Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 24 (1963), number 1

Articles

Karel Hausenblas: K sedmdesátinám akademika Bohuslava Havránka

Alois Jedlička: K problematice normy a kodifikace spisovné češtiny (oblastní varianty ve spisovné normě)

20 Vladimír Skalička: Evokace jako problém jazyka a literatury

24 Pavel Trost: K prostému instrumentálu v češtině

26 František Kopečný: Já myslel — tys myslel

29 Miloš Helcl: Univerbizace a její podíl při růstu dnešní slovní zásoby

38 Eva Macháčková: Spojky podřadicí v českých matematických textech (Příspěvek k syntaktické analýze pro strojový překlad)

Discussion

47 Milan Jelínek: K poměru mezi hovorovou češtinou a spisovným jazykem

55 Emanuel Michálek, Igor Němec: Významný pramen historické lexikologie

57 Jan Průcha: K hodnocení Tomsovy kodifikace spisovné češtiny

61 Marie Těšitelová: Sovětská lexikologie a lexikografie o otázkách homonymie

64 Lubomír Doležel: Stylistika jako experimentální věda?

67 František Daneš, Karel Horálek: IX. mezinárodní kongres lingvistů

Chronicles

76 Josef Hrabák: Nové vydání Počátků českého básnictví, obzvláště prozódie,

77 Jiřina Smrčková: Rumunské příspěvky k otázkám stylistiky

80 Jan Průcha: Významnější práce z matematické lingvistiky v Maďarsku

83 Petr Sgall: Maďarské kolokvium o základech matematiky, o matematických strojích a o jejich uplatnění

84 Jitka Štindlová: Technické prostředky pomáhají vědecké práci

Slovo a slovesnost, volume 24 (1963), number 2

Articles

85 Úvodem

85 Miloš Dokulil: Ke koncepci porovnávací charakteristiky slovanských jazyků v oblasti „tvoření slov“

105 Jaroslav Kuchař: Základní rysy struktur pojmenování

114 Petr Sgall: Převodní jazyk a teorie gramatiky

Discussion

128 Vladimír Hrabě: Existuje nulový znak?

133 Karel Berka, Pavel Novák: Výklad fonologických a gramatických pojmů pomocí pojmů teorie množin (Nad knihou I. I. Revzina Modeli jazyka, Moskva 1962)

140 Bohumil Palek: Informace o transformační gramatice

151 Blanka Borovičková: Percepční identifikace samohláskových pozičních a stylistických variant

Chronicles

157 Ludmila Uhlířová: Zajímavá práce o lexikálních otázkách strojového překladu

158 Marie Ludvíková, Ludmila Uhlířová: Československá konference o kybernetice

160 BHk (= Bohuslav Havránek): Budoucnost strojového překladu?

160 ld (= Marie Ludvíková): Nový orgán matematické lingvistiky

Slovo a slovesnost, volume 24 (1963), number 3

Articles

161 Karel Horálek: K otázce přeložitelnosti

165 Lubomír Doležel: Předběžný odhad entropie a redundance psané češtiny

175 Antonín Vašek: Výstavba přičleňovacího větného celku v místním nářečí (Příspěvek k poznání nářeční promluvy)

Discussion

186 Josef Skulina: O šíření nářečních znaků obecně českých na hanácké území

Chronicles

195 Zdeněk Tyl, Milena Tylová: Česká jazykověda v roce 1962 (Část I: Lingvistika obecná, srovnávací a slovanská)

216 A. Lebedeva: Časopisy věnované matematické a aplikované lingvistice

218 František Daneš: „Já myslel — tys myslel“

219 Blanka Borovičková: Seminář o jazykové komunikaci ve Stockholmu

220 Jaroslav Stuchlík: O psychopatologii projevu

Slovo a slovesnost, volume 24 (1963), number 4

Articles

221 Zdenka Palková: K rytmu v české próze (Na materiálu z prózy Vl. Vančury)

231 Ladislav Nebeský: O jednom algebraickém modelu jazyka

238 Otto Ducháček: Různé typy významových vztahů a problematika jazykových polí

Discussion

244 Petr Sgall: K diskusi o spisovné a obecné češtině

254 Bohuslav Havránek: Na závěr dvouleté diskuse o obecné a hovorové češtině

262 Emanuel Michálek: Ze slovenské historické lexikologie

Chronicles

265 Zdeněk Tyl, Milena Tylová: Česká jazykověda v roce 1962 (Část II: Práce bohemistické)

282 Ján Horecký: Hornický slovník terminologický

284 Eva Hajičová: Americký sborník o některých problémech strojového překladu

286 Slavomír Utěšený: Přípravy dotazníku pro slovanský jazykový atlas

287 Jiří Levý: Deskriptivistický výklad poezie