dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Palaeobohemica

[Notice]

(pdf)

Palaeobohemica

Listy filologické. (Folia philologica.) Palaeobohemica Immanueli Michálek septuagenario oblata. Supplementum II. Ed. Ústav pro klasická studia ČSAV, Praha 1992, 176 s. Ediderunt: Alena Hadravová–Dohnalová, Helena Kurzová, Petr Nejedlý, Jaroslava Pečírková. Consiliorum administer: Igor Němec.

 

Sborník Palaeobohemica je věnován 70. narozeninám předního pracovníka v oboru české historické lexikologie a lexikografie, vědeckého redaktora Staročeského slovníku

 

Emanuela Michálka.

 

Je koncipován tak, aby obsáhl všechny oblasti jubilantových vědeckých zájmů. Přináší proto nejen příspěvky z dějin české slovní zásoby, komeniologie, biblistiky, slovanské jazykovědy, etymologie a onomastiky, ale také ze středověké latinské filologie, historické sémantiky či dějin hmotné a duchovní kultury.

 

Obsah:

 

E. Michálek:

K přirovnáním v českých spisech J. A. Komenského

I. Němec:

E. Michálek a česká historická lexikologie a lexikografie

P. Nejedlý:

E. Michálek – soupis prací za léta 1956–1990

M. Beneš:

Láska a milost ve staré češtině

A. Černá:

Tendence k stylové diferenciaci v textu Frantových práv

Z. Hauptová:

Komoň

E. Havlová:

Cín a olovo

M. Homolková:

Substantivum prima ve staré češtině

P. Charvát:

Železo, voda, meč a kyj: ordály a archeologie

M. Kopecký:

Bible ve Stole Páně

J. Kouba:

K domnělým pojmenováním živočichů s prefixem pro– v Klaretově Glosáři

B. Kreja:

O kilku problemach słowiańskiej (polskiej) derywacji słowotvórczej

K. Kučera:

Nejčastější slova v českých spisech J. A. Komenského

H. Kurzová:

Heteroclite gradiuntur

M. Laichterová:

Z historie právního termínu proces

I. Lutterer:

K starozákonní antroponymii v ekumenickém překladu bible

J. Macek:

Sémantická analýza slova moc ve slovníku P. Chelčického

D. Martínková:

Několik textově kritických poznámek ke Cancellarii Jana ze Středy

J. Mudra:

Nový příruční slovník německo–dolnolužický

P. Nejedlý:

Staročeské kalandr a klaretovský výraz pozpěvle

L. Pacnerová:

Dnešní stav bádání o českohlaholských památkách

J. Pečírková:

Faksimile slovanských biblí

J. Siatkowski:

Sławizmy z sufiksem –ačь w dialektach niemieckich

A. Vidmanová:

Hus a sirény

J. Vintr:

„Lima linguae Bohemicae – To jest Brus jazyka českého” Jiřího Konstance z roku 1667

F. Všetička:

Komenského píseň Ach, smutku můj

 

Slovo a slovesnost, volume 54 (1993), number 4, p. 254

Previous Paul L. Garvin: Funkční empirismus – noetický podklad soudobého funkcionalismu

Next Adela Grygarová-Rechzieglová: K otázce měkkosti a kombinatoriky českých fonémů