Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 54 (1993), number 1

Articles

Jiří V. Neustupný: Poststrukturalismus a Pražská škola

Jan Čadil: Psaný jazyk, grafémy, psané texty

19 Světla Čmejrková, František Daneš: Jazyk malého národa

31 Václav Blažek: Po stopách indoevropské pravlasti

41 Klaas-Hinrich Ehlers: Vývoj pojmu a metaforiky systému u Jurije N. Tyňanova

Discussion

51 Světla Čmejrková: Slovo psané a mluvené

58 Jana Hoffmannová: Koherence, koheze, konexe…?

64 Eva Hajičová, Karel Pala: Ještě k Vědeckým a technickým možnostem rozvoje české lexikografie

Book reviews

68 Ludmila Uhlířová: Michael A. K. Halliday etc. (ed.): Learning, Keeping and Using Language

75 Jan Chloupek: Pravidlá slovenského pravopisu

76 Marek Nekula: Wolfgang Heinemann – Dieter Viehweger: Textlinguistik: eine Einführung

79 Ingrid Němečková: Vlastimil Vávra: Mluvíme beze slov

Slovo a slovesnost, volume 54 (1993), number 2

Articles

81 Oldřich Leška: Fonologie v myšlenkové struktuře moderní jazykovědy

89 Ladislav Nebeský: Místo a znak

97 Ondřej Hausenblas: K tzv. pronikání obecné češtiny do spisovného jazyka

107 Miroslav Komárek: K rytmické stavbě Palivcova Pečetního prstenu

Discussion

121 Pavel Novák: Nové ideje o struktuře jazyka z dílny matematika

129 Jarmila Panevová: Ještě pár slov k poválečným osudům české lingvistiky

132 Oldřich Leška: K Novákovým „osudům české lingvistiky“

Book reviews

135 Ludmila Uhlířová: Jan Firbas: Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication

138 Iva Nebeská: Jan Nuyts: Aspect of a Cognitive-Pragmatic Theory of Language

142 František Štícha: Danuta Rytel-Kuc: Niemieckie passivum i man-Sätze a ich przeklad w języku czeskim i polskim

145 Jiří Kraus: Petr Sgall – Jiří Hronek – Alexandr Stich – Ján Horecký: Variation in Language. Code Switching in Czech as a Challenge for Sociolinguistics

150 Jana Bartůňková, Jiří Zeman: Jan Chloupek a kol.: Stylistika češtiny

153 Jiří Homoláč: Robert H. Robins – Eugenius M. Uhlenbeck (ed.): Endangered Languages

Chronicles

156 Miroslav Komárek: Za profesorem Karlem Horálkem

157 Petr Sgall: Patnáctý mezinárodní sjezd lingvistů

159 Olga Müllerová: Standard a substandard v zemích východní a jihovýchodní Evropy

Slovo a slovesnost, volume 54 (1993), number 3

Articles

161 Writing vs. Speaking: Language, Text, Discourse, Communication

161 Renata Blatná: Intonational and stress deviations from the norm and their reflection in dictionaires

165 Helena Confortiová: Relations between written and oral forms of language in teaching Czech foreigners

169 Jan Čadil: The role of extra-linguistic means in written texts

173 František Čermák: Lexis in spoken and written language

178 Sáva Heřman: Graphemics and/or its orthography as a distinctive feature of any literate social group

181 Milada Hirschová: On the repertory of the communicative functions and their materialization in primarily spoken vs. written texts

187 Miloslava Knappová, Jitka Malenínská: Kodifizierungs-, Standardisierungs- und Rechtsaspekte von Eigennamen (der schriftlichen Form)

191 Jan Králík: Written and spoken mathematics

194 Svatava Machová: On spoken, written and standardized computer science terminology

198 Igor Němec, Milada Homolková, Milada Nedvědová, Petr Nejedlý, Jaromír Povejšil: Erscheinungen der schriftlosen Kommunikation in der ältesten schriftlichen Denkmälern

202 Marek Nekula: Sind die Abtönungspartikeln dialogisch?

206 Jiří Nosek: Graphics and phonology: correlation and asymmetry

209 Zdena Palková: Auditiv bedingte Einschränkungen im Aufbau der mündlichen Äußerung

216 Jitka Radoňová: Collocational patterns of a word in a particular sense in written and spoken language

220 Dana Slančová, Miloslava Sokolová: The norms of spoken communication in East Slovakia

225 Jana Slavíčková: Understanding Czech conversation

228 Alena Šimečková: Zur Wechselbeziehung zwischen gesprochenem und geschriebenem Deutsch

232 Daniela Škvorová: „Unterhaltungen“ und Gespräche als kommunikatives und künstlerisches Problem

236 Jasňa Šlédrová: Producer’s intention realized in speech and writting

Slovo a slovesnost, volume 54 (1993), number 4

Articles

241 Paul L. Garvin: Funkční empirismus – noetický podklad soudobého funkcionalismu

Notice

254 Palaeobohemica

Articles

255 Adela Grygarová-Rechzieglová: K otázce měkkosti a kombinatoriky českých fonémů

Notice

270 Palaeobohemica

Articles

271 Petr Sgall: Typy jazyků a jejich základní vlastnosti

Notice

278 Palaeobohemica

Articles

279 Alena Macurová: Jazyk, styl, smysl, text – a stylistika

Discussion

287 Jana Hoffmannová: Stylistika ve Velké Británii (mezi lingvistikou a literární vědou)

298 Zdeněk Salzmann: Pohled dnešní lingvistické antropologie na počátky jazyka

Book reviews

308 Zdeněk Hlavsa: Slavica Pragensia XXXIV. Sborník k poctě stého výročí narození akademika Bohuslava Havránka

310 Ludmila Uhlířová: Eija Ventola (ed.): Functional and Systemic Linguistics. Approaches and Uses

312 Petr Mareš: Bernhard Sowinski: Stilistik. Stiltheorien und Stilanalysen

315 Jana Slavíčková: Kees de Bot – Ralph B. Ginsberg – Claire Kramsch (ed.): Foreign Language Research in Cross–Cultural Perspective

Chronicles

318 red. (= Redakce): Eva Macháčková zemřela

318 Renata Blatná, Jitka Radoňová: 5. kongres Euralexu ve finském Tampere