: K článku O novou mluvnici češtiny

341 Vladimír Skalička: Analýza gramatiky afrického jazyka hausa

342 Alla Bémová, Jana Weisheitelová: Další svazky sovětského sborníku Mašinnyj perevod i prikladnaja lingvistika

345 Marie Benešová: Nová sovětská práce o mistrovství slova veřejného projevu

348 Jiří Kraus: Jazyk, jazykověda a vědeckotechnická revoluce

350 Anna Jirsová, Hana Prouzová: O bezpředložkovém dativu v současné spisovné ruštině